Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde

Saturs atjaunots: 25.07.2011.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu 27.jūlijā plkst.13.00. Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks Aglonas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

1.      Novada domes  priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.      Par budžetu.

2.1 Par budžeta izpildi

2.2.Par budžeta  grozījumiem

2.3.Par štatu sarakstiem

3.      Par Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem

3.1. Par Socialā dienesta vadību

3.2. Par saistošajiem noteikumiem “ Par socialās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”

3.3. Par Saistošiem noteikumiem “Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” – Saistoshie noteikumi un paskaidrojuma raksts

3.4. Par dzīvokļu jautājumiem

3.5. Par sociālajiem pabalstiem

4.      Par ESF projekta “Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” vadītāja apstiprināšanu

5.       Par zivju nozveju

5.1.Par G.Bogdanova iesniegumu

5.2.Par J.Pokšāna iesniegumu

5.3.Par F. Rubašenko iesniegumu

6.      Par zemes jautājumiem

7.      Par iepirkumiem

7.1. Par iepirkumu “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada  Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”

7.2. Par iepirkumu “Objekta “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta „Būvuzraudzība””

8.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija

8.1.Par SIA „Nodserviss” iesniegumu par līguma termiņa pagarinājumu

8.2.Par V.Maļugina iesniegumu par koku nozāģēšanu

8.3.Par SIA “Riveta” iesniegumu par soda sankciju nepiemērošanu