Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Alternatīvās mācību formas, kas papildināja mācību stundas

Noslēdzies viens periods  projekta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība”. Šī projekta pasākumu plāns tika izstrādāts divu gadu periodam no 2017. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. maijam.

Nākošajā mācību gadā sāksies otrais projekta periods.  Projektā iesaistījās  Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola un  Šķeltovas pamatskola.  Projekta pasākumu plāna  aktivitātes notika dažādās jomās:  STEM un vide, valodas un multidisciplinārā jomā, kas vērstas uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildinātu mācību stundas.

Viena no projekta iespējām ir nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām: skolēniem ar augstiem sasniegumiem ar mērķi mācību procesa tēmu dziļākai izpētei, analīzei, skolēniem, kuriem ir grūtības  mācībās, tiek sniegta palīdzība, tā reizē padarot skolēnu brīvo laiku jēgpilnu.

STEM un vides jomā  visās skolās 1. – 9. klašu skolēniem   notika praktiskās nodarbības „Pēti un eksperimentē”, “Pasaules iepazīšana ar eksperimentiem, skolēniem bija iespēja kļūt par pētniekiem un pētīt “Kristālu iegūšanu”, “Kā radīt lietu”, “Grimstošais nirējs”, “Pudeļu mūzika”,  “Kā dīgst sēklas” u.c.  Izzinošajās nodarbībās veidojās skolēniem draudzīgas savstarpējās attiecības.  Individuālajās konsultācijās matemātikā bija iespēja skolēniem nostiprināt savas zināšanas un prasmes, tā tika veicināta skolēnu izaugsme.

Skolēni mācījās uzstāties publikas priekšā, attīstīt kritisko domāšanu un spēju argumentēt.  Multidisciplinārajā jomā tika piedāvāti pasākumi:  diskusiju klubs, radošās darbnīcas un improvizācijas teātris “Radoša skatuve”. Šīs prasmes  bija iespēja apgūt Aglonas vidusskolas 7.-11. klašu skolēniem diskusiju klubā „Domnīca” un Priežmalas pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem diskusiju klubā „Saki kaut ko”.  Skolēni  tikās  Aglonas vidusskolā uz kopīgām   diskusijas nodarbībām, par tēmām:  „Kas ir aktīvais pilsoniskums”, „Par kopīgu rītdienu”, “Vasara tuvojas – strādāt, mācīties vai atpūsties?” u. c.  Skolēni prata izteikties, pamatot savu viedokli, kā arī nostiprināja saskarsmes prasmes un veidojās pozitīva attieksme pret kopdarbu.

Vienreiz semestrī radošajās darbnīcās „Radi pats” tikās visu novadu skolu skolēni,  lai varētu attīstīt savas spējas un talantus. Lai veicinātu skolēnu interesi par tehniskām jomām- modelēšanu, konstruēšanu, programmēšanu- Aglonas vidusskolas  3.-4. klašu skolēni apguva robotiku. Nodarbībās  skolēni būvēja robotus no Lego Mondstroms komplektiem EV-3 un tos programmēja dažādiem kustību veidiem. Notika arī mācību vizīte uz Lielvārdes mācību centru, tehniskajās dienās darbojoties dažādās darbnīcās: “Debesskrāpji”, “Gaisa raķetes”, “Kosmiskā ola”, skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes tehniskajā jomā. Interesanti notika prāta spēlēs „Kas?Kur? Kad?”.  Darbošanās dažādās stacijās pa komandām “Fizika”, “Ķīmija”, “Matemātika”, “Bioloģija”,  “Ģeogrāfija”, “Datorikā” ne tikai palielināja interesi par zinātnēm, bet, iespējams, ļāva skolēniem ielūkoties arī  savā nākotnes profesijā, iedvesmoties saistīt savu dzīvi ar tik aizraujošām zinātnēm kā fizika, ķīmija, bioloģija. Darbojoties komandā skolēni pilnveidoja saskarsmes, komunikācijas  prasmes.

Viena no alternatīvajām mācību formām ir mācību vizītes, kuru mērķis radīt interesi, motivāciju, paplašināt skolēna un bieži arī skolotāja redzesloku. Vizīte ir saistīta ne tikai ar kādu konkrētu mācību priekšmetu, bet tā ir iespēja tos integrēt, parādīt skolēniem vajadzību pēc daudzpusīgām zināšanām un prasmēm. Šādās vizītēs skolēni ierauga stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālās dzīves situācijās, iepazīst dabaszinātņu un matemātikas nozares, šo nozaru nepieciešamību cilvēkiem būtisku problēmu risināšanā.  Šī darba forma ļauj pedagogam mainīt ierasto mācību vidi, palīdzēt skolēniem izprast parādības un procesus, ko klasē nevar novērot. Skolēniem tā ir iespēja darboties, lai izpētītu un izzinātu, lai novērotu un veiktu secinājumus, lai atklātu un saprastu, kā arī eksperimentētu. Mūsu novada skolēni mācību vizītēs devās uz Daugavpils Universitāti un DU mācību bāzi “Ilgas”, kur iepazinās ar dabas lieguma Ilgas teritorijā mītošo faunu un floru.  Apmeklēja Dabas muzejā Rīgā nodarbības, LU botānisko dārzu, kur apmeklēja Tropu māju un iepazinās ar tropiskajiem  kukaiņiem.   Nodarbību ciklā VIMALA  (Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšana) skolēni apguva lasītprasmi, kas ir viens no svarīgākajiem rīkiem mācīšanās procesā. Ar VIMALA metodoloģiskajiem paņēmieniem paaugstinājās skolēnu lasītprasme, skolēniem radās motivācija lasīt, uzlabojās lasīšanas pareizība un ātrums.

Ar 2019./2020.mācību gada projekta īstenošanā  sāksies jauns periods, tiks izstrādāts  jauns pasākumu plāns alternatīvajām mācību formām gan mācību saturā, gan interešu izglītībā.

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova,  Aglonas vidusskolas direktore un projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv