Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada 2021. gada budžets

9.  februārī Aglonas novada dome apstiprināja Aglonas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  Aglonas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta kuru veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti.  Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Aglonas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2021_03 „Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1. un 2. pielikumā (Aglonas novada domes 2021. gada 9. februāra sēde, protokols Nr.3; 2.§).

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 3 845 798 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas, zvejas tiesību nomas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām, citām pašvaldībām un ir paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, ES fondu finansēto projektu īstenošanai, pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem), skat. 1. diagrammu.

Pašvaldības  2021. gada  budžeta plānoto ieņēmumu struktūra                     

Ieņēmumi kopā

3 845 798

Valsts un pašvaldību budžeta transferti 60 %

2 308 131

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23.5 %

902 369

Nekustamā īpašuma nodoklis 4,7 %

181 908

Nenodokļu ieņēmumi 0.2%

7227

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7.2 %

276 915

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 4.1 %

156 248

Dabas resursu nodoklis 0.3%

13000

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri bija EUR 685 950.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba alga ieskaitot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2021. gada 6 mēnešiem kopā ir plānota EUR 299 010 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 7 227 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Pārējās mērķdotācijas EUR 510 515 ( t. sk līdzekļi mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām, Aglonas bazilikas Kora skolai, zivju resursu pavairošanai, asistenta pakalpojumi, APSD, VPVKAC u.c.).
Transferti ES līdzfinansējums projektiem EUR 41 985.
Pašvaldību transferti izglītības funkciju nodrošināšanai 6 mēnešiem EUR 54 275,
sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai un līdzfinansējums projektu realizācijai EUR 9969.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 276 915 apmērā veido :
ieņēmumi par telpu nomu un īri EUR 25 598;
ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē EUR 158 240;
ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem EUR 72 577 u.c. ieņēmumi.
IZDEVUMI
Budžeta izdevumi 2021. gadā plānoti EUR 4 674 934 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), skat. 2. diagrammu.

Kopā 2021. gada budžeta plānotie izdevumi (EUR) 4674934
Izglītība 34.8% -1628620
Sociālā aizsardzība 14.9% -694 245
Vispārējie valdības dienesti 13.4 % -626 915
Atpūta, kultūra, sports un reliģija 6,9 % -323 094
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 26.1 %- 1219378
Vides aizsardzība 0,45 %- 20854
Ekonomiskā darbība 2.1 % -45 327
Veselība 1 %- 45090
Sabiedriskā kārtība un drošība 0.44%- 20 595.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 626 915 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes administrācijai 291 222 EUR , t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam,
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei , aizdevumu apkalpošanas maksa EUR 10 307
Pašvaldības darbiniekiem darba algas palielinājums plānots, saskaņā ar MK noteikumiem par minimālās likmes paaugstināšanos visā valstī , kā arī paaugstināta darba alga visiem pārējiem darbiniekiem par 30 EUR.
Sabiedriskā kārtība un drošība. Izdevumi plānoti EUR 20 595 apmērā Aglonas novada bāriņtiesas darbības darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.
Ekonomiskā darbība. Izdevumi plānoti EUR 95 906 apmērā, t.sk.:
pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība – lauksaimniecības speciālistu – konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai, zivsaimniecībai EUR 8 470, bezdarbnieku iesaistīšana dažādu teritorijas sakopšanas darbu veikšanā EUR 52 083 (6 mēneši).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 1 219 378, t.sk.:
• EUR 201 196 pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
• EUR 1 018 182 pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam.
Izglītība. Izdevumi plānoti EUR 1 628 620 apmērā, t.sk.:
• EUR 245 203 pirmsskolas izglītībai;
• EUR 1 002 237 vispārējās izglītības iestādēm;
• EUR 200 962 profesionālās ievirzes izglītībai;
• EUR 106 229 izglītības papildu izdevumiem, no tā EUR 64 309 skolēnu pārvadāšanai;
• EUR 73 989 izglītības vadībai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 323 094 apmērā, t.sk.:
• EUR 71 726 – pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
• EUR 188 270 Aglonas kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas kultūras namu darbības nodrošināšanai;
• EUR 63 098 pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi, no tiem EUR 12 125 plānotie izdevumi saistīti ar dalību Dziesmu svētkos.

Sociālā aizsardzība
Sociālais budžets kopā EUR 694 245 plānots:
sociālā dienesta budžets EUR 210 041;
t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 164 313;
SAC “Aglona” budžets EUR 327 223;
sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai EUR 9 007;
sociālās mājas Jaunaglonā uzturēšanai EUR 49 483;
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 95 591 ;
citi -EUR 2900.

Vides aizsardzībai dabas resursu nodokļa līdzekļi EUR 20854 apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai.

Pašvaldības aizņēmumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem. 2021. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 188 130 apmērā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv