Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Februāra Aglonas novada domes sēžu aktualitātes

2015. gada februārī notika divas domes darba sēdes.

19. februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīti 3 jautājumi:

apstiprināti grozījumi Aglonas novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”;

apstiprināti Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu saraksti ar atalgojumiem darbiniekiem 2015. gadam;

apstiprināti Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1 „Aglonas novada domes budžets 2015. gadam”.

26. februāra kārtējā sēdē izskatīti 25 darba kārtības jautājumi. Sēdes informatīvajā daļā Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga informēja klātesošos par domes lēmumu izpildes gaitu un paveikto.

Par sociālajiem jautājumiem. Sēdē tika izskatīti četru iedzīvotāju iesniegumi par īres līguma pagarināšanu un dzīvokļu piešķiršanu sociālajā mājā, ka arī pieņemts zināšanai Sociālā dienesta piešķirto sociālo pabalstu saraksts par 2015. gada janvāra mēnesi:

1. Ikmēneša pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 7 personām par kopējo summu EUR 448,21.

2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai PII: 18 personām par kopējo summu EUR 197,00.

3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (apbedīšanas) 1 persona – EUR 142,29.

4. Pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas – 2 personas – EUR 56,92.

5. Vienreizējs pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā – 6 personām – EUR 300,00.

6. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 160 ģimenēm – EUR 10949,54. Kopējā sociālo pabalstu summa 12093,96 EUR.

Domes sēdē tika apstiprināts:

Jauniešu iniciatīvu projektu projektu konkursa nolikums;

Grozījumi Aglonas novada domes Finanšu komitejas nolikumā;

Priežmales pagasta feldšeru punkta nolikums;

Grāveru pagasta feldšeru punkta nolikums;

Komunālo pakalpojumu nodaļas nolikums;

Aglonas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikums;

Aglonas novada pašvaldības noteikumi “Tirgus izpētes kārtība Aglonas novada pašvaldībā”;

Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par grozījumiem Aglonas novada domes 2014. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Aglonas novada domes nolikums””;

Grozījumi Aglonas novada domes lēmumā “Par maketēšanu”;

Grozījumi Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikumā;

Grozījumi Aglonas novada domes pašvaldības iestādes Sociālās aprūpes centrs “AGLONA” nolikumā;

Apstiprināts lēmums par Uzņēmējdarbības atbalsta centra likvidāciju ar 01.04.2015.;

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā;

Maksa par paraksta apliecināšanu, saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;

Apstiprināti 2015. gada 20. februāra pašvaldības kustamās mantas – automašīnu UAZ 3303 izsoles rezultāti;

Par projektiem. Darba kārtībā tika izskatīti ljautājumi par piedalīšanos dažādos projektos un pieņemti lēmumi:

  • par piedalīšanos Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”;
  • par piedalīšanos Zemkopības ministrijas izslidinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā ar projektu “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros”;
  • par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtā kārtā ar projekta iesniegumu “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģijām Aglonas novada ciemos”.

Par nekustamā īpašuma jautājumiem. Sēdē tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par zemes nomas līguma pagarināšanu, par zemes nomas tiesību piešķiršanu un pārtraukšanu. Tika pieņemti lēmumi par nekustama īpašuma atsavināšanu, sadalīšanu un zemes vienību robežu precizēšanu, kā arī jaunas adreses un nosaukuma piešķiršanu.

Par zivju nozveju. Sēdes laikā tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu par zivju nozveju ar murdu vai tīkliem Tartakas upē un Aksenovas, Jazinkas, Kalvišu, Rušonas ezeros un pieņemti attbilstoši lēmumi.

Sīkāk ar domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv