Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde š.g.27.oktobrī

Saturs atjaunots: 25.10.2011.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada priekšsēdētājs I.Reščenko sasauc Aglonas novada domes sēdi 2011.gada 27.oktobrī plkst. 13:00. Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda darba kārtība:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

2. Par budžetu.
2.1 Par 2011.gada budžeta izpildi.
2.2.Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
2.3. Par novada domes lēmuma precizēšanu.
2.4. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.Paškevičai.

3. Par projektiem.
3.1. Par projektu “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā.”
3.2. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā II. kārta”.
3.3.  Par projektu „Aglonas ciema Livdānu ielas rekonstrukcija”.
3.4. Par izmaiņām projektā.

4. Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejā pieņemtajiem lēmumiem.
4.1.  Par nolikumu Ziemassvētku labdarības koncertam „Atver sirdi un dvēseli!”.
4.2. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām.
4.2.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.Martiņenko pēc adreses „Deņevo”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.2.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.Sorokinam pēc adreses „Deņevo”, Deņeva, Kastuļinas pag., Aglonas nov.
4.3. Par sociālajiem pabalstiem.
4.4. Par dzīvokļu jautājumiem.
4.4.1. Par dzīvokli Jaudzemu ielā 2-4, Aglona.
4.4.2. Par Dz.Valaines iesniegumu.
4.4.3. Par G.Spiridonova iesniegumu.
4.5. Par VARAM 14.10.2011. atzinumu Nr.17-le/15779 par saistošajiem noteikumiem „Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”.

5. Par līgumiem.
5.1. Par savstarpējiem norēķiniem.

6. Par zemes jautājumiem

7. Par  SAC “Aglona”  rekonstrukcijas darbiem.

8. Par iepirkumiem.
8.1. Par iepirkumu „Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā   II kārta” vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi”
8.2. Par iepirkumu „Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”.
8.3. „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktualizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā III kārta”.

9. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
9.1. Par Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas iesniegumu (11.10.2011., Nr. 1677).
9.2. Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanu/dezinfekciju.