Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

9. kārtas  projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

      05.12.2020. – 05.01.2021.

9. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

                   EUR  82899.94

Rīcība 1.1.

 Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija”

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs              EUR  82899.94
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
  • līdz 50 000 EUR
  • līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 70%80% – kopprojektiem

Projektu  īstenošanas termiņš

 

 

 

 

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

Kontaktinformācija un konsultācijas

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā Preiļu rajona partnerībabirojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, PreiļiAdministratīvā vadītāja: Valija VaivodeTālr. 22026684e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:-        biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi-        biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Avots: Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv