Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotajam pasākumam “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība).

Darba devējiem tā ir iespēja, saņemot dotāciju, apmācīt sev nepieciešamos speciālistus, savukārt bezdarbniekiem tā ir iespēja apgūt profesionālās iemaņas visdažādākajās profesijās, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.

No ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas sākuma (2015. gadā) Praktiskajā apmācībā kopumā ir iesaistīti 312 bezdarbnieki: 121 bezdarbnieks – 2015. gadā, 178 – 2016. gadā, bet 13 bezdarbnieki uzsāka Praktisko apmācību šogad – līdz 2017. gada 26. janvārim.
NVA Cēsu filiālei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA “Datnet”. Pasākumā “Apmācība pie darba devēja” uzņēmums iesaistīja bezdarbnieku, kurš apguva datortīkla administratora profesiju. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja S. Skangale, stāstot par to, kā uzņēmumam praktiskajā apmācībā veicās, uzsver: “Pieteikuma aizpildīšana izskatījās sarežģītāka, nekā tas ir patiesībā. Visas atskaites, pateicoties NVA darbinieku atbalstam, nelikās nekas sarežģīts. Mēs apmācījām darbinieku atbilstoši uzņēmuma specifikai, tādējādi paaugstinot arī viņa konkurētspēju darba tirgū”. S.Skangale norāda uz to, ka ļoti būtisks atbalsts bija dotācija darba algai, ko finansē NVA, tāpat viņa uzsver to, ka sešu mēnešu apmācības periods ir pietiekošs, lai bezdarbnieks varētu apgūt darba specifiku.
NVA Preiļu filiāle izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar SIA “Bork”, kurš pasākumā “Apmācība pie darba devēja” iesaistīja bezdarbnieci, piedāvājot viņai iespēju apgūt pavāra profesiju. SIA “Bork” valdes loceklis Henriks Bork-Ržečinskis stāsta, ka no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 28. februārim bezdarbniece tika apmācīta visām pavāra darbam nepieciešamajām prasmēm. H.Bork-Ržečinskis uzsver to, ka “Pateicoties šim nodarbinātības pasākumam, ieguvēji esam mēs, jo apmācītais darbinieks ir palicis uzņēmumā un turpina darbu. Tas ir labs atbalsts uzņēmumam, jo tika saņemti līdzekļi darbinieka apmācībai un dotācija bezdarbnieka algai, kā arī bezdarbniece tika apmācīta uzņēmumā un viņai tagad ir patstāvīgs darbs”. Par sadarbību ar NVA Preiļu filiāli H.Bork-Ržečinskis saka tā: “Izveidots labs kontakts ar NVA Preiļu filiāles darbiniekiem, kuri vienmēr konsultēja un sniedza profesionālu palīdzību neskaidrību gadījumā, un, protams, mēs vēlamies arī turpmāk sadarboties un piedalīties līdzīgos projektos. Aizpildot atskaišu veidlapas, grūtības neradās”.

Galvenie Praktiskās apmācības īstenošanas nosacījumi
Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Apmācāmais bezdarbnieks nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz sešus mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.
NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro. Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).
Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota Praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt ŠEIT!
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē Praktiskajai apmācībai un slēgt līgumu par apmācības īstenošanu.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Avots:  Nodarbinātības  valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv