Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Apstiprināts Aglonas novada pašvaldības budžets 2020. gadam

28. janvārī Aglonas novada dome apstiprināja Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  Aglonas novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti.

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 294571 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem), skat. 1. diagrammu.

  1. Diagramma

Pašvaldības  2020. gada  budžeta plānoto ieņēmumu struktūra     

Ieņēmumi kopā 4 294 571
Valsts un pašvaldību budžeta transferti 66 % 2 814 078
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 22 % 953 712
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 % 187 195
Nenodokļu ieņēmumi 1 % 12468
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 % 259264
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 1 % 42 854

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija EUR 890 612.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020. gadam kopā ir plānota EUR 417 233 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 12 468 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. Pārējās mērķdotācijas (mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām, Aglonas bazilikas Kora skolai, zivju resursu pavairošanai, asistenta pakalpojumi, APSD, VPVKAC u.c.).
Transferti ES līdzfinansējums projektiem EUR 73 824.
Pašvaldību transferti izglītības funkciju un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai EUR 91 444, līdzfinansējums projektu realizācijai EUR 283 355.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 259 264 apmērā veido ieņēmumi par telpu nomu un īri EUR 26 554, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē EUR 125 677, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem EUR 72 948 u.c. ieņēmumi.

IZDEVUMI
Budžeta izdevumi 2020. gadā  plānoti EUR 5 370 577  apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), skat. 2. diagrammu.

Pašvaldības 2020. gada  budžeta plānoto izdevumu struktūra
Kopā 2020. gada budžeta plānotie izdevumi

5370577    

Izglītība 27 %

1474747

Sociālā aizsardzība 13 %

713053

Vispārējie valdības dienesti 12 %

651745

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 6 %

310896

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 13 %

710266

Vides aizsardzība 0,47 %

25033

Ekonomiskā darbība 26 %

1407411

Pārējie izdevumi 1 %

77426

 

Izdevumi – 2020. gada plāns 2. Diagramma

 Vispārējie valdības dienesti Izdevumi plānoti EUR 651745 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes pārvaldei EUR 314792, t.sk. deputātu atlīdzībai un komisiju darba atalgojumam, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei un Vides investīciju fondam, aizdevumu apkalpošanas maksa.
Pašvaldības darbiniekiem darba algas samazinājums nav plānots, bet ir veikta amatu sarakstu optimizēšana, būtiski nepalielinot kopējo darba samaksas fondu.  Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un informatīvā izdevuma  izdošanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 5240.
Sabiedriskā kārtība un drošība. Izdevumi plānoti EUR 30 069 apmērā Aglonas novada Bāriņtiesas darbībai, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.
Ekonomiskā darbība. Izdevumi plānoti EUR 1 407 411 apmērā, t.sk.: Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība – lauksaimniecības speciālistu – konsultantu, lopkopības pārraugu u.tml. speciālistu atalgojumiem un darbības nodrošināšanai, zivsaimniecībai EUR 8 470, radošo industriju nama būvniecība, kas paredzēta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai EUR 1 039 883, pašvaldības autoceļu būvniecība un uzturēšana EUR 269 088.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Izdevumi plānoti EUR  710266 apmērā, t.sk.: 
• EUR 410719 pašvaldības teritoriju attīstībai, tajā skaitā teritoriju attīstības plānošanai, projektu izstrādei, teritoriju apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanai;
• EUR 3000 ielu apgaismojumam;
• EUR 296 547 pārējiem izdevumiem teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tajā skaitā dzīvokļu un komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai, pašvaldības ēku un būvju apsaimniekošanai, uzturēšanai, kārtējam remontam.
 Izglītība. Izdevumi plānoti EUR 1 474747 apmērā, t.sk.:
• EUR 261514 pirmsskolas izglītībai;
• EUR 926718 vispārējās izglītības iestādēm;
• EUR 124 468 profesionālās ievirzes izglītībai;
• EUR 131 196 izglītības papildu izdevumiem, no tā EUR 96 014 skolēnu pārvadāšanai;
• EUR 30 851 izglītības vadībai.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 310 896 apmērā, t.sk.:
• EUR 76 539  pašvaldības centrālās bibliotēkas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas bibliotēku darbības nodrošināšanai;
• EUR 201 738 Aglonas kultūras centra, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas kultūras namu darbības nodrošināšanai;
• EUR 32 619 pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi, no tiem EUR 12 126 plānotie izdevumi saistīti ar dalību Dziesmu svētkos.
Sociālā aizsardzība. Sociālais budžets kopā EUR 713 053 plānots:
sociālā dienesta budžets EUR 165 008, t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 101 027, SAC “Aglona” budžets EUR 318 005, Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram “Strops” EUR 61 845, sociālās mājas Kastuļinas pagastā uzturēšanai EUR 10 303, EUR 76 767 algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem.
Dabas resursu nodokļa līdzekļi EUR 25 033 apmērā plānoti vides aizsardzības pasākumiem – dzeramā ūdens un notekūdeņu, kā arī vides piesārņojuma novēršanai.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Aglonas novada dome 2020. gadā un turpmākajos divos gados plāno ieguldīt līdzekļus savā nākotnē, stiprinot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, sociālo sfēru un izglītību.  Aglonas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības pārziņā ir 2 vispārizglītojošās skolas – Aglonas vidusskola un  Priežmalas pamatskola.
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” tiek  realizēts projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Tas nozīmē, ka laika periodā no 2018.- 2020. gadā tiks veikta vairāku ielu pārklāšana ar melno segumu Aglonā, Šķeltovā, Kastuļinā. Aglonā šī projekta ietvaros tiks uzbūvēts Radošo industriju centrs Somersētas ielā 23, sakārtots laukums Somersētas ielā 21. Veidosies vieta, kur Aglonā varēs notikt aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbību.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiks ieguldīti līdzekļi vairāku grants ceļu būvdarbiem 2018. – 2020. gadā, kas uzlabos novadu ceļu tīklu.
2018. gadā tika sākta jautājuma risināšana par satiksmes drošības uzlabojumu veikšanu Aglonas novada administratīvās teritorijas ciemos – Aglona, Jaunaglona, Grāveri, 7 Šķeltova, Priežmale, izstrādāta tehniskā dokumentācija ielu apgaismojuma ierīkošanai un turpmāk – tā izbūvei.
2020. gadā un turpmākajos gados Aglonas novada pašvaldība uzlabos iedzīvotāju sociālos apstākļus, nodrošinot  pasākumus, veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes. Izglītības un kultūras jomā plānots nodrošināt materiāli tehniskās bāzes, metodiskās bāzes papildināšanu, pedagogu un atbalstošā personāla apmācību.
Pašvaldības aizņēmumi Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem.
2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 211 899 apmērā. Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus projektu īstenošanā  līdzekļu  līdzfinansējuma nodrošināšanai SAM  5.6.2., ELFLA plānoto projektu īstenošanai orientējoši EUR  480 492 apmērā nākamajā saimnieciskajā gadā. Plānojot aizņēmumu grafiku paredzēts veikt daļēju pamatsummas atmaksu uzreiz pēc gala noslēguma maksājumu saņemšanas no finansētājiem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv