Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada 2017. gada budžets

20. janvāra sēdē tika pieņemts Aglonas novada pašvaldības 2017. gada budžets.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Aglonas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Pašvaldības 2017. gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 3426607 eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi – 1189291 eiro, tai skaitā:
• iedzīvotaju ienākuma nodoklis (IIN) prognoze – 1051645 eiro, par 85287 eiro vairāk, nekā 2016. gadā faktiski saņemts;
• nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) prognoze – 126181 eiro,
• par ēkām – 4477 eiro,
• par mājokļiem un inženierbūvēm – 6988 eiro,
• kā arī nenodokļu ieņēmumi – 14346 eiro (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017. gada 1. janvāri bija 244200 eiro.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Aglonas internātvidusskolas pārējiem uzturēšanas izdevumiem 2017. gada 8 mēnešiem, kopā ir plānota 544279 eiro apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 14346 eiro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 251379 eiro apmērā veido ieņēmumi par nomu un īri 24401 eiro, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē 120500 eiro, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 61679 eiro u.c. ieņēmumi.

Budžeta izdevumi plānoti 3475375 eiro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Lielāko daļu no tiem veido izdevumi izglītībai, kas sastāda 1472857 eiro, t.sk.:
• EUR 194631 pirmsskolas izglītībai;
• EUR 1089498 vispārējās izglītības iestādēm;
• EUR 75916 profesionālās ievirzes izglītībai;
• EUR 105655 izglītības papildu izdevumiem, no tā 74314 eiro skolēnu pārvadāšanai;
• EUR 7157 izglītības vadībai.

Pašvaldība nodrošina bezmaksas skolēnu pārvadājumus uz mācībām, pusdienas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-12.klašu audzēkņiem, skolēnu un skolotāju prēmēšanu par sasniegumiem mācību olimpiādēs un sportā.
Tāpat nozīmīgu izdevumu daļu veido izdevumi Sociālās aizsardzības jomā.

Sociālais budžets sastāda 626204 eiro, ko veido: sociālā dienesta budžets 196512 eiro, t.sk. dažādu veidu pabalstiem 125338 eiro, SAC “Aglona” budžets 273421 eiro, Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram “Strops” 37103 eiro, sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai 20340 eiro, 68201 eiro algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, kā arī pārējais sociālais atbalsts.

2017. gadā pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Aglonas novadā no pašvaldības pamatbudžeta izmaksā sekojošus pabalstus:

- Vienreizējs pabalsts Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā;
- Asins donoru materiālais pabalsts;
- Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
- Apbedīšanas pabalsts;
- Pabalsts medicīnas izdevumu daļējai segšanai;
- Pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei maznodrošinātajiem pirmklasniekiem un skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm;
- Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;
- Pabalsts audžuģimenei (Ministru kabineta noteikumi Nr.1036 ”Audžu ģimeņu noteikumi”).
- Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. (Ministru kabineta noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”).

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti 475902 eiro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes pārvaldei 468155 eiro, t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam 9319 eiro;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei un Vides investīciju fondam 7747 eiro.

Pašvaldības darbiniekiem darba algas samazinājums nav plānots, bet ir paaugstināta par 10 eiro mēnesī darbiniekiem, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos, kā arī rasta iespēja pārējiem darbiniekiem atalgojumu paaugstināt par 10 eiro mēnesī, sākot ar 01.03.2017. Līdz ar to izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par 3.2 procentiem, salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai paredzēti 445927 eiro, ko veido:
• 231191 eiro pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
• 2230 eiro ielu apgaismojumam;
• 212506 eiro pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam .

Atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas pasākumiem plānoti 349964 eiro, t.sk.:
• 60457 eiro – pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
• 143198 eiro Aglonas Kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas tautas namu darbības nodrošināšanai;
• 146309 eiro pārējiem sporta, atpūtas un kultūras pasākumiem, no tiem: 100000 eiro Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei – šim mērķim saņemta valsts budžeta dotācija 50000 eiro apmērā, 45000 eiro plānots piesaistīt ES projektu līdzekļus un 5000 eiro pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī plānotas citas ar sportu, atpūtu un kultūru saistītas aktivitātes.

Ekonomiskai darbībai plānoti 33213 eiro, t.sk.: pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība – lauksaimniecības speciālistu – konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai 31905 eiro, zivsaimniecībai 1308 eiro.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai kopumā paredzēti 28422 eiro, ko veido izdevumi Aglonas novada bāriņtiesas darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.
Neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) plānoti 16156 eiro.

Speciālais budžets. Dabas resursu nodokļa līdzekļi 14265 eiro apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai, autoceļu, ielu fonda līdzekļi 203724 eiro apmērā plānoti autoceļu, ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontam, Aglonas bazilikas kora skolas vecāku iemaksas 6224 eiro apmērā tiks izlietotas skolas vajadzībām saskaņā ar izstrādāto tāmi, bet ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, kas plānoti saņemt no Latvijas pareizticīgās baznīcas, tiks izlietoti Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas darbības nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Aglonas novada dome 2017. gadā un turpmākajos divos gados plāno ieguldīt līdzekļus savā nākotnē, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību. 2017. gads iezīmēsies ar Aglonas novadā dzīvojošiem nozīmīgas sabiedriskas ēkas – Aglonas centrālas bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, kas samazinās pašvaldības izdevumus apkurei. Aglonas Sporta centrā plānots uzsākt stadiona pārbūves darbu I. kārtu un turpmākajos gados veikt II. kārtas būvdarbus. Stadiona atjaunošana ļaus iespēju sportot vairākās aktivitāšu zonās ar modernu un ērtu infrastruktūru dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Iepriekšējā gadā tika iesniegts projekts „Pirmsskolas vecuma bērnu atveseļošanas pakalpojumu uzlabošana pārrobežu sadarbībā Latvijas – Baltkrievijas reģionos” Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. Projektā paredzēts uzcelt Aglonas PII piebūvi – aktīvā sporta zāli, iegādāties sporta inventāru, kā arī veikt pedagogu apmācību.

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” iesniegts projekta iesniegums “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Tas nozīmē, ka 2017.- 2019. gadā tiks veikta vairāku ielu pārklāšana ar melno segumu Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā. Aglonā šī projekta ietvaros tiks uzbūvēts Radošo industriju centrs Somersetas ielā 23, sakārtots laukums Somersetas ielā 21. Veidosies vieta, kur Aglonā varēs notikt aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbību. Tiek turpināts darbs pie “Aglonas novada multifunkcionālās centra ēkas” būvprojekta izstrādes Aglonā, Somersētas ielā 12. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiks ieguldīti līdzekļi vairāku grants ceļu būvdarbiem 2017. – 2019. gadā, kas uzlabos novadu ceļu tīklu.
2017. gadā un turpmākajos gados Aglonas novada pašvaldība uzlabos iedzīvotāju sociālos apstākļus, nodrošinot deinstitucionalizācijas pasākumus, veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes.
Izglītības un kultūras jomā plānots nodrošināt materiāli tehniskās bāzes, metodiskās bāzes papildināšanu, pedagogu un atbalstošā personāla apmācību.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 194932 eiro apmērā, t.sk. Valsts kasei 183082 eiro, Vides investīciju fondam 11850 eiro.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu īstenošanā apgrozības līdzekļu un līdzfinansējuma nodrošināšanai SAM 4.2.2., 5.6.2. un ELFLA plānoto projektu īstenošanai orientējoši 700000,00 eiro apmērā nākamajos divos saimnieciskajos gados. Plānojot aizņēmumu grafiku paredzēts veikt daļēju pamatsummas atmaksu uzreiz pēc gala noslēguma maksājumu saņemšanas no finansētājiem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv