Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atbalsts biškopības nozarei

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju un to 8,5 eiro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kam iepriekšējā gada 1. novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes un bišu saimes nav bioloģiski sertificētas.

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Atbalstu 8,5 eiro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

 • kas veic saimniecisko darbību;
 • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
 • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā  iesniedz:

 • iesniegumu;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.
Kārta atvērta 01.05.2019.-01.06.2019.
Atbalstāmās nozares
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti
 • Saimnieciskās darbības veicēji

Pieteikties pasākumam

Veidlapas

Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv