Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 26.01.12.

Saskaņā ar LR likuma  „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2012.gada 26.janvārī plkst.10.00  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersetas ielā 34, Aglonā). Izsludināta šāda dienas kārtība:          

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

2. Par iepirkumu rezultātiem.

2.1. Par malkas iepirkumu

2.2. Par apsardzes sistēmu apkalpošanu.

2.3. Par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu projekta projekta „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam” ietvaros

2.4. Par pārtikas iegādi

2.5. Par „ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

2.6. Par būvuzraudzības veikšanu objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

2.7. Par autoruzraudzība veikšanu objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

2.8. Par „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros”.

2.9. Par „Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā”

3. Par nodokļu parādniekiem.

3.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.

3.2. Par nekustamā īpašuma parāda dzēšanu, personām, no kurām parāda piedziņa nav iespējama.

4.  Par zivju nozveju

4.1. Par A. Borisovas iesniegumu.

4.2. Par A.Kuzmina iesniegumu.

4.3 Par S. Rudenas iesniegumu.

4.4. Par  z/s „Agnese” iesniegumu.

4.5. Par  z/s „Loči” iesniegumu.

4.6. Par  SIA „Foton-D” iesniegumu.

4.7. Par K.Katkeviča iesniegumu.

5. Par izsoles noteikumiem

6. Par sociālajiem jautājumiem.

6.1. Par sociālajiem pabalstiem.

6.2. Par sociālajiem dzīvokļiem.

6.3. Par dzīvokļu jautājumiem.

7. Par saistošajiem noteikumiem

7.1. Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu pabalsts_berna_piedzimsana_ar_preciz

7.2. Par nekustamo īpašumu nodokļa likuma atsevišķu  normu aprēķina piemērošanu 2012.gadā Aglonas novadā saistoshie_not_nekustamaa_apmers_2012gadaa

8. Par zemes jautājumiem

9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

9.1. Par R.Topko iesniegumu (21.12.2011., Nr. 2133)

9.2. Par LPS piestādītajiem rēķiniem.

9.3. Par komunālā dienesta vadītāja V.Dimpera iesniegumu.

9.4. Aglonas KC pasākumu plānu 2012.gadam.

9.5. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (15.12.2011., Nr. 2091).

9.6. Par M.Pušņakovas iesniegumu (21.12.2011., Nr. 2146).

9.7. Par UAC vadītājas I.Gražules iesniegumu.

9.8. Par līdzfinansējumu tūrisma izstādēs.

9.9. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Krīvānes iesniegumu (20.12.2011., Nr.2131).

  1. Par budžetu.

10.1 Par budžeta izpildi.

10.2. Par štata vienību „Izpilddirektors”

10.3. Par 2012.gada štatu sarakstiem

10.4. Par 2012.gada budžetu.

11. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai Aglonas novada mācību iestādēs 2012.g. janvārim -  augustam

12. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2012.gadā.