Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas pašvaldības investīciju piesaiste un projektu īstenošana 2015. gadā

Aglonas pašvaldība 2015. gadā īstenojusi vairākus nozīmīgus infrastruktūras attīstības projektus, attīstot kvalitatīvu ūdenssaimniecības, aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību un uzlabojot ielu apgaismojuma infrastruktūru ciematu teritorijās.


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros 2015. gadā noslēdzās 3 ūdenssaimniecības attīstības projekti.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” ietvaros Grāveru ciemā veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2220 m), kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (750 m), spiedvada izbūve (265 m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (1 gab.) un ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas sastāda 252844,24 EUR (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome – 15 %). Kopējais projekta īstenošanas ilgums -24 mēneši.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” ietvaros Aglonā ritējuši nopietni ūdensvada un kanalizācijas celtniecības darbi, kas galvenokārt skāruši Aglonas centrālo – Somersetas ielu. Veikta Somersetas ielas (līdz krustojumam ar Daugavpils ielu) ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana un NAI rekonstrukcija, kur nomainīti vecie jau nokalpojuši attīrīšanas mezgli, izveidoti moderni attīrīšanas dīķi. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tika nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība nodrošināta 64 % ciema iedzīvotājiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 500000 EUR (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome – 15 %). Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” rezultātā tika izbūvēts jauns urbums, ūdens sagatavošanas stacija un kanalizācijas sistēma, rekonstruēts ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paplašināti un rekonstruēti ūdensvadi (1.25 km), pašteces kanalizācija (1.56 km) un iegādāts dīzeļģenerators. Kopējās izmaksas sastāda 591 053,80 EUR. (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome – 15 %). Kopējais projekta īstenošanas ilgums -16 mēneši.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta Nr. KPFI-13.3/31 „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā” ietvaros Aglonas novada Aglonas ciemā tika veikta 80 gaismu izstarojošo diožu (LED) gaismekļu uzstādīšana, nomainot 25 dzīvsudraba (DRL), 52 nātrija gaismekļus un no jauna uzstādot 3 LED gaismekļus. Projekta rezultātā samazināta CO² emisija gaisā, sekmēta energopatēriņa ekonomija, uzlabota ielu apgaismojuma kvalitāte un palielināta satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā gan autobraucējiem, gan gājējiem. Projekta attiecināmās izmaksas: 46652.07 EUR (KPFI – 70 %, Aglonas novada dome – 30 %) Kopējais projekta īstenošanas ilgums -2 mēneši.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” ietvaros Aglonas ciemā gar Cirīša ezera krastu, blakus estrādei un peldvietai izveidota slēpošanas un nūjošanas trase 1,45 km garumā, kā arī Aglonas novada Sporta centram papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādājoties sniega motociklu “Polaris” ar trašu veidošanas aprīkojumu, slēpju komplektus (slēpes, nūjas, zābaki), nūjošanas nūjas un slēpju sagatavošanas aprīkojumu (slēpju sagatavošanas galdu, gludekli vaska izlīdzināšanai, vaskus un skrāpjus). Projekta ietvaros Aglonas novada jaunieši, ģimenes piedalījās sporta aktivitātēs un sacensībās Latvija un Baltkrievijā. Aglonas novada Sporta centrā ir iespējas slēpot un nūjot gribētājiem par brīvu iznomāt inventāru veselīga dzīvesveida aktivitātēm. Projekta laikā nūjošanas tehnikas apmācības izgāja 2 treneri. Projekta laikā tika izveidota pilotgrupa, kas regulāri veica sportiskās aktivitātes un veselības (fiziskā) stāvokļa novērtēšanu ārsta uzraudzībā. Mājas lapā www.aglona.lv sagatavota un ievietota e- brošūra par veselīga dzīves veida principiem. Kopējais projekta finansējums – 600 841,37 EUR (ENPI – 90 %, nacionālais finansējums – 10%). Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109,60 EUR, t. sk. ENPI – 90%, nacionālais finansējums – 10%, kas sadalās valsts budžets – 5%, pašvaldības finansējums -5% . Kopējais projekta īstenošanas ilgums -43 mēneši.

Aktivitātes „Atbildīgs dzīvesveids” projekta “Dabas pasaule mums visapkārt” ietvaros Aglonas vidusskolā no 2015. gada 1. jūnija līdz 5. jūnijam notika piecu dienu tematiska dienas vides izglītojoša, pētnieciska un atpūtas vasaras nometne 20 Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas bērniem no 13 līdz 18 gadiem, kur tie ieguva jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, kā arī interesi par dabas procesu pētīšanu, kas turpmāk sekmēs labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu. Projekta kopējās izmaksas – 2222,22 EUR ( Latvijas vides aizsardzības fonds – 67,5%, pašvaldības finansējums – 32,5%).

Aktivitātes „Atbildīgs dzīvesveids” projekta “4 DABAS ELEMENTI” ietvaros Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā no 17.08.2015. līdz 21.08.2015. norisinājās dienas tematiskā vides izglītības vasaras nometne „4 DABAS ELEMENTI” 20 skolas vecuma bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Nometnes virziens bija bērnu vides izglītības un audzināšanas veicināšana. Katra nometnes diena tika veltīta kādam dabas elementam: gaiss, ūdens, uguns, zeme un cilvēks. Bērni aktīvi darbojās vides pētnieciskajās un radošajās darbnīcās, kurās varēja radoši izpausties, pētīt un vērot dabu. Projekta kopējās izmaksas – 4444,44 EUR ( Latvijas vides aizsardzības fonds – 67,5%, pašvaldības finansējums – 32,5%).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītā projekta „Radi pats!” ietvaros Aglonas bērnu un jauniešu centrā „Strops” organizētas divas jauniešu iniciatīvu akcijas „Mācāmies un darām!” ar mērķi labiekārtot apkārtējo vidi, ierīkojot atpūtas vietu pie bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra, kā arī izveidot sienas gleznojumu Aglonas BJBLPC „Strops” kāpņu telpā. Rīkots radošo jauniešu festivāls „Tādi esam!”. Jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās meistardarbnīcās „Vasaras pieturas”, kuru mērķis bija apgūt mezglošanas, filcēšanas, darba ar vasku, tekstildarbu, dekoru izgatavošanas, floristikas prasmes. Notika divi praktisko apmācību cikli „Iniciatīva” – mūsdienu deju un radošās modelēšanas nodarbības. Jauniešiem bija iespēja apgūt salsas deju prasmi un darboties ar lego konstruktoriem. Projektā kopumā tika iesaistīti ap 100 Aglonas novada jauniešu. Projekta norises ilgums bija no 15.05.2015. līdz 15.09.2015 Projekta kopējās izmaksas 3995 EUR (100 % no valsts budžeta līdzekļiem).

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2015. gada 19. marta protokolu Nr. 162, apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Nr.2.63 “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”. Rezultātā bija plānots šo ezeru zivju krājumus papildināt ar 8000 gabaliem līdaku mazuļiem, bet sakarā ar silto rudeni tika kavēta zivju nozveja, tāpēc plānotais zivju mazuļu daudzums netika piegādāts. Kopā tika piegādāti 3860 gabali līdaku zivju mazuļu (Ilzas ezerā viss plānotais daudzums – 3000 gab., Saviņu ezerā – 860 gab.). Projekta kopējās izmaksas – 1307,77 EUR (Aglonas novada dome – PVN). Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 8 mēneši.

Lai daudzveidotu un pilnveidotu iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, kā arī nomainītu novecojušo skaņu un gaismu aprīkojumu, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta projekta “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā” ietvaros, Kastuļinas tautas namam iegādāta jauna un mūsdienīga skaņu un gaismu aparatūra (akustiskās sistēmas, aktīvie skatuves monitori, mikšerpultis, CD atskaņotājs, austiņas, radio mikrofoni, dažādi gaismas efekti un cits nepieciešamais inventārs). Projekta kopējās izmaksas – 7407, 62 EUR (ELFLA – 90% Aglonas novada dome – 10%). Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 3 mēneši.

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā nodrošināja iespēju jauniešiem vasaras brīvlaikā strādāt, iegūt darba pamatprasmes un pirmo darba pieredzi. Projekta ietvaros 2015. gada vasarā Aglonas novada domē tika nodarbināti 27 jaunieši, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. NVA nodrošināja dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 4860.00 EUR un 972.00 EUR darba vadītājiem, pašvaldības līdzfinansējums – 4860.00 EUR. Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 4 mēneši.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projekta „Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.- 9.klašu skolēnu korim” ietvaros izgatavoti un iegādāti 26 meiteņu un 10 puišu tautas tērpu komplekti. Meitām izgatavotas tautiskās blūzes, brunči, jostas, pusgarās zeķes un vainagi. Puišiem – tautiskie krekli, bikses, īsās zeķes un lakatiņi. Projekta kopējās izmaksas – 8150,32 EUR (ELFLA – 6059.88 EUR, Aglonas novada dome – 2090.44). Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 4 mēneši.

No 2015. gada septembra Aglonas novada domes kancelejā (Somersetas 34, Aglona) izveidots vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centra izveides mērķis ir nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību labiekārtotās telpās, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Centrā ir pieejami ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un Uzņēmuma reģistra pakalpojumi. Centra izveidei pašvaldība saņēma budžeta dotāciju 70% apmērā no izveidošanas izmaksām, nepārsniedzot 10000 eiro, bet uzturēšanai un personāla atlīdzībai papildus budžeta dotācija ir piešķirta līdz pat 800 eiro mēnesī.

AS “Sadales tīkls” 2014. gadā veica daļēju elektrotīkla modernizāciju Aglonas ciemā, demontējot morāli un fiziski novecojušus apgaismojuma stabus Jaudzemu, Aloīza Broka un Kalna ielās. Lai nodrošinātu turpmāku ielu apgaismojumu un uzlabotu satiksmes drošību Aglonas ciema Jaudzemu, A. Broka un Kalnu ielās, Aglonas novada dome finansēja 29 apgaismojuma stabu ar aprīkojumu uzstādīšanu un kabeļu (1689 m) ieklāšanu. Būvdarbu rezultātā ir uzlabota ielu apgaismojuma kvalitāte, palielināta satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā un nodrošināts Jaudzemu, Aloīza Broka un Kalna ielu apgaismojums pilnā apjomā. Apgaismojuma ierīkošanas izmaksas 24 483,89 EUR (bez PVN) apmērā tika segtas no Aglonas novada domes speciālā budžeta 100 % apmērā.

2015. gada maijā noslēdzās Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošana, kura ietvaros ierīkotas ugunsdrošības sistēmas 118 vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, t.sk. arī Aglonas vidusskolā, kā arī organizētas skolēniem informatīvās un interaktīvās aktivitātes ugunsdrošības jomā. Projekta kopējais finansējums – 2 323 736 EUR. (Šveices Konfederācijas piešķirtais finansējums – 85%, Latvijas Republikas finansējums – 15%.). Projekta īstenošanas laiks – 01.02.2012-31.05.2015.

Lai uzlabotu satiksmes drošību ceļu krustojumā pret Aglonas Baziliku, izveidojot vienas joslas rotācijas apli ar 4 nobrauktuvēm, Aglonas novada dome saņēma mērķdotāciju 10 000 EUR apmērā pasākumam “Skiču projekta izstrāde T veida krustojumam autoceļiem V762, V636 un P62 pret Aglonas Baziliku”. 2015. gadā izstrādāts skiču projekts T veida krustojumam autoceļiem V762, V636 un P62 pret Aglonas Baziliku.

 Plānotās ieceres 2016.gadā

1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros plānots veikt pārbūves darbus sekojošiem autoceļiem:

1.1. Autoceļš K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts)

1.2. K-29 Butkānu kapi – Lejas Butkāni 0.000-1.010 km (Kastuļinas pagasts).

1.3. S-13 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova 0.000-2.680 km, S-8 Marhleviči – Prusaki 2.000 km -3.450 km (Šķeltovas pagasts).

1.4. A-3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0.000-2.820 km, 3.900 km -8.880 km (Aglonas pagasts).

1.5. A-7 Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni 0.000-3.450 km (Aglonas pagasts).

1.6. G-3 Kovaļevo – Mateļi – Raginski 0.000-3.420 km, G-10 Raginski – Raginski 0.000-0.580 km (Grāveru pagasts).

Maksimāli pieejamais atbalsta apmērs Aglonas pašvaldībai – 900 000,00 EUR jeb 90 %, pašvaldības līdzfinansējumu – 100 000,00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 2016. gadā paredzēts izsludināt iepirkumu tehniskās dokumentācijas izstrādei un iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā.

2. Tiks sagatavoti iesniegumi projektu priekšatlasei darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.2.2. specifisko atbalsta mērķi „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”, kur plānota Aglonas bērnudārza, Aglonas centrālās bibliotēkas un ēkas, Daugavpils ielā 1, siltināšanas darbi.

3. Plānota jaunu sadarbības partneru apzināšana, kopīgu projektu ideju identificēšana un īstenošana kultūras, sporta, sociālās aizsardzības, izglītības, dabas aizsardzības jomās.

4. Turpināsies vai tiks uzsākta tehnisko projektu izstrāde un aktualizācija investīciju piesaistei – ielām, ceļiem, radošo industriju centra ēkai, multifunkcionālai ēkai, daudzdzīvokļu mājai, stadiona rekonstrukcijai.

Projektu pieteikumu sagatavošana 2016. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm, izsludinātajiem projektu pieteikumu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja, Lāsma Strole-Krasovska, Teritorijas plānošanas speciāliste, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv