Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā uzsāk projekta īstenošanu uzņēmējdarbības attīstībai

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Aglonas novada pašvaldība saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plānu uzsāks vērienīgu projektu, kas kopumā piesaistīs novadam 1281439,51 eiro lielas  privātās investīcijas un radīs vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.


Projekts nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona  un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros. Projekts ir apstiprināts un saņēmis pozitīvu atzinumu no sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.  Projekta specifiskais mēŗkis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta vadošais partneris ir Preiļu novada dome, sadarbības partneri Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome. Projekta īstenošanas laiks 33 mēneši.

Projektā Aglonas novada dome kā sadarbības partneris īsteno šādas aktivitātes:

  1. Aglonas novadā  esošo ielu  un ceļu pārbūve. Ceļu infrastruktūras 5,48 km garumā atjaunošana uzlabos Aglonas novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, uzņēmēju sasniedzamību. Pārbūve tiks veikta uz ceļiem Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova – Pildigi – Kriviņi – 0,4 km, Priežmala – Zaharišķi – 0,770, Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas  ciema teritorijā: Daugavpils iela 7 laukums pie Maizes muzeja , Aglonas iela – 0,350 km.
  2. Radošo industriju centra izveide Aglonā, Somersetas ielā 21/ 23. Radošo industriju centra izveidošana sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi.  Paredzēta ēkas infrastruktūras izbūve un laukuma labiekārtošana pie ēkas.  Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā vairākiem komersantiem, kas tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā.

2018. gada  jūnijā noslēgti līgumi un tiks uzsākti darbi ceļu un ielu sakārtošanai uzklājot cieto segumu.

SIA “DSM Meistari” uzsākusi būvdarbus uz ceļa Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, laukumā pie Maizes muzeja un jūlija beigās tiks uzsākti darbi uz Aglonas ielas.  Būvuzraudzību objektiem veic  SIA “VTV 14”.

SIA “Rivjera”  noslēgusi līgumus par ceļu Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km un Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km II kārtas darbiem.  Autoceļiem Šķeltova – Pildigi – Kriviņi – 0,4 km un  Priežmala – Zaharišķi – 0,770, ir beidzies būvdarbu iepirkums un notiek izvērtēšana.

Būvdarbu laikā uz ceļiem satiksme būs iespējama, bet apgrūtināta. Ieguvumi no cietā ceļa seguma būs ne tikai uzņēmējiem, bet arī  iedzīvotājiem, kuri dzīvo autoceļu apkaimē, jo ceļa segums vairs neput, autovadītājiem tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi un ceļš nav vairs jāgreiderē, kā arī tiek pagarināta autoceļa ilgtspēja.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas EUR 1735345,17. Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine,  projekta kontaktpersona

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv