Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aktivitātes projektā Nr. 8.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2017./2018.mācību gadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumiem un Aglonas novada domes noslēgto sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Aglonas vidusskolā , Priežmalas pamatskolā un Šķeltovas pamatskolā 2017./2018. māc. g. tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās projekta darbības:

  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
    Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti.

Projekta ietvaros atbilstoši individuālo kompetenču attīstības sastādītajam plānojumam divu mācību gadu laikā ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Katrā skolā notiek nodarbības STEM un vides jomā, valodu jomā ,kultūras un radošās industrijas jomā , kā arī multidisciplionārā jomā.

STEM un vides jomā tiek piedāvāts praktisku nodarbību cikls “Pēti un eksperimentē” 1.-9 . klašu skolēniem. Aglonas vidusskolā katru nedēļu 5. -8. klašu skolēniem tika piedāvātas daudzveidīgas un izzinošas nodarbības, kurās tika veikti dažādi eksperimenti, kas ļāva iepazīt dabaszinību pasauli pētot un eksperimentējot ,tādējādi paaugstinot mācību sasniegumus ķīmijā, bioloģijā, fizikā atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Lai veicinātu izglītojamo interesi par tehniskām jomām – modelēšanu , konstruēšanu, 3. – 4. klašu skolēniem mācību gada laikā tika organizēts nodarbību cikls robotikā. Mācību gada noslēgumā Aglonas vidusskolā tika organizēts “Tehniskās dienas” pasākums, kurā dalību ņēma visu novada skolu skolēni. Priežmalas pamatskolā un Šķeltovas pamatskolā tika sniegtas individuālās konsultācijas matemātikā.

Valodu jomā visās novada skolās ar mērķi paaugstināt valodu zināšanas atbilstoši izglītojamo vajadzībām, notika individuālās konsultācijas mācību priekšmetos:
Priežmalas pamatskolā 1.-6. klašu skolēniem latviešu valodā , 7.-9.klašu skolēniem angļu valodā,Šķeltovas pamatskolā 3.-6. klašu skolēniem latviešu valodā, Aglonas vidusskolā 1.- 8.klašu skolēniem latviešu valodā.

Lasīšanas prasmju pilnveidošanai skolās notika nodarbību cikls “VIMALA” sākumskolas un pamatskolas posma izglītojamiem ,kas veicina izglītojamo iesaistīšanos lasīšanas procesā jebkurā mācību priekšmetā. Tā ir spēja un rīks lasītprasmju attīstībai un motivācijas stimulēšanai mācību procesā, radot iespēju mazināt sociālās atstumtības risku bērniem, kā arī uzlabot mācību sasniegumus.

Multidisciplinārā jomā laikā pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām notika radošo darbnīcu cikli “Radi pats”, kuros izglītojamie varēja pašizpausties , attīstīt spējas un talantus , kā arī lietderīgi pavadīt laiku.

Lai izglītojamajiem attīstītu kritiskās domāšanas prasmes, lai viņi iemācītos uzstāties publikas priekšā, gatavojoties diskusijām apspriest tēmas ,kas ir aktuālas un kuras interesē, spētu argumentēt un iesaistīties sabiedriskos procesos Aglonas vidusskolas 7.-11. klašu skolēniem un Priežmalas pamatskolas 7.-9. klašu izglītojamiem bija iespēja iesaistīties diskusiju kluba organizētajā nodarbību ciklā.

Mācību gada laikā novada skolu 7. -9. klašu skolēni 2X ņēma dalību diskusijās. Diskusiju laikā skolēni diskutēja par vērtībām, īpašībām, kuras būs nepieciešamas nākotnē , lietpratību, par dzīvi, vēlmēm un vajadzībām, patiesību un, protams, par radošumu. Kopīgi tika izspēlētas sadraudzības un komunikācijas spēles, sadarbojoties tika veikti dažādi uzdevumi. Izglītojamo informācījpratības mēdijpratības, un pētniecisko prasmju attīstībai skolās notika nodarbību cikls informācijpratībā, lai varētu apgūt un attīstīt bibliotēkas lietošanas prasmes, informācijas meklēšanas , iegūšanas un apstrādes prasmes, kā arī spēt strādāt ar informācijas avotiem, analizēt un novērtēt tos.

Kultūrizglītības un radošās industrijas jomā 7. -12. klašu skolēniem notika kopējas improvizācijas nodarbības ar teātri “Radošā skatuve”, kurās viņi pilnveidoja sevi jaunradē – teātra mākslā ,atklāja savus talantus, komunikācijas spējas , sevis pilnveidošanas iespējas.

Informāciju iesūtīja:
Projekta koordinatore Lidija Šatilova