Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada pašvaldības budžets 2016. gadam

2016. gada 27.janvāra Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināts budžets 2016. gadam.

Pašvaldības IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

2016.gadā plānotie pamatbudžeta IEŅĒMUMI – 3366404 EUR.
No tiem:

 • nodokļu ieņēmumi 1096292 eiro  jeb 32.6 %  no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem;
 • nenodokļu ieņēmumi 10382 eiro  jeb 0.3 %;
 • maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 235143 eiro jeb 7.0 %;

Transferti 2 024 587 eiro jeb 60.1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk.:

 •  valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 701 728 jeb 34.7% no kopējās transfertu summas (t.sk. mērķdotācija izglītībai 644683 eiro, pārējās mērķdotācijas 57 045 eiro);
 •  dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1094272 eiro (54.0%);
 •  transferti ES projektu īstenošanai 50 003 eiro (2.5%);
 • pārējie valsts budžeta transferti 101 037 eiro (5.0%);
 • pašvaldību budžetu transferti, kas saņemti no citām pašvaldībām (par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem) 77 547 eiro jeb 3.8% no kopējās transfertu summas.

Aglonas novada domes budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, domes administrācijas darbības jomās, autoceļu, ielu, pārējās infrastruktūras uzturēšanai.

 

2016.gadā plānotie pamatbudžeta IZDEVUMI - 3 485 990 EUR.

 Izdevumi izglītībai veido 1 462 613 eiro jeb 42 %.

Tajā skaitā ievērojamu izdevumu daļu sastāda pašvaldības finansējums izglītības iestādēm (Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde, Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Aglonas bazilikas kora skola un skolēnu pārvadāšana), un tas sastāda 892 571 eiro jeb 25.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajā skaitā  no pašvaldības finansētais apjoms izglītības iestāžu skolotāju algām ir 127 652 eiro jeb 3.7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

No valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju apmērs, kas paredzēts izglītības iestāžu skolotāju darba algu izmaksai, 2016.gada 8 mēnešiem ir 466 954 eiro jeb 13.4%, Aglonas internātvidusskolai saimniecisko izdevumu segšanai 103 093 eiro jeb 3.0% no kopējā pašvaldības budžeta. Pašvaldības izglītības budžetā tajā skaitā ieplānoti 33 000 eiro brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-12. klašu audzēkņiem, skolēnu stipendijām 1 550 eiro, kā arī skolēnu un skolotāju apbalvošanai par labiem panākumiem olimpiādēs un sporta sacensībās 5 672 eiro.

Izdevumi sociālajai aizsardzībai veido 622 849 eiro jeb 17.9 %.

Iestādes un pasākumi, kas tiek nodrošināti no sociālās aizsardzības budžeta:sociālās aprūpes centrs „Aglona”, sociālais dienests,  sociālā māja Kastuļinas pagastā, Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”, kā arī projekti, kas daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta – algotie pagaidu sabiedriskie darbi, asistenta pakalpojumi, skolēnu darba vasarā nodrošināšana, pārējie sociālie projekti. 2016. gadā kopējais trūcīgo iedzīvotāju pabalstiem un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei plānotais apmērs ir 178 857 eiro. Tajā skaitā pašvaldības piešķirtais finansējums:

 • garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu nodrošināšanai 2016.gadā pašvaldības izdevumos plānots 98 000 eiro apmērā;
 •  sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 18 336 eiro apmērā;
 •  dzīvokļu pabalsti naudā 7 000 eiro;
 • algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 30 000 eiro;
 •  pārējie pabalstu veidi 14 009 eiro;
 • maksājumi iedzīvotājiem pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 11 512 eiro, no tiem:
  • donoriem 210 eiro;
  • iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās 3 700 eiro;
  • jaundzimušo pabalsts 4 126 eiro;
  • veselības pabalsts 500 eiro;
  • apbedīšanas pabalsts 1 350 eiro;
  • vienreizējs pabalsts, uzsākot mācības 1.klasē 171 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 399 669 eiro jeb 11,5%.

 Ieplānotie līdzekļi tiks izlietoti dzīvokļu un komunālās saimniecības (ūdensvadu, kanalizācijas pārvadu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontam, kā arī vides aizsardzības nodrošināšanai 238 728 eiro apmērā, pašvaldības transporta un traktortehnikas uzturēšanai un remontam 103 564 eiro apmērā, ielu apgaismojumam 2820 eiro, lauksaimniecības un tūrisma darbības organizācijai 32 479 eiro, pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izdevumiem 13 200 eiro, būvvaldes izdevumiem 8 878 eiro.

Vispārējo valdības izdevumu (pārvaldes) īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā ir 563 775 eiro jeb 16,2%, tajā skaitā 485 047 eiro jeb 13,9 % pārvaldes iestāžu darbības nodrošināšanai (Aglonas novada domes administrācija, Grāveru, Katuļinas un Šķeltovas pagastu pārvaldes).

No šiem līdzekļiem tajā skaitā 80168 eiro plānoti pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (VolkswagenKombi (Caravelle)) iegādei Grāveru un Kastuļinas pagastu pārvaldēm. Pārējos pārvaldes izdevumus veido: savstarpēji norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 62 133 eiro, aizņēmumu procentu atmaksa 11 097 eiro, izdevumi neparedzētiem gadījumiem 5 498 eiro.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu un projektu nodrošināšanai plānoti 270 164 eiro jeb 7.7% no pašvaldības budžeta.

No tā: 217 553 eiro paredzēti Aglonas novada kultūras centra, kultūras nama Grāveru pagastā, tautas nama Kastuļinas pagastā, kultūras nama Šķeltovas pagastā, Aglonas novada centrālās bibliotēkas, bibliotēku Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos uzturēšanai un pasākumiem. Tajā skaitā Aglonas novada Aglonas bazilikas korim „ASSUMPTA” 2016. gada kultūras budžetā ieplānoti 10 411 eiro, (7 251 eiro kora diriģentu un kormeistaru atalgojumam, 3 160 eiro braucienam uz koru festivālu Baltkrievijā un koru mēģinājumiem Rīgā un Latgalē). Pie tam 47 111 eiro plānoti Aglonas novada sporta centra uzturēšanai un pieaugušo sportam, 4 300 eiro līdzfinansējums biedrībām, jauniešu iniciatīvu projektiem 1 200 eiro.

Ekonomiskās darbības nozarei 96 090 eiro jeb 2.8%  no pašvaldības pamatbudžeta, tajā skaitā teritoriju plānošanai un attīstībai 45 866 eiro, tehnisko projektu izstrādei 21 000 eiro, pašvaldības nekustamo  īpašumu (ēku, būvju, zemes, ceļu, karjeru) reģistrēšanai 15 000 eiro, zivjsaimniecībai 1 308 eiro, dalības maksa  un līdzmaksājumi projektiem biedrībās “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, “Eiroreģions Ezeru zeme”, “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kopā 10 916 eiro, projektu konkurss pašvaldības iedzīvotājiem 2 000 eiro.

Veselības nozarei  plānoti 41 362 eiro  jeb 1.2%  no pašvaldības budžeta (feldšeru punktu uzturēšana Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos).

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai (Bāriņtiesa) 2016. gadā plānoti 29 168 eiro jeb 0.7% no pamatbudžeta, aizsardzībai plānoti 300 eiro.

Speciālā budžeta ieņēmumus 199 542 eiro apmērā veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi: autoceļu, ielu fonds 187 542 eiro, dabas resursu nodoklis 5 900 eiro, vecāku maksas par mūzikas skolu 2 500 eiro, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 266 856 eiro apmērā, tajā skaitā 228 028 eiro jeb 85.5% speciālajā budžetā iestrādāti atbilstoši autoceļu, ielu uzturēšanas plānam. Speciālajā budžetā 2016. gadā ir paredzēti arī ziedojumu un dāvinājumu izdevumi – 2015. gadā neizlietoto naudas līdzekļu atlikums un dāvinājumi 2016. gadā,  tajā skaitā Rīgas un visas Latvija metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai izdevumi no ziedojumiem plānoti 7 556 eiro jeb 2.8% no speciālā budžeta. Speciālajā budžetā tiek uzskaitītas arī vecāku maksas par Aglonas bazilikas kora skolu, izdevumi 2 800 eiro jeb 1.0% apmērā plānoti skolas izglītības pasākumu nodrošināšanai.Vides aizsardzībai 2016. gadā plānoti  24 131 eiro, jeb 9.1% no speciālā budžeta līdzekļiem. Privatizācijas fonda iepriekšējos gados neizlietoto līdzekļu atlikums 4 288 eiro jeb 1.6% plānoti novirzīt pašvaldības uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem

Aglonas novada pašvaldības 2016. gada budžeta prioritāte ir pašvaldības ilgtermiņa finanšu un saimnieciskās stabilitātes nodrošināšana. Aglonas novada pamatbudžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 3 667 894 eiro un veido bezdeficīta budžetu. Aglonas novada speciālajā budžetā pašvaldības ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar izdevumu kopsummu 268 088 eiro un veido bezdeficīta budžetu. Sastādot budžeta izdevumu daļu, ir iekļauti atmaksājamie aizņēmumi un 2015.gada beigās saņemtie kreditoru rēķini.

Aglonas novada dome saņemto aizņēmumu atmaksu 2016.gadā 181 404 eiro apmērā veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi un Vides investīciju fondu, to noteiktajos atmaksas termiņos un apmērā. Aglonas novada pašvaldības aizņēmumu parāds uz gada beigām 1 701 549 eiro, salīdzinājumā ar aizņēmuma parādu uz gada sākumu 1 811 138 eiro, ir samazinājies par 109 589 eiro jeb 6.1%.

Informāciju iesniedza: Valentīna Lielcepure, Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja

 Aglonas novads 2016.

Kopējais iedzīvotāju skaits Aglonas novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2016. gadā ir 3879 iedzīvotāji:

Aglonas pagastā – 1903;
Grāveru pagastā – 496;
Kastuļinas pagastā – 806;
Šķeltovas pagastā – 674.

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) – 588; darbspējīgo iedzīvotāju skaits – 2499; iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 907.

Dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2016. Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Bezdarbnieku skaits 2016. gada janvārī Aglonas novadā – 390, no tiem sievietes – 175, invalīdi -25, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 18. Bezdarba līmenis novadā – 17,3 %.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Demogrāfiskā situācija Aglonas novadā. Saskaņā ar Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2015. gadā Aglonas novadā piedzimuši 18 bērni (2014. gadā – 19 bērni, 2013. gadā – 25 bērni); miruši – 44 (2014. gadā – 51, 2013. gadā – 49); laulības reģistrētas 29 pāriem (2014. gadā – 23, 2013. gadā – 27).

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv