Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada 2019. gada budžets

8. maija sēdē tika pieņemts Aglonas novada pašvaldības 2019. gada budžets.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Aglonas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Aglonas novada domes saistošo noteikumu „Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 1., 2. un 3. pielikumā. 

Ieņēmumi.
Budžeta ieņēmumi plānoti   4 778 397  EUR kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem), skat. 1. diagrammu.

Pašvaldības 2019. gada  budžeta plānoto ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi kopā

4 778 397

 Valsts un pašvaldību budžeta transferti 62 %

2 961 511

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 21 %

1 011 701

 Nekustamā īpašuma nodoklis 4 %

180 159

Nenodokļu ieņēmumi 0,21 %

9 835

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 %

262 107

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 3 %

135 226

Dividendes 5 %

217 858

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019. gada 1. janvāri bija  424 867 EUR.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Grāveru un Šķeltovas pamatskolu pārējiem uzturēšanas izdevumiem (pabalsti, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem par minēto skolu likvidāciju) 2019. gada 8 mēnešiem, kopā ir plānota  536 025  EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus  9 835  EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. Pārējās mērķdotācijas (mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām, Aglonas bazilikas Kora skolai, zivju resursu pavairošanai, asistenta pakalpojumi, APSD, VPVKAC u.c.).

Transferti ES līdzfinansējums projektiem  616 247 EUR.
Pašvaldību transferti izglītības funkciju un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai  103 298 EUR.

Ieņēmumi – 2019. gada plāns 1. Diagramma

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus  262 107  EUR apmērā veido ieņēmumi par nomu un īri EUR 28 749,
ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē   13 0000 EUR,
ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem  66 730 EUR  u.c. ieņēmumi. 

Izdevumi.

 Budžeta izdevumi 2019. gadā  plānoti EUR 4 442 371  apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), skat. 2. diagrammu.

Pašvaldības 2019. gada  budžeta plānoto izdevumu struktūra

Kopā 2019. gada budžeta plānotie izdevumi

4 442 371

Izglītība 32 %

1 404 406

Sociālā aizsardzība 17 %

737 141

Vispārējie valdības dienesti 12 %

536 402

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 8 %

368 493

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 28 %

1 234 262

Sabiedriskā kārtība un drošība 0,67 %

29 549

Ekonomiskā darbība 1 %

65 433

Pārējie izdevumi 2 %

66 685


 Izdevumi – 2019. gada plāns 2. Diagramma

 Vispārējie valdības dienesti Izdevumi plānoti  536 402 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

  • domes pārvaldei  328 298 EUR, t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam,  aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei un Vides investīciju fondam, aizdevumu apkalpošanas maksa;
  • pašvaldības darbiniekiem darba algas samazinājums nav plānots, bet ir veikta amatu sarakstu optimizēšana, nepalielinot kopējo darba samaksas fondu. Budžeta izdevumos plānota atlīdzība par 12 mēnešiem nevis 11 kā bija 2018. gadā.  Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā   5240 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība. Izdevumi plānoti 29 549 EUR  apmērā Aglonas novada bāriņtiesas darbības darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

Ekonomiskā darbība. Izdevumi plānoti  65 433 EUR apmērā, t.sk.: Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība – lauksaimniecības speciālistu – konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai  40 711 EUR, zivjsaimniecībai  8168 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.  Izdevumi plānoti   1 234 262 EUR  apmērā, t.sk.: 
•  329 114 EUR pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
•  2600 EUR ielu apgaismojumam;
•  616 248 EUR pašvaldības ceļu pārbūve;
•  286 300 EUR  pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam.

 Izglītība. Izdevumi plānoti  1 456 686 EUR  apmērā, t.sk.:
•  214 436 EUR pirmsskolas izglītībai;
•  1 008 499 EUR vispārējās izglītības iestādēm;
•  44 483 EUR profesionālās ievirzes izglītībai;
•  144 002 EUR izglītības papildu izdevumiem, no tā  96 876 EUR skolēnu pārvadāšanai;
•  37 469 EUR izglītības vadībai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija. Izdevumi plānoti  368 493 EUR apmērā, t.sk.:
•  80 003 EUR  – pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
• 106 942 EUR Aglonas kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Sociālā aizsardzība. Sociālais budžets kopā EUR 747 141 plānots:

  • sociālā dienesta budžets  183 766 EUR, t.sk. dažādu veidu pabalstiem  102 674 EUR,
  • SAC “Aglona” budžets  315 421 EUR,
  • Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram “Strops”  62 028 EUR,
  • sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai  34 664 EUR,
  • 64 938 EUR algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem.

Speciālais budžets:  Dabas resursu nodokļa līdzekļi  43 000 EUR apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai,
Autoceļu, ielu fonda līdzekļi  192 993 EUR apmērā plānoti autoceļu, ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontam.
Aglonas bazilikas Kora skolas vecāku iemaksas  2275  EUR apmērā tiks izlietotas skolas vajadzībām saskaņā ar izstrādāto tāmi.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, kas plānoti saņemt no Latvijas pareizticīgās baznīcas, tiks izlietoti Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas darbības nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Aglonas novada dome 2019. gadā un turpmākajos divos gados plāno ieguldīt līdzekļus savā nākotnē, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību.  Aglonas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības pārziņā ir 4 vispārizglītojošās skolas – Aglonas vidusskola, Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola un Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola. 2019.  gada aktuālais jautājums – novada vispārizglītojošo skolu tīkla sakārtošana un optimizācija. Aglonas vidusskolas Stadiona atjaunošana dos iespēju sportot vairākās aktivitāšu zonās ar modernu un ērtu infrastruktūru dažādu paaudžu iedzīvotājiem.
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” tiek  realizēts projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Tas nozīmē, ka laika periodā no 2018.- 2020. gadā tiks veikta vairāku ielu pārklāšana ar melno segumu Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā. Aglonā šī projekta ietvaros tiks uzbūvēts Radošo industriju centrs Somersētas ielā 23, sakārtots laukums Somersētas ielā 21. Veidosies vieta, kur Aglonā varēs notikt aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbību.
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiks ieguldīti līdzekļi vairāku grants ceļu būvdarbiem 2018. – 2020. gadā, kas uzlabos novadu ceļu tīklu.
2018. gadā tika sākta jautājuma risināšana par satiksmes drošības uzlabojumu veikšanu Aglonas novada administratīvās teritorijas ciemos – Aglona, Jaunaglona, Grāveri, 7 Šķeltova, Priežmale, izstrādāta tehniskā dokumentācija ielu apgaismojuma ierīkošanai un turpmāk – tā izbūvei.
2019. gadā un turpmākajos gados Aglonas novada pašvaldība uzlabos iedzīvotāju sociālos apstākļus, nodrošinot deinstitucionalizācijas pasākumus, veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes. Izglītības un kultūras jomā plānots nodrošināt materiāli tehniskās bāzes, metodiskās bāzes papildināšanu, pedagogu un atbalstošā personāla apmācību.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem.
2019. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas   550 153 EUR apmērā. Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu īstenošanā apgrozības līdzekļu un līdzfinansējuma nodrošināšanai SAM 4.2.2., 5.6.2. un ELFLA plānoto projektu īstenošanai orientējoši   214 127 EUR  apmērā nākamajā saimnieciskajā gadā. Plānojot aizņēmumu grafiku paredzēts veikt daļēju pamatsummas atmaksu uzreiz pēc gala noslēguma maksājumu saņemšanas no finansētājiem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv