Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba programmas trešā gada aktivitātes uzsāktas

Pērnā gada nogalē tika parakstīts līgums starp biedrību „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” un Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētā projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015) trešā gada darba programmas īstenošanu.
Projekta mērķis: pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, nevalstiskā sektora institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas pieredzes iegūšana mērķa grupas turpmākās darbības pilnveidošanai.
Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados ir samērā zema jauniešu sabiedriskā aktivitāte. Jauniešu ieinteresētība līdzdarboties ir ievērojami zemāka nekā iespējas iesaistīties. Tas liecina, ka vairāk jāakcentē nevis iespēju paplašināšana, bet gan līdzdalības ieinteresētības stimulēšana. Ar jauniešiem jāuzsāk saruna, lai radītu izpratni par nevalstiskā sektora iespējām un nozīmi.
Projekta ietvaros tiks organizēts konkurss „NVO ERUDĪTS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas vidusskolas vecuma jauniešiem. Katrā novadā tiks organizēts viens konkurss, kā rezultātā jaunieši iegūs informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, par esošo NVO labo pieredzi, par iespējām jauniešiem īstenot sev nozīmīgas aktivitātes, iegūstot pārliecību par NVO lietderīgumu.
Lai izstrādātu jauniešu auditorijai piemērotu scenāriju konkursa norisei, tiks izsludināts konkurss par atraktīvākā un interesantākā scenārija izstrādi konkursa norisei.
Konkursā tiks aicinātas piedalīties biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizācijas. Tā būs iespēja organizācijām parādīt savas kompetences, bet labākā scenārija organizācijai – balvā multifunkcionāls printeris.
Projekta ietvaros tiks sniegtas konsultācijas par NVO dibināšanu, reģistrāciju, statūtu noformēšanu, grāmatvedības, finanšu piesaistes u.c. jautājumiem, kā arī tiks apkopota informācija par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem, informatīvi izglītojošiem pasākumiem, sadarbības iespējām, labās prakses piemēriem, viedokļa paušanas iespējām u.c. jautājumiem, ko nodrošinās 4 informatīvi NVO aktualitāšu kalendāri. Gada otrajā pusē tiek plānota pieredzes apmaiņas vizīte Liepājā un Pāvilostā, bet Darba programmas noslēgumā tiks organizēta konference par pilsoniskās sabiedrības attīstības tendencēm Latvijā.
Projektā plānotie pasākumi stiprinās esošo un jauno organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinās jauniešu izpratnes par sabiedrisko  procesu  veidošanos, jaunu biedru piesaisti un jaunu organizāciju veidošanos Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

Informāciju iesniedza projekta vadītāja Ineta Liepniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv