Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicinām studentus pieteikties mācību stipendijai

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar stipendijas devējiem – Preiļu novada domi AICINA jauniešus PIETEIKTIES STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI STUDIJĀM 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu izglītības iestādēs 2019./2020. mācību gadā.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/02.

“Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu” studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās.

Ar 26.09.2019. Preiļu novada domes sēdes lēmumu noteiktas šādas atbalstāmās profesijas:

1. Rehabilitologs
2. Dietologs
3. Klīniskais psihologs
4. Endoskopists
5. Oftalmologs
6. Pediatrs
7. Anesteziologs, reanimatologs
8. Ķirurgs
9. Vecmāte
10. Bērnu māsa
11. Audiologopēds
12. Radiologs
13. Radiologa asistents.

Stipendijas tiek piešķirtas studentiem, kam sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm un kas pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu un mācās :

- pilna laika 1. un 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa; studenti studiju specialitātē – ārstniecība, sākot no 3.kursa; kā arī maģistranti un rezidenti;

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads.

Pieteikuma iesniegšanas laiks no 2019. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim plkst. 12.00

Iesniedzamie dokumenti:
- Nodibinājumam adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, studiju ilgums (gados);
- iegūtās izglītības dokumenta kopija;
- izziņa no augstskolas par studiju faktu;
- sekmju izraksts vai „Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;
- pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā vai dokumentam tiek pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Iesniegtos pieteikumus izvērtē stipendiju komisija 5 cilvēku sastāvā.
Stipendija tiek piešķirta uz visu mācību laiku un tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi.
Stipendijas tiek piešķirtas neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.
Stipendijas apmērs:
- Stipendijas apmēru stipendiātiem nosaka Komisija, atkarībā no pretendentu skaita un stipendiju izmaksai pieejamajiem līdzekļiem”

Sīkāka informācija nodibinājuma ”Viduslatgales pārnovadu fonds” mājas lapā www.vlpf.lv un Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv . Neskaidrību gadījumā raksti uz vlpf@inbox.lv vai zvani pa telefonu 28399197 – Evijai Caunei, vai nāc uz Viduslatgales pārnovadu fondu – Tirgus laukumā 1, Preiļos.

Papildus:

Fonda_ nolikums

Grozijumi_

Pieteikuma forma

Apliecinājums

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds