Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu palīdzību tiek risinātas jauniešu izglītības un nodarbinātības problēmas

Šī gada jūnijā Rīgā notika Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu uzraudzības padomes sēde par profesionālās izglītības jomas atbalsta pasākumu ieviešanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem. Uzraudzības padomes darbā piedalās arī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.

Šo projektu kopējais mērķis ir veicināt ciešāku izglītības un darba vides sasaisti, sadarbojoties ar profesionālās izglītības attīstības un nodarbinātības veicināšanas nozaru ekspertu padomēm. Izglītības un darba vides sasaiste ir nepieciešama, lai veidotu konkurētspējīgu profesionālās izglītības sistēmu, tuvināt to darba videi, attīstīt jauniešiem nepieciešamās kompetences un prasmes, palielinot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri apgūst darba vidē balstītas (DVB) mācības un izmanto mācību prakses iespējas pie darba devēja. Tādā veidā tiek celts profesionālās izglītības prestižs un popularitāte, veidojot jauniešos arī izpratni par vērtīgu prasmju apguves iespējām.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekts veicinās komersantu sadarbību ar izglītības iestādēm, nodrošinot profesionālās izglītības atbilstību aktuālajām darba tirgus prasībām.

Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 22 miljoni eiro, un to īstenot paredzēts līdz 2023. gadam. Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem. Paredzams, ka, projektam noslēdzoties, mācībās būs iesaistīti 3 150 audzēkņu, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņu.

Darba devēji atzīst, ka dalība projektā veido pozitīvu uzņēmuma tēlu, jo uzņēmums iesaistās mācību procesā, dodot iespēju audzēknim mācīties darba vidē. Tā ir arī iespēja sagatavot uzņēmumam kvalificētus darbiniekus, kas šobrīd ir aktuāli daudziem darba devējiem. Mācības līdz 2019. gadam jau īstenoja 329 uzņēmumi, no kuriem 75% ir mikro un mazie uzņēmumi. Visvairāk audzēkņi iesaistīti tūrisma, metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību un būvniecības nozarēs. Par 2018. gada labāko DVB mācību uzņēmumu Latgalē tika atzīts SIA „Zaļā sala R” un par 2018. gada labāko mācību prakšu uzņēmumu Latgalē tika atzīts VAS “Latvijas Dzelzceļš.”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” projekta ietvaros, tiek veikta profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu metodikas un satura izstrāde, ekspertīzes, mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un simulācijas iekārtu izstrāde/iegāde.

Projektā līdz šim iesaistījušās tikai Rīgas Tehniskā koledža, Kuldīgas tehnikums un Sarkanā Krusta koledža. Diemžēl Latgales profesionālās izglītības iestādes un pedagogi nav izrādījuši interesi iesaistīties šajos pasākumos, lai gan, uz šī projekta rezultātiem nākotnē tiks balstīta tālākā profesionālās izglītības iestāžu darbība.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa «Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide» projekts tiks īstenots līdz 2023. gadam, kopējās projekta finanses ir 6 086 507 eiro, projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta mērķauditorija ir profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, prakšu vadītāji, administrācijas un konventu pārstāvji. Šobrīd projektā jau ir iesaistījušās 4 545 personas, nodrošinātas Efektīva vadītāja mācības 13 profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, par modulārās izglītības programmu izstrādes metodiku un praksi kursus pabeiguši 453 dalībnieki un par modulārās izglītības programmu īstenošanu 521 dalībnieks. Apmācībās piedalās gan profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, gan Latvijas uzņēmumu darbinieki, lai pēc apmācībām varētu vadīt darba prakses profesionālo skolu audzēkņiem. Pedagogu– mentoru mācību programmu apguva 31 pedagogs no 23 profesionālās izglītības iestādēm. Šajā projektā iesaistās arī Latgales profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina Latgales uzņēmējus un izglītības iestādēs aktīvi piedalīties piedāvātajos pasākumos, jo šie projekti var būtiski ietekmēt Latgales darba tirgus un izglītības sistēmas attīstību.

 

Informāciju iesniedza: Valda Iļjanova, LPR LUC komercdarbības speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv