Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam

Pamatojoties uz „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 5 panta 1. punktu, 12. panta 1.punktu un 21. panta 3. punktu, pozitīvu Latgales plānošanas reģiona 08.11.2013. atzinumu Nr. 2-4.3/667, saskaņā ar Aglonas novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr. 26, §15 apstiprināta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakcija.

Protokola izraksts

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes, ekonomisko specializāciju, novada funkcionālās saites un telpiskās attīstības perspektīvas.

Stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām paaudzēm. Ar ilgtspējīgu attīstību tiek saprasta tāda pieeja, kas risina esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību risināšanas iespējas.

Stratēģijā iestrādātā vīzija:

  • Aglonas novads 2037. gadā ir garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas, latgaliskas lauku kopienas centrs. Par svarīgāko un prioritāri nozīmīgāko ekonomisko nozari Aglonas novadā ir izvirzāma sakrālā tūrisma nozare.
  • Aglonas kopiena ir elastīga, dinamiska un sakņo sevi tradīcijās. Tā ir lepna par savu kultūras mantojumu un dabas ainavām.
  • Aglonas novada pašvaldība pilnībā nodrošina pakalpojumus un sociālo atbalstu visiem novada iedzīvotājiem.
  • Aglonas novads ir vieta, kur izglītojamie var iegūt kvalitatīvu izglītību, vismaz 30-40% jauniešu atgriežas dzīvot pēc augstākās izglītības iegūšanas, kā arī visas vecuma grupas var attīstīt savas profesionālās, sabiedriskās un radošās prasmes. Novada iedzīvotāju karjeras ir stabilas, novada kopējais ekonomiskais profils ir stabils, un iedzīvotāju pārticības līmenis ir augšupejošs. Novadā var atrast darbavietas arī izglītoti un kvalificēti iedzīvotāji. Novada iedzīvotāji uztur Latgales lauku vidi.
  • Novads ir saimnieciski aktīvs. Resursi, dabas ainavas un citas novada priekšrocības aktīvi izmanto privātais sektors, lai radītu ekonomiskās vērtības – produktus un pakalpojumus.

Novada svarīgākās vērtības ir sakrālais kultūrvēsturiskais mantojums, dabas ainavas, nemateriālā kultūra un tās mantojums, jaunās ģimenes, novada uzņēmēji, skolotāji, sabiedriskie un kultūras darbinieki, latgaliešu valoda un kultūra.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veica SIA „Civitta Latvija“, UAB „Civitta“ un SIA „Baltkonsults“ sadarbībā ar Aglonas novada pašvaldību.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē aktīvi iesaistījās novada vadība, iesaistot novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju un pašvaldības speciālistus.

Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam, pārskats par Aglonas novada stratēģijas izstrādi un sabiedrisko līdzdalību pieejams pašvaldības mājas lapā sadaļā Ilgtspējīga attīstība

Plānošanas dokuments izstrādāts projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks – 36 mēneši (2011. – 2013.)
Kopējās projekta izmaksas 43025 LVL, kas ir 100 % ESF finansējums.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv