Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

Savus pieteikumus ir iesnieguši 2 pretendenti un abi pieteikumi ir apstiprināti. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus Projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

  • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

 Līdzekļi – ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” budžeta līdzekļi.

Projekta “Meklē sevi!” iesniedzējs - biedrība “Spēkavots”,  Reģ. Nr. 40008235977, Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2020.
Projekta īstenošanas vieta: Aglonas novads
Projekta budžets: 4600,00 EUR
Projekta kopsavilkums
Projekta mērķis – veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Projekta galvenās aktivitātes: interaktīvās meistardarbnīcas “ Sākums Tevī!”, sadraudzības pasākums “Diennakts kopā” , jauniešu nometne “ Uz viena viļņa…”.
Sagaidāmie projekta rezultāti:  organizētas 5 interaktīvās meistardarbnīcas “ Sākums Tevī!”, organizēts 1 sadraudzības pasākums “Diennakts kopā” , organizēta 1 divu dienu jauniešu nometne “ Uz viena viļņa…”., nodrošināta projekta publicitāte.
Projekta norises vieta Aglonas novads. Projekta norises laiks-01.09.2019.-31.08.2020.
Projekta tiešā mērķa grupa – 110 Aglonas vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12. klasei,  t.sk. 40 PMP riska grupas izglītojamie (ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem-neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c., ar sociālās vides un veselības riskiem- speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, atkarība, slimi vecāki/tuvinieki u.c., ar ekonomiskiem riskiem- apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c., ar ģimeni saistītiem riskiem- vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c., t.i.  36%.                                                                                                       

Projekta “Pasniedz plaukstu!” iesniedzējs Biedrība “Mācību centrs “Gaisma”",  Reģ. Nr. 40008241761, Ilzas iela 12, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas novads, LV-5685.
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.07.2020.
Projekta īstenošanas vieta: Priežmalas pamatskola, Kastuļinas pag., Aglonas novads.
Projekta budžets: 4600,00 EUR
Projekta kopsavilkums
Mērķis:
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem palielināt motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Sagatavoties darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, izveidojot nepieciešamo ieradumu kopumu un uzsverot katra paša rīcības sekas uz turpmāko mācību un  darba karjeru.
Izveidot uzticēšanās pilnas attiecības pašam ar sevi, tiekties uz augstiem rezultātiem, rast sevī spēkus un atturēties no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas.
Netiešai mērķa grupai būs jauns skatījums uz lietām, problēmām un viedokļiem. Un vajadzības gadījumā viņi jau būs emocionāli sagatavoti dažādām dzīves situācijām .
Nodarbības paredzētas pieredzējušu speciālistu pavadībā.
Galvenās aktivitātes:
1. 9 nodarbības par tēmām:

  • Veiksmes principi ikdienā. (2 lekcijas)
  • Prieks, kur tu rodies. Hormoni, kas padara mūs laimīgākus.
  • Konfliktu risināšanas iespējas.
  • Emocijas. Kāpēc ir svarīgi just. Emocionālo toņu skala.
  • Laime ir prasme.
  • Eiropas brīvprātīgais darbs.
  • Atrodi savu aizraušanos.
  • Ētikas un Etiķetes pamatprincipi.

2. Dienas nometne „Pasniedz plaukstu!” (5 dienas): sporta nodarbības; personības pilnveides nodarbības; sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība; komandas sporta spēles; radošās nodarbības; ekskursija; pārgājiens.
Mērķa grupa: 5  Priežmalas pamatskolas 6. un 8. klases izglītojamie, kuru mācību pārtraukšanas risks saistīts ar mācībām (grūtības mācību satura apguvē, iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā, zemi mācību sasniegumi) un kuriem 2018./2019.m.g. tika sniegts atbalsts  – individuālas konsultācijas mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu un krievu valodā, sociālā pedagoga konsultācijas) un 20 izglītojamie no 5. – 9. klasēm. Kopā projektā tiks iesaistīti 25 izglītojamie.

 

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv