Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina izvirzīt kandidātus ētikas komisijas locekļu amatam

 Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumu Nr. 20. 2. § Par Aglonas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu, iedzīvotāji tiek aicināti  izvirzīt kandidātus pašvaldības ētikas komisijas (piecu locekļu sastāvā, iesaistot dažādas pašvaldības iedzīvotāju grupas) izveidošanai līdz 2015. gada 25. maijam. 

Ētikas komisijas nolikuma 2.1. punkts nosaka: “Ētikas komisija tiek izveidota, iesaistot dažādas sabiedrības grupas, komisijas sastāvam izvirzot pa vienam pārstāvim no:

novada domes deputātiem;

novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem;

novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem;

pašvaldības administrācijas;

novada uzņēmējiem.

Aicinām novada uzņēmējus, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus līdz 2015.gada 25.maijam  izvirzīt kandidatūras ētikas komisijas locekļu amatam, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus novada domes kancelejā vai rakstot elektroniski padome@aglona.lv.

Ētikas komisijas nolikumā izvirzītas sekojošas prasības komisijas locekļu kandidātiem: var tikt ievēlēta persona, kura:

1. sasniegusi vismaz 35 gadu vecumu;

2. prot valsts valodu augstākajā līmenī;

3.ieguvusi otrā līmeņa augstāko akadēmisko vai augstāko profesionālo izglītību;

4. deklarējusi dzīvesvietu Aglonas novada pašvaldības teritorijā;

5. nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

6. ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi, vadot kolektīvu vai strādājot ar cilvēkiem;

7. ieguvusi novada iedzīvotāju cieņu ar nevainojamu reputāciju.

Galvenais pašvaldības ētikas komisijas uzdevums – izskatīt un novērtēt iesniegtos iesniegumus un sūdzības par Aglonas novada pašvaldības deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju un darbinieku rīcību.

Informāciju iesniedza Inta Klindžāne, Aglonas novada domes jurists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv