Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināta Aglonas novada attīstības programma

Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas viens no nozīmīgākajiem novada  uzdevumiem bija jaunas attīstības programmas izstrāde. Aglonas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam apstiprināta š.g. 28.jūnijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr.9, 9.§).

Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, kā arī tas ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. Attīstības programmas mērķis ir cilvēku dzīves kvalitātes celšana.

Attīstības programmas izstrādi veica SIA „Ķemers Business and Law Company” ESF līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Anketās un tematiskajās darba grupās savu redzējumu turpmākai novada attīstībai pauda pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un speciālisti, iedzīvotāji, deputāti, dažādu jomu eksperti un vietējie uzņēmēji, NVO pārstāvji.

Aglonas novada attīstības programmas novada vīzijā izteikts ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas  parāda teritorijas unikālās vērtības. Četri galvenie formulējumi pauž domu un cerību par vienotu novadu ezeru lokā, kurā vienots ir novada gars ap svētvietu – Aglonas baziliku. Vēlmi kopīgi risināt problēmas. Aizbraukušie atgriežas,  dzīvo un strādā novadā.

Aglonas novada iedzīvotājiem un interesentiem ar novada attīstības programmu ir iespēja iepazīties:

Aglonas novada domes Kancelejā (Somersetas ielā 34, Aglonā);

Aglonas novada centrālajā bibliotēkā (Daugavpils ielā 38, Aglonā);

Grāveru pagasta pārvaldē (Ezeru ielā 21, Grāveros);

Šķeltovas pagasta pārvaldē (Daugavpils ielā 7, Šķeltovā);

Kastuļinas pagasta pārvaldē (Ilzes ielā 19, Priežmalē).