Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atgādinājums makšķerniekiem

2015. gada 22. decembrī ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kas nosaka makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību. Atgādinām, ka saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, kā arī aizliegts izmantot ēsmai zivis jebkuros ūdeņos.
Visu gadu aizliegta jebkuru zivju ieguve:
100 metru posmā lejup pa straumi no aizsprostiem, slūžām, ūdenskritumiem un citām cilvēka darbības rezultātā radītām gultni aizsprostojošām ietaisēm, no tiltiem un zem tiltu konstrukcijām, ne tuvāk kā 50 metru attālumā no noteiktā kārtībā apzīmētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem, zivkopības sprostiem un zivju ceļu konstrukcijām.
Makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji ir saucami pie administratīvās atbildības, kur var piemērot administratīvo sodu, kā arī pārkāpējiem ir pienākums atlīdzināt zivju resursiem nodarīto zaudējumu.
2014. gada 21.oktobrī noslēgts pilnvarojuma līgums, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 30. maijam. Pievēršam makšķernieku uzmanību, ka Makšķerēšanas licenču izsniedzējs ir tikai Riebiņu novada dome (Reģ. Nr. 90001882087, Saules iela 8, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5326. Tel: 65324375; 27704945. E-pasts: riebini@riebini.lv).

Pieejamās licences:
Gada (12 mēnešu) licence € 14.23
Mēneša licence € 4.27
Vienas dienas licence € 1.42

Licences ir iespējams iegādāties ŠEIT

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv