Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas projekts „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts” Aglonas novada jauniešiem

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam tika izsludinājusi projektu konkursu „Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai”. Aglonas vidusskola piedalījās un vinnēja projektu konkursā apakšnodaļā 2.1. „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” ar sava projekta ideju „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts”.

Projekta īstenošanas periods ir no 2016. gada 23. maija līdz 2016. gada 23. septembrim. Projekta vispārējs mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Aglonas novadā, pilnveidojot šo jauniešu sociālās prasmes. Projekta tiešais mērķis:

• pilnveidot jauniešu sociālās prasmes, izmantojot neformālās izglītības metodes mākslas terapijas darbnīcu ciklā;

• attīstīt jauniešos radošumu un uzņēmīgumu, organizējot jauniešu forumus;

• pilnveidot jauniešu komunikācijas un sadarbības prasmes, organizējot āra integratīvās aktivitātes;

• nodrošināt projekta publicitāti, informējot sabiedrību par projekta iespējām un rezultātiem.

Aglonas vidusskolas sadarbības partneris biedrība „Spēkavots”, kuras prioritātes ir darbība sabiedrības labā, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Aglonas vidusskolā un citās izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā. Biedrības biedri ir jauniešu vecāki un skolotāji, jaunieši, kuri ikdienā saskaras ar dažādām sociālas atstumtības riska situācijām, kuras analizē un risina, izprot nepieciešamību strādāt vienoti, motivējot jauniešus un sekmējot problēmu risināšanu. Projekts “Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts”, sakrīt ar Aglonas vidusskolas, biedrības „Spēkavots, ” darbības pamatmērķiem un dos iespēju kvalitatīvi īstenot aktivitātes sociālo prasmju attīstīšanā, jauniešu iesaistīšanā un jaunu iespēju „izkristalizēšanā.”

Projekta darbības plāns:

• Mākslas terapijas darbnīcu cikls būs īstenots laika posmā no 24.05.2016. – 30.05.2016.: „Varavīksne”, „Stāsts attēlos”, „Pastaiga savos sapņos”, „Resursu vilciens”, „Pastaiga mežā”;

• Jauniešu forumi „Brīvā laika pavadīšana kā perspektīva” un „Mēs sev un citiem!” – 30.05.2016. un 16.09.2016.;

• Āra integratīvās aktivitātes – 3 dienas vasaras laikā: „Pludmales volejbols,” „Iepazīsti Aglonu!,” „Neesi vienaldzīgs!” (laiks tiks precizēts).

Iesaistīties un piedalīties projektā „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts” ir iespēja katram Aglonas novada jaunietim vecumā no 13 – 25 gadiem. Pieteikties līdzdalībai projektā var pie projekta vadītājas Rutas Gilučes tel. 26159464, Aglonas vidusskolas direktores Lidijas Šatilovas tel. 27830505, projekta aktivitāšu koordinatores Vijas Kovaļkovas tel. 29344768.

Visus izdevumus, saistītos ar projekta realizēšanu, atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no valsts budžeta.

 

Informāciju iesniedza: Vija Kovaļkova,  projekta „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts” aktivitāšu koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv