Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 2011.gada 29.novembrī

Saturs atjaunots: 28.11.2011.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde tiek sasaukta 2011.gada 29.novembrī plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par budžeta izpildi.
  3. Par St.Valaiņa atskaiti par paveikto.
  4. Par SIA „Preime” rēķina apmaksu.
  5. Par humānitāro palīdzību.
  6. Par  2011.gada budžeta grozījumiem.
  7. Par līgumiem.

7.1.  Par sadarbības līgumu ar  Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.

7.2. Par sadarbības līgumu ar SIA „Latgales reģionālā televīzija”.

7.3. Par sadarbības līgumu ar Preiļu Galveno bibliotēku.

7.4. Ar SIA „ZZ Dats”.

7.5.  Ar SIA „AQUA sistēmas”.

  1. Par  iepirkumu rezultātiem.

8.1.  Par iepirkumu „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas sezonā”.

8.2.  Par iepirkuma veikšanu ugunsdrošības sistēmas apkalpošanai.

8.3.   Par iepirkumu “ Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta.”

9. Par saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna  piedzimšanu”. pabalsts_berna_piedzimsana

10.  Par  nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli”.

11.  Par sociālajiem pabalstiem.

12. Par zemes jautājumiem.

13. Par Aglonas novada attīstības programmas 1. Redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

14.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

14.1.  Par Viduslatgales profesionalās vidusskolas iesniegumu (24.10.2011., Nr. 1747).

14.2. Par transporta dispečera St.Valaiņa iesniegumu ( 08.11.2011., Nr. 1848).

14.3. Par  psiholoģes A.Piļščikovas iesniegumu (11.11.2011., Nr.1862).

14.4. Par Jaudzemu ielas 4, Aglonā mājas iedzīvotāju iesniegumu (21.11.2011., Nr.1914).

14.5 Par pašvaldībai piederošo ēku apdrošināšanu.

12.6. Par Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (22.11.2011.,  Nr.1923).

12.7. Par Veselības ministrijas vēstuli.

12.8. Par izdevumu piedzīšanu no vecākiem.