Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atsākti ielu un tiltu rekonstrukcijas darbi Aglonas novadā

Aglonas novada dome veiksmīgi turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta izsludinātā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-03-L32100-000084 “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā aktivitātes. Pagājušā gada rudenī tika pabeigti darbi Šķeltovas pagastā.  Tika uzklāts asfalta segums Skolas, Pasta un Dārzu ielās, rekonstruēts gājēju celiņš un ierīkots apgaismojums Daugavpils ielā. Kastuļinas pagastā tika rekonstruēta Liepājas iela.

Šī gada maijā tiek atsākti rekonstrukcijas darbi Alejas ielā, Aglonā -  asfalta segums un apgaismojums un rekonstrukcijas darbi Grāveru pagasta tiltam uz A/c G-33 Sakova – Akmeneica.

Projekta kopējās izmaksas – 313857,54 LVL

Projekta termiņš: 26.04.2011. – 31.07.2013.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku.

ELFLA tīmekļa vietne - http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact