Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aktuāla informācija Aglonas novada uzņēmējiem un investoriem

Aglonas novada dome aicina pieteikties potenciālos investorus un uzņēmējus uzsākt ERAF finansējuma piesaisti Aglonas pašvaldības teritorijā.


Pašvaldībai pirms projekta iesniegšanas jānoslēdz ar komersantiem Apliecinājums par interesi.

Aglonas novada pašvaldībai līdz šī gada 16. februārim jāiesniedz iesniegums projekta priekšatlasei SAM (specifiskais atbalsta mērķis) 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” priekšatlase tiks uzsākta marta mēnesī.

 Lūdzam uzņēmējus, kam ir interese par šīm programmām steidzami sazināties ar Aglonas pašvaldību.
Jautājumu gadījumā var griezties pie attīstības plānotājas Inetas Valaines (ineta.valaine@aglona.lv, 29188350) vai teritorijas plānošanas speciālistes Lāsmas Stroles – Krasovskas (lasma.strole@aglona.lv, 29210088).
Detalizētāka informācijā par programmām:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā plāno sniegt atbalstu publiskai infrastruktūrai uzņēmējdarbības veicināšanai un degradēto teritoriju atjaunošanai, īstenojot specifiskos atbalsta mērķus (SAM):
3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām.
5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.
SAM 3.3.1. ietvaros atbalstāmās darbības veic esošas un komercdarbības atbalstam paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai, bet SAM 5.6.2. ietvaros – rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā:
- Industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana(elektrība, gāze, siltumapgāde u.c.).
- Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana (t.sk. cietais segums).
- Komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana (būvniecība, rekonstrukcija, atjaunošana).
- Teritorijas labiekārtošana (veco ēku nojaukšana, teritorijas sakārtošana).
Obligātie nosacījumi komersantiem, īstenojot SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektus:

1. Jāizveido jaunas darba vietas – vienas jaunas darbavietas radīšanai vidēji sedz 41 000 līdz 60 000 eiro ieguldītā ERAF finansējuma.
2. Jāpiesaista komersanta investīcijas – vismaz viena eiro apmērā uz vienu eiro ERAF finansējuma (ne vēlāk kā līdz 2023 gada 31. decembrim). Tas nozīmē, ka, ja pašvaldība veic, piemēram, ceļa pārbūvi par ERAF līdzekļiem, tad uzņēmējam jāveic par tādu pašu vai lielāku summu investīcijas ( ēkas, iekārtas) savā uzņēmumā.
ES fondu atbalsta intensitāte:
85% – pašvaldībām (ceļi, sabiedriskie pakalpojumi);
85% mīnus peļņa – pašvaldībām ēku un teritoriju projektos (nododot nomā komersantiem);
55-45% – komersantiem kā pašvaldības sadarbības partneriem (MVU, Z/S):
- Elektrības un gāzes pieslēgumam.
- Ēkām, teritorijām, ceļiem.
Ar sīkāku informāciju var iepazīties VARAM mājas lapā: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Paraugs APLIECINĀJUMS PAR INTERESI

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv