Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Būs jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Tajos noteiktas apsaimniekošanas prasības un  reģistrēšanas kārtība notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijai.

Noteikumi izstrādāti, lai veicinātu uzkrāto notekūdeņu vai sistēmu atkritumu regulāru izvešanu. Tie attiecas uz visiem, kuru nekustamajam īpašumam nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un kas tāpēc notekūdeņu attīrīšanai vai savākšanai izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas (jauda mazāka par 5m3 notekūdeņu diennaktī), septiķus vai krājtvertnes. (Ciemos, saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības teritoriālo plānojumu).

Noteikumi neattiecas uz esošajiem ciemiem, kuriem robežas nav iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā t.i.  uz lauku teritorijām, tostarp viensētām.
Aglonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 01.aprīlim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
Par iespējām pieslēgties centrālajai kanalizācijai iedzīvotāji aicināti interesēties  Komunālo pakalpojumu nodaļā,  vadītāja Jolanta Dimpere (tālr. 22357535, e-pasts: jolanta.dimpere@aglona.lv).

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Mazo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jābūt tehniskai dokumentācijai, kas apliecina iekārtas atbilstību ekspluatācijas prasībām. Šādu dokumentu var iegūt, veicot iekārtas tehnisko apkopi un pieaicinot atbilstošu komersantu, kurš specializējies mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražošanā, izplatīšanā, uzstādīšanā, apkopē. Apkopes biežums parasti ir norādīts tehniskajā dokumentācijā. Ja ražotājs to nav norādījis, tad Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka apkope jāveic reizi gadā.

Krājtvertnes jeb izsmeļamās bedres
Krājtvertnei ir jābūt hermētiskai, tā regulāri jāizsmeļ, lai nenotiktu noplūdes, netiktu piesārņota vidi un dzeramais ūdeni. Ja ar esošo kanalizācijas sistēmu nav iespējams nodrošināt pilnīgu hermētiskumu, ir divi risinājumi – jāveic kanalizācijas pārveide, izveidojot hermētisku izsmeļamo bedri vai arī  jāierīko sertificēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Pašvaldība izstrādā saistošos noteikumus, kuros būs noteikts, cik bieži krājtvertne ir jāizsmeļ. Krājtvertnes apsaimniekotājam, kas uzkrāto notekūdeņu izvešanai izmanto asenizatora pakalpojumus, divus gadus būs jāsaglabā darījumu apliecinoši dokumenti, kā arī jāpārliecinās, ka notekūdeņi nesatur piemaisījumus, kuru dēļ asenizators nespēj tos pieņemt.

Reģistrēšanas kārtība
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu veiks Aglonas novada pašvaldība. Īpašniekiem būs jāiesniedz iesniegums par reģistrēšanu un apliecinājums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkopes veikšanu.
Pašvaldības saistošajos noteikumos būs paredzēts, kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks uzraudzītas un kontrolētas.
Par noteikumu neievērošanu īpašniekiem varēs piemērot naudas sodu līdz 350 eiro fiziskām personām, līdz 1400 eiro juridiskām personām.

Informāciju iesniedza: Deniss Kuzņecovs, Aglonas novada domes jurists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv