Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ārkārtas domes sēde 21.08.2013


21.augustā notika Aglonas novada ārkārtas domes sēde. Izskatīts jautājums par reklāmas uzstādīšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu KPFI projektam „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”.

Izskatot Z/S „Ezerkalni” iesniegumu, domes deputāti nolēma neiebilst reklāmas plakāta/banera (60×110) uz nenoteiktu laiku uzstādīšanai Somersetas ielā. Z/S „Ezersētas” īpašniekam jāvienojas ar zemes īpašnieku, kā arī jānomaksā nodeva, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Sēdē nolemts piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļiem finansētā, Aglonas internātvidusskolas iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu 65047,26 LVL (sešdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi lati, 26 santīmi). No tiem 57559,06 LVL (piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, 6 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi lati, 20 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas 237724,44 LVL (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
divdesmit četri lati, 44 santīmi ), no kurām:
attiecināmās izmaksas – 230236,24 LVL (divi simti trīssimt divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši lati, 24 santīmi);
neattiecināmās izmaksas – 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi lati, 20 santīmi) latu).

KPFI projekta finansējums 172677, 18 LVL (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi lati, 18 santīmi ).

Aglonas novada dome apliecina, ka Aglonas internātvidusskolas projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota, ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. Skolas dibinātājs, Aglonas novada pašvaldība, nodrošinās projekta līdzfinansējumu un segs neattiecināmās izmaksas.

Projekta līdzfinansējumu pašvaldība nodrošinās no saviem līdzekļiem, vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2014. gadā.

Noteikts, ka projekta iesniedzējs ir Aglonas internātvidusskola. Atbildīgā persona Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags. Kontaktpersona Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv