Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada 2018. gada budžets

Saturs atjaunots: 5.03.2018.

15. februāra sēdē tika pieņemts Aglonas novada pašvaldības 2018. gada budžets.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Aglonas novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Aglonas novada domes saistošo noteikumu „Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1., 2. un 3. pielikumā. 

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 333 435 eiro kopsummā un tos veido:

 • nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
 • pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas),
 • ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,
 • transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai,
 • ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). (skat. 1. diagrammu).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri bija EUR 575876. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1074793.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 170707, par ēkām – EUR 5385, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 7796.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Aglonas internātvidusskolas pārējiem uzturēšanas izdevumiem 2018. gada 8 mēnešiem, kopā ir plānota EUR 400456 apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 9570 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Pārējās mērķdotācijas (mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām 1.klasei, Aglonas bazilikas Kora skolai, zivju resursu pavairošanai, asistenta pakalpojumi, APSD, VPVKAC u.c.) EUR 220554.

Transferti ES līdzfinansējums projektiem EUR 789885. Pašvaldību transferti izglītības  funkciju un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai EUR 92218.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 257687 apmērā veido ieņēmumi par nomu un īri EUR 25846, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē EUR 138367, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem EUR 64653 u.c. ieņēmumi.

 Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 4 929 810 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). (skat. 2. diagrammu).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR  538 695 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

 • domes pārvaldei EUR 285 505, t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam EUR 15266 .
 • aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei un Vides investīciju fondam, aizdevumu apkalpošanas maksa –  EUR 5409.

Pašvaldības darbiniekiem darba algas samazinājums nav plānots, bet ir paaugstināta par EUR 50 mēnesī darbiniekiem, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos,  kā arī rasta iespēja pārējiem darbiniekiem atalgojumu paaugstināt par EUR 50 mēnesī, sākot ar 01.02.2018. Līdz ar to izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par EUR 148070, salīdzinājumā ar 2017.gadu.  Budžeta izdevumos plānota atlīdzība par 11 mēnešiem nevis 12 kā bija 2017.gadā.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 44 521

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 5240.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi plānoti EUR 28853 apmērā Aglonas novada bāriņtiesas darbības darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

Ekonomiskajai darbībai izdevumi plānoti EUR 36 222 apmērā, t.sk.: lauksaimniecības speciālistu – konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai EUR 34 914, zivsaimniecībai EUR 1308.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 1 509 866 apmērā, t.sk.:

 • EUR 329 114 pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
 • EUR 2230 ielu apgaismojumam;
 • EUR 934112 pašvaldības ceļu pārbūve ( ES finansējums (LAD) EUR 845418, pašvaldības finansējums – EUR 88694) :
 • EUR 244 410 pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam.

Veselībai izdevumi plānoti EUR 49 377 apmērā, t.sk.: ambulatorās ārstniecības iestādes – Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagastu feldšeru punkti.

 Atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai izdevumi plānoti EUR 658 612 apmērā, t.sk.:

 • EUR 73 041 – pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
 • EUR 176 167 Aglonas kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas kultūras namu darbības nodrošināšanai;
 • EUR 409 404 pārējiem sporta, atpūtas un kultūras pasākumiem, no tiem: 299154 Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei – šim mērķim piešķirts valsts kases aizņēmums EUR 263154 apmērā, EUR 36000 plānots piesaistīt ES projektu līdzekļus  ( LAD maksājumi), kā arī plānotas citas ar sportu, atpūtu un kultūru saistītas aktivitātes.

 Izglītībai izdevumi plānoti EUR 1 456 686 apmērā, t.sk.:

 • EUR 197 434 pirmsskolas izglītībai;
 • EUR 1 081 997 vispārējās izglītības iestādēm;
 • EUR 46 637 profesionālās ievirzes izglītībai;
 • EUR 123 461 izglītības papildu izdevumiem, no tā EUR 86 874 skolēnu pārvadāšanai;
 • EUR 7157 izglītības vadībai.

 

Sociālajai aizsardzībai - kopā EUR 651199, sociālā dienesta budžets EUR 191771, t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 121038, SAC “Aglona” budžets EUR 287271,  Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram “Strops” EUR 37441, sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai EUR 22836, EUR 111880 algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, kā arī pārējais sociālais atbalsts.

 Speciālais budžets

Dabas resursu nodokļa līdzekļi EUR 7872 apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai, autoceļu, ielu fonda līdzekļi EUR 192993 apmērā plānoti autoceļu, ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontam, Aglonas bazilikas kora skolas vecāku iemaksas EUR 2500 apmērā tiks izlietotas skolas vajadzībām saskaņā ar izstrādāto tāmi, bet ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, kas plānoti saņemt no  Latvijas pareizticīgās baznīcas, tiks izlietoti Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas darbības nodrošināšanai.

 Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Aglonas novada dome  2018. gadā un turpmākajos divos gados plāno ieguldīt līdzekļus savā nākotnē, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību.

Aglonas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības pārziņā  ir 5 vispārizglītojušās skolas – Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola un Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola. 2018.gada aktuālais jautājums – novada vispārizglītojušo skolu tīkla sakārtošana un optimizācija.

2018. gads iezīmēsies ar Aglonas novadā dzīvojošiem nozīmīgas sabiedriskas ēkas – Aglonas centrālas bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, kas samazinās pašvaldības izdevumus apkurei.

Aglonas Sporta centrā plānots pabeigt uzsākto stadiona pārbūves darbu I. kārtu un turpmākajos gados veikt II. kārtas būvdarbus. Stadiona atjaunošana ļaus iespēju sportot vairākās aktivitāšu zonās ar modernu un ērtu infrastruktūru dažādu paaudžu iedzīvotājiem.

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” iesniegts projekta iesniegums “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Tas nozīmē, ka laika periodā no  2018.- 2020. gadā  tiks veikta vairāku ielu pārklāšana ar melno segumu Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā. Aglonā šī projekta ietvaros tiks uzbūvēts Radošo industriju centrs Somersetas ielā 23, sakārtots laukums Somersetas ielā 21. Veidosies vieta, kur Aglonā varēs notikt aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbību.

9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiks ieguldīti līdzekļi  vairāku grants ceļu būvdarbiem 2018. – 2020. gadā, kas uzlabos novadu ceļu tīklu.

2018. gads ir Latvijas simtgades gads un Dziesmu svētku gads, līdz ar to pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai un transportam.

2018. gadā tiks uzsākts jautājums par satiksmes drošības uzlabojumu veikšanu Aglonas novada administratīvās teritorijas ciemos – Aglona, Jaunaglona, Grāveri, Šķeltova, Priežmale, izstrādāta tehniskā dokumentācija ielu apgaismojuma ierīkošanai un turpmāk tā izbūvei.

2018. gadā un turpmākajos gados Aglonas novada pašvaldība uzlabos iedzīvotāju sociālos apstākļus, nodrošinot deinstitucionalizācijas pasākumus, veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes.

Izglītības un kultūras jomā plānots nodrošināt materiāli tehniskās bāzes, metodiskās bāzes papildināšanu, pedagogu un atbalstošā personāla apmācību.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem,  2018. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 241155 apmērā, t.sk. Valsts kasei EUR 230093, Vides investīciju fondam EUR 11062.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu īstenošanā apgrozības līdzekļu un līdzfinansējuma nodrošināšanai SAM 4.2.2., 5.6.2. un ELFLA plānoto projektu  īstenošanai orientējoši EUR 408705,00 apmērā nākamajos divos saimnieciskajos gados. Plānojot aizņēmumu grafiku paredzēts veikt daļēju pamatsummas atmaksu uzreiz pēc gala noslēguma maksājumu saņemšanas no finansētājiem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv