Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

6. kārtas  projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

 09.09.2019. – 09.10.2019.

6. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

   359221.31 EUR 

Rīcība 2.1.

 “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs      71850,00 EUR 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR līdz 10 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 90%

 

Rīcība 2.2.

  Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs    215521,31 EUR 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

 līdz 25 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%
 Rīcība 2.3.   Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs   71850,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

 līdz 15 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegumu iesniegšana

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija un konsultācijas

 Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā Preiļu rajona partnerībabirojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode

 Tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājaslapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija

 Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:- biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

- biedrības mājaslapas  www.preilupartneriba.lv

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Avots: Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv