Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada budžets 2015.gadam

Saturs atjaunots: 27.03.2015.

2015. gada 19. februāra Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināts budžets 2015. gadam.

Pašvaldības ieņēmumi un izdevumi

2015.gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi – 3481855 EUR.
No tiem:

  • nodokļu ieņēmumi 1043047 eiro  jeb 30.0 %;
  • nenodokļu ieņēmumi 29829 eiro  jeb 0.9 %;
  • maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 244388 eiro jeb 7.0 %;
  • ārvalstu finanšu palīdzība ( kulinārā mantojuma projekts) 78081 eiro jeb 2.2 %;
  • valsts budžeta transferti 2012563 eiro  jeb 57.8%, t.sk.: mērķdotācijas (19.3%) , dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  (33.8%), transferti ES projektu īstenošanai (1.4%) un pārējie transferti (3.3%);
  • saņemtie transferti no citām pašvaldībām (par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem) 73947 eiro jeb 2.1 % .

2015.gadā plānotie pamatbudžeta izdevumi – 3766047 EUR.

 Izdevumi izglītībai veido 1452763 eiro jeb 38.6 %. Tajā skaitā ievērojamu izdevumu daļu 822924 eiro jeb 21,9 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido pašvaldības līdzekļi (bez mērķdotācijām) izglītības iestāžu uzturēšanai (Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Aglonas bazilikas kora skola un skolēnu pārvadāšana). Pašvaldības finansētais apjoms (bez mērķdotācijām) izglītības iestāžu skolotāju algām ir 116841 eiro jeb 3.1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. No valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju apmērs, kas paredzēts izglītības iestāžu skolotāju darba algu izmaksai, 2015.gada 8 mēnešiem ir 494659 eiro jeb 13.1%, Aglonas internātvidusskolai saimniecisko izdevumu segšanai 115504 eiro jeb 3.1% no kopējā pašvaldības budžeta. Pašvaldības izglītības budžetā tajā skaitā ieplānoti 29500 eiro brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu 4.-12. klašu audzēkņiem, skolēnu stipendijām 1980 eiro, kā arī skolēnu un skolotāju apbalvošanai par labiem panākumiem olimpiādēs un sporta sacensībās 7600 eiro.

Izdevumi sociālajai aizsardzībai veido 639718 eiro jeb 17.0 %. Tajā skaitā 594169 eiro jeb 15,8 % plānoti: pabalstiem , sociālās aprūpes centra „Aglona”, sociālā dienesta, sociālās mājas Kastuļinas pagastā, bērnu brīvā laika pavadīšanas centra uzturēšanai, skolēnu darba vasarā nodrošināšanai. Gan 2014., gan 2015. gadā pašvaldībām nav piešķirts valsts finansējums GMI pabalstu nodrošināšanai, kas 2015.gadā pašvaldības izdevumos nepieciešami 120374 eiro apmērā. 2015. gadā kopējais trūcīgo iedzīvotāju pabalstiem plānotais apmērs ir 158991 eiro. Šajā sadaļā ietilpst arī bezdarbnieku stipendijas 25043 eiro apmērā, transporta izdevumu kompensācija izglītības iestāžu audzēkņiem, citi pabalsti un atbalsts sociālajai aizsardzībai. Pašvaldības sociālajā budžetā tajā skaitā ieplānoti 3000 eiro iedzīvotāju sveikšanai nozīmīgās dzīves jubilejās, jaundzimušajiem 3700 eiro, donoriem 360 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 640731 eiro jeb 17.0%. No tiem 400858 jeb 11% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem tiks izlietoti dzīvokļu un komunālās saimniecības, vides aizsardzības, pašvaldības transporta un traktortehnikas uzturēšanai un remontam, ielu apgaismojumam, projektu plānošanai un īpašumu reģistrēšanai, būvvaldes izdevumiem. 239873 eiro jeb 6% plānoti Aglonas un Grāveru ciemu ūdenssaimniecības projektu II kārtas īstenošanai.

Vispārējo valdības izdevumu (pārvaldes) īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā ir 552104 eiro jeb 14.7%, tajā skaitā 421808 eiro jeb 11,2 % pārvaldes iestāžu darbības nodrošināšanai (Aglonas novada domes administrācija, Grāveru, Katuļinas un Šķeltovas pagastu pārvaldes). Pārējos pārvaldes izdevumus veido: savstarpēji norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 55819 eiro, aizņēmumu procentu atmaksa 19680 eiro, izdevumi neparedzētiem gadījumiem 29797 eiro, izdevumi projektu izstrādei 25000 eiro.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu un projektu nodrošināšanai plānoti 273936 eiro jeb 7.3% no pašvaldības budžeta. No tā: 224781 eiro paredzēti Aglonas novada kultūras centra, kultūras nama Grāveru pagastā, tautas nama Kastuļinas pagastā, kultūras nama Šķeltovas pagastā, Aglonas novada centrālās bibliotēkas, bibliotēku Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos uzturēšanai un pasākumiem – 11.Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki, tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolai (pašvaldības finansējuma daļa). Aglonas novada Aglonas bazilikas korim „ASSUMPTA” 2015.gada kultūras budžetā ieplānoti 5431 eiro, tajā skaitā 3091 eiro kora diriģentu un kormeistaru atalgojumam, 2340 eiro braucienam uz Čehiju un uz mēģinājumiem Rīgā un Daugavpilī. Pie tam 39801 eiro plānoti Aglonas novada sporta centra uzturēšanai, 9354 eiro pārējiem projektiem un pasākumiem.

Ekonomiskās darbības nozarei 141257 eiro jeb 3.8% (uzņēmējdarbības atbalstam 23288 eiro, teritoriju plānošana un attīstība 29129 eiro, kulinārā mantojuma projekts “BELLA CUISINE” 68807 eiro, 20033 eiro pārējie projekti).

 

 

Veselības nozarei  plānoti 37369 eiro  jeb 1.0%  no pašvaldības budžeta (feldšeru punktu uzturēšana Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos).

 

 

Aizsardzībai 2015.gadā plānoti 285 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai (Bāriņtiesa) 27884 eiro jeb 0.6%.

 

Speciālā budžeta ieņēmumus 182960 eiro apmērā veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi: autoceļu, ielu fonds 173840 eiro, dabas resursu nodoklis 5900 eiro, vecāku maksas par mūzikas skolu 2500 eiro, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 199345 eiro apmērā, tajā skaitā 187496 eiro budžetā iestrādāti atbilstoši autoceļu, ielu uzturēšanas plānam. Speciālajā budžetā 2015. gadā ir paredzēti arī ziedojumu un dāvinājumu izdevumi – 2014. gadā neizlietoto naudas līdzekļu atlikums 3449 eiro, tajā skaitā Rīgas un visas Latvija metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai 3396 eiro. Speciālajā budžetā tiek uzskaitītas arī vecāku maksas par Aglonas bazilikas kora skolu, izdevumi 2500 eiro apmērā plānoti skolas izglītības pasākumu nodrošināšanai.

Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, domes administrācijas darbības jomās, autoceļu, ielu, pārējās infrastruktūras uzturēšanai.

Aglonas novada pašvaldības 2015. gada budžeta prioritāte ir pašvaldības ilgtermiņa finanšu un saimnieciskās stabilitātes nodrošināšana. Aglonas novada pamatbudžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 3941738 eiro un veido bezdeficīta budžetu. Aglonas novada speciālajā budžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 205792 eiro un veido bezdeficīta budžetu. Sastādot budžeta izdevumu daļu, ir iekļauti atmaksājamie aizņēmumi un 2014.gada beigās saņemtie kreditoru rēķini.

Aglonas novada dome saņemto aizņēmumu atmaksu veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi un Vides investīciju fondu, to noteiktajos atmaksas termiņos un apmērā. Aglonas novada pašvaldības aizņēmumu parāds uz gada beigām (1811138 eiro), salīdzinājumā ar aizņēmuma parādu uz gada sākumu (1923546 eiro), ir samazinājies par 112408 eiro jeb 5.8%.

Informāciju iesniedza: Valentīna Lielcepure, Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja

 Aglonas novads 2015.

Kopējais iedzīvotāju skaits Aglonas novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2015. gadā ir 3978 iedzīvotāji:

Aglonas pagastā – 1966;
Grāveru pagastā – 520;
Kastuļinas pagastā – 806;
Šķeltovas pagastā – 686.

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) – 599; darbspējīgo iedzīvotāju skaits – 2564; iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 921.

Dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2015. Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Bezdarbnieku skaits Aglonas novadā – 420, no tiem sievietes – 189, invalīdi -27, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 30. Bezdarba līmenis novadā – 18,2 %.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Demogrāfiskā situācija Aglonas novadā. Saskaņā ar Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2014. gadā Aglonas novadā piedzimuši 19 bērni (2013. gadā – 25 bērni); miruši – 51 (2013. gadā – 49); laulības reģistrētas 23 pāriem (2013. gadā – 27).

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv