Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Dabaszinātņu apguve kļuvusi ērtāka un kvalitatīvāka

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros Aglonas vidusskolā  nodrošināta atbilstoša materiālā bāze kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei. Līdz 2010.gada 31.decembrim Аglonas vidusskolā  tika īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā”.

Šodien ikvienam ir jāspēj iet līdzi laikam, sekmējot skolu konkurētspēju – piesaistot finansējumu no Eiropas fondiem un ieguldot pašvaldības resursus, vajag radīt augstiem mūsdienu standartiem atbilstošu vidi skolēniem un skolotājiem, kura stimulētu sasniegt arvien labāku zināšanu kvalitāti dabaszinībās.

Pateicoties projekta realizācijai, mācību telpas kļuvušas  ērtākas, gaišākas, arī darbs šados kabinetos sokas labāk, nepieciešamības gadījumā telpas var aptumšot ar žalūzijām, kabinetos katram audzēknim  tiek atvēlēta sava vieta, kur veikt eksperimentus un laboratorijas darbus. Izglītojamie mācību procesu apgūs kvalitatīvāk, arī zināšanas kļūs arvien labākas. Ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku māca atsevišķās klasēs. Katrā kabinetā ir jaunas mēbeles, soli, galdi un jaunas izlietnes, kā arī iegādāti jauni mācību līdzekļi – datori, sensori, mēraparāti, interaktīvās tāfeles, katrā kabinetā – dators un projektors ar aprīkojumu.

Aizvadītajā gadā, kad tika atklāti jaunie dabaszinātņu kabineti, Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova uzsvēra, ka projekts skolai ir nepieciešams un svarīgs, jo līdz šim stundās pārsvarā notika teorētiskā materiāla izklāsts,  trūka reālās prakses. Projekts ir vērtīgs, jo tas  radījis  lielāku interesi par dabas zinību priekšmetiem. Jaunieši ar divkāršu  prieku dodas uz mācību stundām.  Agrāk praktisko eksperimentu veikšanai tika izmantotas no padomju laikiem saglabājušās vielas un ierīces, tāpēc nebija iespējams pilnvērtīgi veikt praktiskos eksperimentus.”

Arī skolotāji atzinīgi vērtē iespēju pilnveidot eksakto priekšmetu mācību kabinetus un  priecājas par jaunajiem mācību kabinetiemm, materiāli tehnisko bāzi, mācību materiāliem  un mācību programmatūru. Gan skolēniem, gan  skolotājiem darbavietas darbam ar datoru dabaszinību priekšmetos ir kļuvušas ērtas, mūsdienu prasībām atbilstošas.

Projektā ERAF finansējums – 85%, nacionālais – 15%, Aglonas novada līdzfinansējums – puse no nacionālā līdzfinansējuma jeb 7,5%

Projekta kopējās izmaksas ir 105017 LVL, no tām 83633 LVL ir ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija 7379 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums ir 14005 LVL.

Gandarīta par paveikto un gūto ir projekta vadītāja Ineta Valaine:” Prieks par to, ka skola ieguvusi četrus kabinetus aprīkotus ar modernajām iekārtām, kas pašlaik Latvijas tirgū ir bijušas pieejamas. Turpmāk skolai ir jādomā, kā atjaunot un papildināt aprīkojumu, vielas eksperimentiem un ierīces, lai mācību process būtu vēl pievilcīgāks gan skolēniem, gan skolotājiem.”

Projekta vadība pateicas visiem, kuri bija iesaistīti un darbojās šī projekta realizācijas gaitā. Īpašs paldies par ieguldīto darbu: Aglonas vidusskolas matemātikas skolotājām Rutai Gilučei, Ingrīdai Putānei; fizikas skolotājam Edgaram Kudiņam; bioloģijas skolotājai Marijai Lukjanovičai; ķīmijas skolotājai un vidusskolas direktorei Lidijai Šatilovai.