Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Deputātu kandidātu saraksti Aglonas novadā

Aglonas novada vēlēšanu komisija informē.

2013. gada 1. jūnija Pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Aglonas novadā.

 

Attīstība kopsolī

1. Arturs Gražulis

2. Elizabete Viļuma

3. Jānis Rutka

4. Vadims Krimans

5. Staņislavs Bernāns

6. Arnis Kalinkevičs

7. Inga Gribuška

8. Andris Malahovskis

9. Roberts Kalinkevičs

10. Artūrs Muižnieks

11. Ināra Špela

12. Mihalīna Cakule

 

VĒLĒTĀJU APVIENĪBAS “ATTĪSTĪBA KOPSOLĪ”

2013.gada 1.jūnija priekšvēlēšanu programma

Mēs strādāsim saimnieciski un efektīvi Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības labā, nodrošinot atklātu un godīgu pārvaldi ar pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, ievērojot visu Aglonas novada iedzīvotāju intereses un to vienlīdzību.

Uzskatām, ka novada svarīgākā vērtība ir mūsu iedzīvotāji.

Galvenie uzdevumi ko īstenosim:

NOVADA PĀRVALDĒ

atklātu, godīgu, profesionālu darbu, rūpīgu lēmumu pieņemšanu;

taisnīgu procedūru īstenošanu, ievērojot privāto un juridisko personu tiesības;

pašvaldības  struktūras funkcionālu izvērtēšanu, pilnveidošanu un pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu (izveidosim pašvaldības SIA pakalpojumu sniegšanai);

iedzīvotāju informēšanu un iesaitīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

iespēju ikvienam iedzīvotājam vērot novada domes sēdes internetā;

atklātu un vienlīdzīgu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, dažādu nacionalitāšu un kultūru biedrībām, reliģiskajām konfesijām un iedzīvotāju interešu grupām;

Aglonas novada jauniešu iesaistīšanu novada pārvaldes darbībā un jauniešu interešu aizstāvību;

saprātīgu un ekonomiski pamatotu pašvaldības projektu realizāciju.

SOCIĀLAJĀ UN VESELĪBAS JOMĀ

sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, izvērtējot prioritātes un ievērojot vienlīdzības principus, nodrošinot atklātu un savlaicīgu informāciju iedzīvotājiem  ar īpašām vajadzībām;

jauniešu nodarbinātību vasarā;

daudzbērnu un  audžuģimeņu atbalstu;

bezdarbnieku iesaistīšanu sabiedriskā darbā un novada attīstībā izmantojot viņu prasmes un iemaņas;

pārdomātu un efektīvu sociālo pabalstu sistēmu;

ārstu-speciālistu konsultācijas un pieņemšanu novadā;

ģimenes ārstu pieejamības uzlabošanu Šķeltovā, Grāveros un Kastuļinā;

zobārstniecības pakalpojumu regulāru pieejamību novadā.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JOMĀ

sabalansētu un izvērtētu izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbību, izmantojot esošos cilvēkresursus un tehnisko bāzi;

esošo izglītības iestāžu ilgtspējas nodrošināšanu (pievēršot īpašu uzmanību Jaunaglonas izglītības iestāžu problēmām);

mūsdienīgu apmācības programmu ieviešanu jauniešiem un mūžizglītību pieaugušajiem;

pirmsskolas un pamatizglītības pieejamību tuvāk dzīves vietai;

bezmaksas mācību līdzekļu un brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem;

novada skolu sadarbību ar augstskolām un uzņēmējiem;

Stipendiju fonda darbības uzsākšanu, plānveidīgi atbalstot jauniešu studijas augstskolās un savlaicīgi sagatavojot nepieciešamos novada speciālistus;

ciešāku sadarbību starp vecākiem un izglītības iestādēm;

koordinētu iestāžu darbību un savlaicīgu sabiedrības informēšanu par pasākumiem novadā;

pašdarbības kolektīvu un kultūras biedrību darbības atbalstu, veicinot kultūras iestāžu un atpūtas vietu aktīvu izmantošanu brīvdienās;

visu sezonu sporta aktivitāšu veicināšanu, izmantojot un pilnveidojot esošos pašvaldības tehniskos un cilvēkresursus, attīstot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, nodrošinot iespējami daudzveidīgākas un kvalitatīvākas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA JOMĀ

atklātu un caurspīdīgu uzņēmējdarbības atbalsta politiku, apzinot novada uzņēmēju vajadzības un iespējas, veicinot vietējo uzņēmēju attīstību un radot draudzīgu vidi investoriem, kuri rada jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem vai nodrošina darba spēka pārkvalificēšanu;

pašvaldību iepirkumu politikas sakārtošanu, veicinot vietējo uzņēmēju, lauksaimnieku dalības iespējas;

saimnieciskās struktūras (ceļi, elektrība, ūdens un kanalizācijas tīkli, sakari, pašvaldības īpašumi) attīstību un pilnveidošanu, iespējami iesaistot vietējos uzņēmējus un vietējo darbaspēku;

jauno un esošo uzņēmēju atbalsta programmu izstrādi un ieviešanu;

tūrisma, kā prioritāras nozares, attīstības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas veicināšanu;

konsultācijas un atbalstu projektu izstrādē un realizācijā.

VIDES UN DROŠĪBAS JOMĀ

videi draudzīgas un ilgtspējīgas saimniekošanas principus;

pievilcīga novada tēla veidošanu: ielu un objektu norāžu atjaunošanu, apstādījumu un atpūtas vietu sakārtošanu, pašvaldības objektu apgaismojuma nodrošināšanu;

sadarbību ar novada reliģiskajām draudzēm apbedījumu vietu labiekārtošanā un uzturēšanā;

novada ceļu seguma uzlabošanas un asfaltēšanas risināšanu;

novada ūdens resursu apsaimniekošanas veicināšanu;

sabiedriskā transporta maršrutu pielāgošanu novada iedzīvotāju vajadzībām;

sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu ieviešanu, sadarbības ar Valsts policiju pilnveidošanu.

 

Novads-mūsu mājas-mūsu atbildība

1. Helēna Streiķe

2. Didzis Vanags

3. Osvalds Šatilovs

4. Marita Jokste

5. Arvīds Želvis

6. Voldemārs Valainis

7. Elita Strode

8. Elvīra Nikolajenko

9. Anita Valaine

10. Marija Lukjanoviča

11. Aleksandrs Dimpers

12. Līga Kurcenbauma

 

Novads-mūsu mājas-mūsu atbildība

Priekšvēlēšanu programma

 

Mēs, deputātu kandidāti,

apzinoties savu atbildību Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru

iedzīvotāju priekšā,

kā arī visu novada teritoriju vienmērīgas attīstības nozīmīgumu

PIEDĀVĀJAM

Uzņēmējdarbībā

- sakārtojot infrastruktūru un radot komercdarbībai labvēlīgu vidi, sekmēt jaunu uzņēmumu ienākšanu novadā;

- atbalstīt centienus dažādot saimniecisko darbību un attīstīt  netradicionālo  lauksaimniecību un uzņēmējdarbību, tādējādi sekmējot jaunu darba vietu rašanos;

- uzņēmējiem un zemniekiem bez maksas nodrošināt projektu izstrādei un ES līdzekļu apguvei nepieciešamo informāciju un konsultācijas;

- palīdzēt visiem, kam būs nepieciešama detālplānojumu izstrāde jaunu objektu būvniecībai,  veicinot teritorijas plānojuma grozījumus, kas būtu labvēlīgi uzņēmējdarbības attīstībai;

Izglītībā

- saglabāt visas Aglonas novada teritorijā esošās izglītības iestādes;

- pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi;

- panākt valsts investīciju un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti bibliotēku un izglītības iestāžu remontiem un attīstībai, veicināt bērnu izglītībai labvēlīgu vidi;

- atbalstīt jauniešu starptautiskās sadarbības projektus;

- veicināt interešu izglītības programmu daudzveidību;

- turpināt piešķirt stipendijas vidusskolēniem;

Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē

- piešķirt trūcīgo ģimeņu bērniem bezmaksas pusdienas skolās un daļēji segt uzturēšanās izdevumus pirmsskolas izglītības iestādē;

- nodrošināt veco cilvēku sociālo aizsardzību;

- palīdzēt vientuļajiem pensionāriem, represētajiem un invalīdiem;

- uzturēt novada sociālās aprūpes iestādes;

- atbalstīt aizbildņus, audžuģimenes  un maznodrošinātos novada iedzīvojus;

- izveidot atbalsta sistēmu krīzes situācijā nonākušām personām;

- saglabāt jaundzimušo pabalstu;

Kultūrā un sportā

- saglabāt novada daudzveidīgās kultūras tradīcijas, atbalstīt  tautas namu pašdarbības kolektīvus un Aglonas bazilikas jaukto kori;

- uzturēt un attīstīt novada kultūras un sporta iestādes;

- popularizēt veselīgu dzīvesveidu un veicināt iedzīvotāju sporta aktivitātes;

- panākt valsts investīciju un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti kultūras un sporta objektu remontiem un attītibai;

- pabeigt novada pirmsskolas izglītības iestādes sporta zāles būvniecību;

- turpināt novada avīzes izdošanu un uzturēt pašvaldības interneta mājas lapu;

- atbalstīt dažādu konfesiju dievnamu saglabāšanu un uzturēšanu;

- atdzīvināt novadpētniecības darbu, veidot muzeju novada bagātā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Vides un transporta infrastruktūra

- sakārtot vidi, kurā dzīvojam, rosināt iedzīvotājus pastāvīgi rūpēties par savu īpašumu sakoptību;

- piesaistīt dažādu fondu līdzekļus pašvaldības ceļu tīklu modernizācijai, katram pagastam nodrošinot finansējumu proporcionāli ceļu garumam;

- veicināt māju pagalmu labiekārtošanu un lielāko apdzīvoto lauku ciematu tranzīta ceļu posmu asfaltēšanu;

- nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz/no izglītības iestādēm;

- turpināt ūdenssaimniecības, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu sakārtošanu visos novada ciemos, piesaistot ES finansējumu;

- apsaimniekot novada ezerus, papildinot to zivju resursus;

- sadarbojoties ar reliģiskajām konfesijām, sakārtot novada kapsētas;

Novada pārvaldē

- efektivizēt pašvaldības domes darbu;

- nodrošināt novada budžeta līdzekļu, kustamā un nekustamā īpašuma, dabas resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu;

- informēt un konsultēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, pienākumiem un visos teritoriālajos centros pieejamajiem pakalpojumiem;

- atklāti un saprotami informēt par novada domes darbu.

Mūsu moto: Viens likums, viena taisnība visiem!

 

 

 

 


Aglonas novada saraksts

1. Andrejs Stremjanovs

2. Visvaldis Kursītis

3. Ivars Livdāns

4. Silvija Kotāne

5. Pāvels Aglonietis

6. Jānis Madelāns

7. Andris Joksts

8. Vitolds Livdāns

9. Francis Valainis

10. Pēteris Kampāns

 

APVIENĪBA

„Aglonas novada saraksts”

priekšvēlēšanu programma Aglonas novadā

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA, infrastruktūra

Atbalstīt uzņēmējdarbības vidi un lauksaimniecības attīstību novadā

Sekmēt jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos piesaistot ES fondu līdzekļus

Sakārtot novada teritoriju un infrastruktūru, iespēju robežās iesaistot vietējos uzņēmumus

 

Izglītība, kultūra, sports, tūrisms

Veicināt kultūras un atpūtas pasākumu daudzveidību novadā

Sekmēt profesionālās izglītības un prasmju apguvi sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem

Nodrošināt Jaunaglonas Arodvidusskolas darbību, saglabājot esošo materiāltehnisko bāzi un darba vietas

Pilnveidot visu vecumu sporta aktivitātes, sporta bāzi un nodrošināt visiem to pieejamību

Atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tradicionālās reliģiskās konfesijas

Veicināt Aglonas kā pasaules nozīmes tūrisma galamērķa atpazīstamību, saglabāt Aglonas novada kultūrvēsturiskās vērtības, atbalstot tūrismu.

 

Pārvaldība

Būtiski uzlabot politisko un saimniecisko procesu atklātību, nodrošināt to izsekojamību un caurspīdīgumu, lēmējvaras un izpildvaras nodalīšanu

Informēt par plānotajiem projektiem, īstenoto projektu atdevi.

Izveidot efektīvu palīdzības sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi

 


LATGALES PARTIJA

1. Vija Ancāne

2. Aivars Rivars

3. Feoktists Pušņakovs

4. Uldis Koņečnijs

5. Aleksandrs Bogdanovs

6. Intars Mežinieks

7. Rimma Romanova

8. Sarmīte Kampāne

9. Antons Beķis

10. Oskars Joksts

 

LATGALES PARTIJA

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu politisko partiju apvienotā saraksta uzdevums – kopā veicināt Aglonas novada un Latgales, kā neatņemamas Latvijas valsts sastāvdaļas, tautsaimniecības izaugsmi, kuras pamatā ir darbs, stipras ģimenes, kvalitatīva izglītība mūža garumā, nodrošināta veselības aprūpe un cienīgas vecumdienas, droša un sakārtota vide, uzņēmējdarbību veicinoša infrastruktūra, daudzveidīgas iespējas visām paaudzēm un sociālajām grupām.

Mūsu prioritāte un galvenā vērtība ir Aglonas novada iedzīvotāji. Esam gatavi būt saimnieki savā zemē.

PROGRAMMA nav priekšvēlēšanu solījumi, tā ir plānveidīga iesākto labo darbu turpināšana un jaunu uzdevumu iezīmēšana, kas veicami Aglonas novada iedzīvotāju interesēs. Tie ir reāli esošie novada budžeta un ES projektu līdzekļi, investīcijas, ziedojumi. Tā ir atbildība un darbs.

Aglonas novadā piesaistīt ES fondu līdzekļus, kas ir nepieciešami dažādās nozarēs – uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, komunālajā saimniecībā, veselības aprūpē, iedzīvotāju drošībā, izglītībā, kultūrā, sportā, sociālajā sfērā.  Atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tradicionālās reliģiskās konfesijas, uzturēt kārtībā kapsētu teritorijas.

Veicināt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību.

Turpināt darbu pie Grāveru, Priežmales un Šķeļtovas ūdensapgādes un kanalizācijas projektu ieviešanas.

Atbalstīt SAC ,,Aglona’’ paplašināšanu.

Veicināt novada ezeru apsaimniekošanu.

Saglabāt un attīstīt novada pagastos visus pieejamos pakalpojumus.

Ģimene

Atbalstīt jaunās ģimenes, īpašu vērību veltot ģimenēm ar bērniem, audžu ģimenēm un aizbildņiem.

Uzņēmējdarbība

Veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu infrastruktūru. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirt nodokļu atvieglojumus un finansiāli atbalstīt vietējos uzņēmumus un zemnieku saimniecības. Sekmēt esošo uzņēmumu darbību un atbalstīt jaunu veidošanu.

Izglītība

Atbalstīt talantīgākos skolēnus, izveidot stipendiju fondu studentiem, novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei.

Atbalstīt pamatskolu saglabāšanu Grāveros, Priežmalē un Šķeļtovā.

Apbalvot labākos sportā, mācību olimpiādēs, konkursos.

Turpināt apmaksāt brīvpusdienas novada skolu skolēniem.

Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un informācijas tehnoloģijas izglītības iestādēs.

Kultūra

Veicināt pašdarbības kolektīvu darbību, daudzveidīgu un kvalitatīvu pasākumu organizēšanu visās novada kultūras iestādēs.

Sports

Uzturēt kārtībā novadā esošās sporta bāzes.

Atbalstīt masu sporta pasākumus un labākos sportistus.

Veselība un sociālā palīdzība

Finansēt novada veselības un sociālās aprūpes iestādes.

Turpināt veidot efektīvu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un represētajiem.

Tūrisms

Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību novadā.

Izvietot informatīvos stendus novada teritorijā.

Aglonā:

* Sniegt atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju siltināšanā, piesaistot ES, valsts un pašvaldības līdzekļus.

* Saglabāt un attīstīt Aglonas novada vispārizglītojošās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.

* Turpināt novada bērnu dārzu un vispārizglītojošo skolu renovāciju.

* Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu rekonstrukciju.

* Pabeigt apjomīgos ES Kohēzijas fonda projektus ūdensvadu un kanalizācijas ierīkošanas un atjaunošanas darbus, atjaunot šajās ielās asfaltu.

* Turpināt bērnu laukumu un atpūtas vietu ierīkošanu.

Aglonas pagastā:

•          Rekonstruēt Livdāna ielu.

•          Rekonstruēt Jaunaglonas ielas.

Grāveru pagastā:

•          Rekonstruēt Grāveru pagasta tiltus un ielas.

Kastuļinas pagastā:

•          Rekonstruēt Priežmales ciema ielas.

 

 


Grāveru pagasta saraksts ” Sadarbosimies kopā!”

1. Juris Butēvics

2. Elfa Islamgarajeva

3. Sandra Lune

4. Valentīna Vasiļjeva

5. Jekaterina Vasiļjeva

6. Sergejs Lukašonoks

7. Sergejs Kormiļcevs

8. Aleksandrs Dorofejevs

9. Lidija Mickeviča

10. Eduards Bolužs

11. Lūcija Kupše

12. Evalts Stopulis

 

Grāveru pagasta saraksts ” Sadarbosimies kopā!”

Priekšvēlēšanu programma

Kopā sarunājamies, kopā risinām mūsu problēmas.

Mūsu darbības pamatuzdevumi:

•          stiprināt komunikāciju starp pagastiem un iedzīvotājiem;

•          atbalstīt vietējos uzņēmējus un zemniekus (konsultācijas, metodiskā palīdzība investīciju piesaistē, projektu sagatavošanā);

•          saglabāt visas novada izglītības iestādes, sekmēt to attīstību, mazo skolu pakāpenisko pārveidošanu par daudzfunkcionāliem sabiedriskiem centriem, kuros izglītoties var visu vecumu un sociālo grupu iedzīvotāji;

•          saglabāt un veicināt kulturvēsturisko mantojumu, sekmējot lauku un pārrobežu tūrismu;

•          maksimāli izmantot visas iespējas iedzīvotāju iesaistīšanai darbā sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un uzņēmējiem, atbalstīt piedalīšanos projektos, kas veicina tālākizglītību, pieaugušo apmācību ar mērķi iekļauties darba tirgū;

•          sekmēt, lai sociālā infrastruktūra nodrošina visu iedzīvotāju apkalpošanu atbilstoši viņu vajadzībām;

•          saglabāt, uzturēt, attīstīt un pilnvērtīgi izmantot to objektu potenciālu, kas novadā jau ir (bibliotēkas, kultūras nami, medicīniskās apkalpošanas punkti u.c.);

•          panākt nederīgu ekspluatācijai esošo ēku likvidāciju vai to apsaimniekošanu;

•          attīstīt ceļu infrastruktūru, sakārtot pašvaldības ceļus ar ES fondu palīdzību;

•          atjaunot novada ezeru resursus;

•          sadarboties ar visām Aglonas novada konfesijām;

•          attīstīt bērnu un jauniešu spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;

•          motivēt dažādas iedzīvotāju grupas iesaistīties sabiedrisko jautājumu apspriešanā un risināšanā.

Kopā mēs esam spēks!

 

 

 

 


Šķeltovas pagasta saraksts

1. Andris Girss

2. Silvija Podskočaja

3. Santa Klusa

4. Vladimirs Afanasjevs

5. Marija Akermane

6. Astrīda Pašķeviča

7. Ērika Pačkajeva

8. Anita Podskočija

9. Valentīna Miglāne

10. Ivars Bivšaks

11. Jevgēnijs Ņikiforovs

12. Raimonds Šaiters

 

Šķeltovas pagasta saraksts

2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Priekšvēlēšanu programma

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

•          godīgums, profesionalitāte, atklātība.

MĒRĶIS

•          novadā vienlīdzīga attieksme pret visiem iedzīvotājiem.

MŪSU PRIORITĀTES

•          novadā iedzīvotāju sociālā, finansiālā un fiziskā drošība;

•          saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot novada budžeta ieņēmumus;

•          Aglonas novada vienmērīga attīstība;

•          iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu pagastu pārvalžu centros saglabāšana un optimizēšana;

•          informācijas nodrošināšana par novada domes darbu katram novada iedzīvotajam, lai katram būtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties novadā notiekošajos procesos, rosinot diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

TAUTSAIMNIECĪBA

•          atbalstīsim uzņēmējus, lai investīciju piesaiste veicinātu jaunu darba vietu radīšanu un sekmētu novada attīstību;

•          uzlabojot infrastruktūru, turpināsim attīstīt tūrisma nozari novadā;

•          atbalstīsim novadā reģistrētos vietējos uzņēmējus domes iepirkumos un sniegto pakalpojumu izmantošanā;

•          atbalstīsim vietējo zemnieku lauksaimniecības produkcijas realizāciju novada skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes centros un iedzīvotājiem;

•          atbalstīsim ūdenssaimniecības attīstības projektus, uzbūvējot jaunus un rekonstruējot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus novada centros;

•          pilnveidosim un attīstīsim sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

•          aktīvi popularizēsim sakoptības pasākumus novadā, organizēsim sakoptības konkursus;

•          veiksim novada ceļu kvalitatīvu apsaimniekošanu un tīkla attīstību;

•          atbalstīsim kultūras un vēsturisko pieminekļu saglabāšanu;

•          gādāsim par teritorijas labiekārtošu un sanitāro tīrību.

 

 

IZGLĪTĪBA,KULTŪRA, SPORTS

•          nodrošināsim kvalitatīvas izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida un atpūtas iespējas;

•          saglabāsim mazās lauku skolas;

•          turpināsim izglītības iestāžu renovāciju projektus un materiāltehniskās bāzes uzlabošanu;

•          atbalstīsim skolu pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidošanos;

•          atbalstīsim interešu izglītības aktivitātes novadā;

•          veicināsim sadarbību ar NVO , biedrībām un interešu grupām;

•          nodrošināsim bibliotēku darbu un aprīkošanu ar modernām informācijas tehnoloģijām;

•          nodrošināsim esošo kultūras iestāžu pastāvēšanu Aglonas novadā, nodrošinot cilvēkiem plašu kultūras pieejamību;

•          saglabāsim kultūras dzīves tradīcijas visā novada teritorijā;

•          atbalstīsim daudzveidīgus latvisko un citu etnisko kultūru projektus;

•          nodrošināsim sportistu piedalīšanos starpnovadu sacensībās un Aglonas novada sporta sacensību organizāciju.

VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA

•          pilnveidosim un attīstīsim novada feldšeru – vecmāšu punktu, medicīnas un sociālo pakalpojumu iestāžu darbību cieši sadarbojoties ar citām medicīnas un sociālo pakalpojumu institūcijām un iestādēm;

•          atbalstīsim ārstu prakses vietas;

•          atbalstīsim trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes un personas, vientuļās māmiņas, jaunās un daudzbērnu ģimenes;

•          atbalstīsim invalīdu integrāciju sabiedrībā un dažādu pakalpojumu pieejamību, esošo sociālo aprūpes centru saglabāšanu;

•          veicināsim sadarbību ar NVA, bezdarbnieku nodarbināšanu algotos sabiedriskos darbos.

 

 


Kastuļinas pagasta saraksts

1. Igors Reščenko

2. Andris Ruduks

3. Natālija Jaseviča

4. Inta Repeļe

5. Juris Murāns

6. Irina Artjomova

7. Artūrs Murāns

8. Žanna Karpova

9. Georgijs Gorbunovs

10. Velta Mežiniece

11. Ausma Saratova

 

 

 

Kastuļinas pagasta saraksts

2013.gada 1.jūnija Pašvaldību vēlēšanas

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu darbības pamatuzdevumi

TERITORIJAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS JOMĀ

- veicināt uzņēmējdarbību visā novadā, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un iespēju robežās izmantot vietējo uzņēmēju pakalpojumus;

- atbalstīt vietējos uzņēmējus un zemniekus, sniedzot konsultācijas un metodisko palīdzību investīciju piesaistē, projektu sagatavošanā un realizēšanā;

- uzturēt lauksaimniecības konsultāciju dienestus novada pagastos;

- attīstīt Aglonas UAC darbību, veicināt tūrisma un citu uzņēmējdarbibas veidu attīstību novadā;

- uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti novada teritorijā;

- maksimāli izmantot visas iespējas iedzīvotāju iesaistīšanai darbā sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un uzņēmējiem;

- aktīvi darboties investīciju piesaistē no Eiropas Savienības, Nacionālajiem fondiem un programmām, kā arī no citiem investoriem;

- izstrādājot Aglonas novada plānošanas dokumentus sabiedriskajā apspriešanā maksimāli iesaistīt novada iedzīvotājus;

- nodrošināt iedzīvotāju intereses katrā no Aglonas novada pagastiem;

IZGLĪTĪBAS JOMĀ

- nodrošināt izglītības pieejamību novadā gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan vispārizglītojošās skolas skolēniem maksimāli tuvu dzīvesvietai;

- sekmēt mūsu novada – Aglonas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu izglītības iestāžu attīstību un sadarbību, pilnveidot skolēnu ārpusskolas interešu aktivitātes mākslā, mūzikā un sportā;

- atbalstīt skolu pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidošanos;

- veicināt un attīstīt novada bērnudārzu darbu, radot iespēju visiem pirmsskolas vecuma bērniem izmantot pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus un sagatavošanu skolai;

- gādāt par izglītības ietāžu materiāli – tehniskās bāzes attīstību;

- atbalstīt jaunsargu un mazpulku darbību novadā;

VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, kas dotu iespēju katram saņemt savlaicīgus profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus;

- attīstīt un pilnveidot novada feldšeru – vecmāšu punktu, medicīnas un sociālo pakalpojumu iestāžu darbību, cieši sadarbojoties ar citām medicīnas un sociālo pakalpojumu institūcijām un iestādēm;

- sniegt savlaicīgus sociālās aizsardzības un sociālās palīdzības pasākumus iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams;

- sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem;

- gādāt par sabiedrisko kārtību novadā, veicinot sadarbību ar Valsts policiju u.c. iestādēm;

KULTŪRA UN SPORTS

- saglabāt un rupēties par kultūru, tās tradicionālajām vērtībām;

- atbalstīt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu, iedzīvotāju iesaistīšanos tajos;

- pilnveidot un organizēt kultūras pasākumu daudzveidību un pieejamību;

- veicināt novada bibliotēku attīstību;

- gādāt par sporta darba pilnveidošanu, sporta pasākumu organizēšanu;

- atbalstīt jauniešu iniciatīvas kultūras, sporta un citās jomās;

- veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

INFRASTRUKTŪRA, VIDE UN DABAS AIZSARDZĪBA

- veicināt ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanu novadā, sakārtot ūdens saimniecības Aglonā, Priežmalā, Šķeltovā un Grāveros izmantojot ES fondu finansējumu, pilnveidot un uzlabot pieejamību citiem komunālajiem pakalpojumiem novadā;

- pilnveidot un attīstīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

- aktīvi popularizēt sakoptības pasākumus novadā;

- veikt novada ceļu kvalitatīvu apsaimniekošanu un tīkla attīstību;

- atbalstīt kultūras un vēsturisko pieminekļu saglabāšanu;

- sniegt palīdzību ūdens, meža resursu aizsardzībai no ļaunprātībām, organizēt publiskajā lietošanā esošo ūdeņu un mežu racionālu apsaimniekošanu;

- gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

Atbalstīt mūsu novada tradicionālo reliģisko konfesiju draudžu darbību.

Pilnveidot informācijas sniegšanu mūsu novada iedzīvotājiem.

Plašāk iesaistīt iedzīvotājus novada problēmu risināšanā.

Sadarboties ar masu medijiem ( TV, radio, laikraksti) sava novada popularizēšanai un informācijas izplatīšanai.

Sadarboties ar citām pašvaldībām un partneriem kopējo jautājumu risināšanā un pieredzes apmaiņā.

Atbalstīt sabiedrisko un nevalstisko organizāciju veidošanos un darbību.

Sniegt atskaites novada iedzīvotājiem par novada domes darbu.

 

 

 


Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

1. Lolita Solima

2. Vadims Skorodihins

3. Ilona Jegorova

4. Olga Norovska

5. Zoja Taraseviča

6. Nikolajs Platonovs

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

Priekšvēlēšanu programma

Mums visiem ir svarīga mūsu Aglonas novada nākotne, tāpēc nedrīkstam tērēt laiku, lai gaustos, tenkotu un pazemotu cits citu, bet būsim atklātāki, iejūtīgāki, saprotošāki viens pret otru un izteiksim sevi nevis vārdos, bet labos darbos.

Daži ekonomiskie rādītāji pēdējā laika saka, ka ir sākuši stabilizēties, taču trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skaits ar katru dienu turpina pieaug.

Latvija kļūst par valsti, kura attīstās divās dimensijas. Viena, kuriem krīze ir beigusies. Otrā – lielākā daļa valsts iedzīvotāju, kuri slīgst nabadzībā un aizvien pieaugošā bezcerībā.

Mūsu galvenais mērķis ir novada iedzīvotāju labklājība, dzīves kvalitātes uzlabošana un ikviena ienākumu paaugstināšana.

Mēs apsolām novada iedzīvotājiem:

•          uzklausīt viņu rūpes un priekšlikumus, aizstāvēt viņu intereses un tiesības, ievērojot Latvijas Republikas likumus;

•          nodrošināt iespēju katram skolas vecuma bērnam saņemt pamatizglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai;

•          cīnīties par mazo lauku skolu saglabāšanu, atceroties, ka skola lauku apvidū izseni ir bijusi „gaismas stars tumsas valstībā”;

•          neaizmirst, ka katrs bērns ir individualitāte, kuram ir tiesības izglītoties un attīstīties gan fiziski, gan morāli, veidoties par savas zemes patriotu;

•          saglabāt esošās darbavietas Aglonas novada pakļautības iestādēs;

•          saglabāt Aglonas novada esošās pirmskolas izglītības iestādes;

•          atbalstīt skolu pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidošanos;

•          piesaistīt līdzekļus skolēnu interešu izglītībai skolās;

•          aktīvi darboties investīciju piesaistē no Eiropas Savienības, Nacionālajiem fondiem un programmām, kā arī no citiem investoriem, radīt jaunas darbavietas;

•          atbalstīt vietējos mazo un vidējo uzņēmējus, zemniekus;

•          atbalstīt zemnieku un piemājas saimniecības, nodrošinot iespēju produktu realizācijai;

•          uzņēmējdarbības attīstību novadā;

•          atbalstīt mazpulku darbību novadā;

•          sadarboties ar visām Aglonas novada konfesijām, palīdzēt piesaistīt līdzekļus tēkojošām remontam Dievnamiem;

•          saglabāt esošos kultūras namus kā kultūras centrus, attīstīt to darbību ievērojot iedzīvotāju tradīcijas, intereses, sadarbojoties savā starpā;

•          pilnveidot un organizēt kultūras pasākumu daudzveidību un pieejamību;

•          rūpēties un saglabāt par kultūru, tās tradicionālajām vērtībām;

•          atbalstīt pašdarbības kolektīvus;

•          veicināt novada bibliotēku attīstību;

•          saglabāt bibliotēkas, papildinot to grāmatu fondu un preses izdevumu klāstu;

•          veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

•          atbalstīt iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, atvērt sporta zāli Grāveros;

•          izveidot futbola laukumu Šķeltovā;

•          organizēt dažādus sporta pasākumus Aglonas novadā;

•          atbalstīt jauniešu iniciatīvas kultūras, sporta un citas jomas;

•          atbalstīt brīvo laiku pavadīšanas iespēju paplašināt jauniešiem un citiem iedzīvotājiem sporta aktivitātes un citās nozarēs;

•          rīkot konkursus, skates par sakoptāko lauku sētu, māju;

•          rūpēties par vides sakoptību;

•          turpināt pašvaldības ceļu sakārtošanu un racionālu ceļu fonda līdzekļu izmantošanu;

•          aktīvi darboties investīciju piesaistē no Eiropas Savienības Dubnas upes saglabāšana;

•          pievērsīsim uzmanību ekoloģijai un videi draudzīgai ezeru un upju apsaimniekošanai;

•          sekosim pienācīgai zemes izmantošanai, lai tā tiktu apstrādāta un netiktu aizlaista un neapsaimniekota;

•          pašvaldības policijai jākļūst par reālu garantu iedzīvotāju drošībai;

•          saglabāt un attīstīt esošos feldšeru punktus novada teritorijā, panākt regulāru medicīnas pakalpojumu un speciālistu pieejamību katram novada iedzīvotājam;

•          nodrošināt Aglonas novada iedzīvotājiem pieprasītākos pakalpojumus, pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti;

•          maznodrošinātu ģimeņu bērnus nodrošināsim ar bezmaksas skolnieka pusdienām;

•          daļēji kompensēt medikamentu iegādi maznodrošinātajiem slimniekiem;

•          nepieciešamības gadījumā nodrošināt sociālo aprūpi un sociālos pakalpojumus katram novada iedzīvotājam;

•          apsveikt apaļās jubilejās pensionārus un invalīdus sākot no 70 gadu vecuma;

•          attīstīt transporta pakalpojumus novada iedzīvotāju nokļūšanai vienu reizi nedēļā uz centru;

•          nodrošināt Aglonas novada iedzīvotājus ar friziera un zobu ārsta pakalpojumiem;

•          veicināt lauku tūrisma attīstību, izveidot labiekārtotas publiskās pludmales Aglonas novadā;

•          strādāt pie atpūtas un tūrisma pakalpojumu daudzveidības paplašināšanas;

•          aktīvi sadarboties ar blakus esošiem novadiem;

•          plašāk iesaistīt iedzīvotājus novada problēmu risināšanā;

 

Mēs esam par visa Aglonas novada teritorijas līdztiesīgu un līdzvērtīgu attīstību!

Par labām pārmaiņām!