Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas sociālais dienests uzsāk jaunu Eiropas sociālā fonda projektu

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Ar šī gada 1. aprīli Aglonas novada domes Sociālais dienests uzsāks projekta īstenošanas aktivitātes ESF projektā „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” Nr.DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066.

Projekta mērķis – Attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus Aglonas novadā risinot klientu problēmas un apmierinot to pamatvajadzības, pilnveidojot pensijas vecuma personu, tai skaitā personu ar funkcionālajiem traucējumiem, vientuļo pensionāru, it īpaši sieviešu, sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu sociālās un funkcionālās prasmes un integrāciju sabiedrībā, nodrošinot un paplašinot mājas aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem.

Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

  • Projekta speciālistu piesaiste alternatīvo pakalpojumu sniegšanai.
  • Aglonas novada  alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde.
  • Apmācības sociālajiem darbiniekiem.
  • Supervīzijas sociālajiem darbiniekiem.
  • Alternatīvā sociālā  pakalpojuma aprūpe mājās pilnveidošana.
  • Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbības nodrošināšana.

Projekta īstenošanas  laiks ir no 01.04.2011-31.03.2012 realizācijas vieta – visa Aglonas novada teritorija. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas  99 999,01 LVL, ko pilnā apmērā segs  Eiropas Sociālā fonds. Neattiecināmās izmaksas pašvaldības finansējums 2650,44 LVL bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”  telpu remontam.

Projektā tiek piesaistīti speciālisti, kurus aicinām pieteikties darbam uz projekta laiku līdz 05.04.2011: