Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Attīstības un plānošanas nodaļas Lauksaimniecības konsultantu atskaite par 2019. gadu

Lauksaimniecības konsultanti  strādā Aglonas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastos. 

Katru mēnesi konsultanti kārto piena pārraudzības pavaddokumentus  ganāmpulkos visos četros  pagastos. Savāc, sanumurē piena paraugus un ieraksta piena izslaukumus, kurus paziņojis saimnieks. Pēc analīžu veikšanas Viļānu LCMAS  pārbauda piena paraugu atbilstību standartiem un, ja ir nepieciešams, veic atkārtotas analīzes. Saņemto naudu par  sniegtajiem pakalpojumiem  nodod  pagastu kasēs.
Lauksaimnieki tika regulāri informēti par aktuālās informācijas iegūšanas iespējām kursos, semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas braucienos, izstādēs un specializētajās mājaslapās.
Pēc lauksaimnieku lūguma tika nodrošināta saimniecībām obligātās dokumentācijas aizpildīšana un nogādāšana Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC),  kā arī tika sniegta palīdzība klientiem  Vienoto iesniegumu aizpildīšanā  un iesniegšana EPS  Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, kā arī gada ienākumu deklarācijas un citu atskaišu sastādīšana un iesniegšana VID elektroniskajā deklarēšanās sistēmā.
Lauksaimniecības konsultanti palīdz LDC pieteikt krotālijas, reģistrēt, pārvietot, izslēgt no ganāmpulka, iesniegt pārskatu par bitēm, pārskatu par stāvokli ganāmpulkā, cūku kustības kopsavilkumu, lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju. Veic saimniecību struktūru apsekojumu centrālās statistikas pārvaldes uzdevumā visa novada teritorijā. Sniegta lauksaimniekiem palīdzība zemes nomas līgumu sastādīšanā.
Tika apsekotas pašvaldības teritorijā darbojošās saimniecības un ievākti statistiskie dati par tām Valsts centrālās statistikas pārvaldes uzdevumā.
Konsultanti pilnveidoja savas profesionālās zināšanas pašizglītības ceļā, paaugstinot profesionālo kvalifikāciju apmeklēja seminārus Krāslavā, kā arī ņēma dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz zemnieku saimniecībām Viesītes un Jēkabpils novados.
Pašvaldība 2019. gadā izsniedza vienu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, noslēdza 83 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus un trīs personas izmantoja privātās zvejas tiesības. Gada laikā tika reģistrēti vienotajā valsts reģistrā  14 suņi, kā arī tika ievadīts sistēmā viens notikums par dzīvnieku.

Informāciju iesniedza: lauksaimniecības konsultanti Anita Anna Bartuša un Silvija Podskočaja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS