Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicina darbā Tūrisma informācijas konsultantu

Saturs atjaunots: 2.09.2019.

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz Tūrisma informācijas konsultanta vakanci.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Slodze: Pilna likme
Vakanto vietu skaits: 1

Tūrisma informācijas konsultanta galvenie pienākumi:

1. Darbs ar informāciju:
1.1.       Regulāra tūrisma informācijas atjaunošana, precizēšana un ievietošana par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Aglonas novadā interneta vietnē www.aglona.travel
1.2.       Informācijas iesūtīšana novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam ievietošanai oficiālās mājaslapas www.aglona.lv  sadaļā Tūrisms.
1.3.       Informācijas nodošana masu saziņas līdzekļiem par aktivitātēm un jaunumiem tūrisma jomā.

2. Darbs ar klientiem:
2.1.       Tūrisma informācijas pieprasījumu apstrādāšana un atbilžu un informācijas nosūtīšana klientam.
2.2.       Klientu informēšana par nakšņošanas vietām, pakalpojumiem, apskates objektiem, kultūras un sporta pasākumiem, tūrisma maršrutiem.
2.3.       Tūrisma inventāra aprites organizēšana (velosipēdi, laivas, sup dēļi, katamarāni) saskaņā ar domes apstiprinātajiem noteikumiem.
2.4.       Bezmaksas informatīvo materiālu (kartes, bukleti) izstrāde un reklāmas pasākumu organizēšana.
2.5.       Suvenīru pārdošana klientiem saskaņā ar novada domes apstiprināto kārtību.

3. Sadarbība:
3.1.       Sadarboties ar Aglonas novada domes struktūrvienībām un iestādēm.
3.2.      Patstāvīgi plānot savu darbu un sasniegt noteiktos mērķus.
3.3.       Veikt tūrisma informācijas statistiku, apkopot informāciju par klientu vēlmēm un tūrisma pakalpojumu pieprasījumu un sniegto pakalpojumu apjomu.
3.4.       Iesniegt novada finanšu nodaļā atskaites par  ieņēmumiem no tūrisma aktivitātēm un suvenīru pārdošanas.
3.5.       Veicināt novada uzņēmēju sadarbību, izglītošanu, informēšanu, organizēt uzņēmēju dalību novada, valsts tūrisma pasākumos.
3.6.       Iesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanā.
3.7.       Apmācīt un iesaistīt tūrisma darbā vasaras brīvlaikā nodarbinātos skolēnus sadarbībā ar NVA un jaunatnes lietu speciālistu.
3.8.       Veikt citus līdzīga rakstura novada pašvaldības uzdevumus.

Prasības pretendentei/am:
1. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.
2. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas sarunvalodas līmenī.
3. Piedalīties pieredzes apmaiņas programmās un profesionālajā pilnveidē.
4. Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi- Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304 līdz 2019. gada 15. jūlija plkst. 16.00.

Tālrunis uzziņām: 65324573.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.