Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Finanšu komitejas sēde – 18.07.2013.

18.jūlijā notika Aglonas Finanšu komitejas sēde, kuras sākumā deputāti apmeklēja Viduslatgales Profesionālās skolas Izglītības programmu īstenošanas vietu „Jaunaglona”, lai iepazītos ar skolas darbu un apspriestu aktuālākos jautājumus. Atgriežoties no Jaunaglonas, komitejas sēde tika turpināta Aglonas novada domē.

Vispirms pieņemta zināšanai Aglonas novada Vēlēšanu komisijas informācija, ka deputāta amatā stājas Lolita Solima (Nikolajs Platonovs deputāta pilnvaras izbeidzis pirms termiņa). Finanšu komitejā pieņemts lēmums virzīt jautājumu uz Aglonas novada domes sēdi par L.Solimas ievēlēšanu darbam Finanšu komitejā.

Komitejā nolemts virzīt izskatīšanai domes sēdē jautājumu par Admistratīvās komisijas, Iepirkumu komisijas un Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas izveidi, kā arī juristam līdz sēdei uzdots sagatavot komisiju Nolikumus.

Apspriests jautājums par novada domes pārstāvību biedrībās un nodibinājumos. Sniegta informācija par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu vērtības palielinājumu (3569,- Ls, kas satāda 5.1 % no pamatkapitāla) Aglonas novada pašvaldībai un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” („AADSO”) ņemtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu. Aglonas novada dome SIA „AADSO” pārstāv 2.6 % balsstiesīgā pamatkapitāla, 15 daļu skaits.
Vairāk par AADSO http://www.aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=28

Finanšu komitejā akceptēti budžeta grozījumi un galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē.
Uz domes sēdi tiek virzīts jautājums par vienošanos ar SIA „Latgales druka” par izdevuma „Aglonas vēstis” izdošanu.
Pieņemts lēmums deleģēt O.Šatilovu darbam Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā. Savukārt Aglonas novada domes priekšsēdētāja deleģēta uz Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresu un biedru sapulci.
Izskatīts UAC vadītājas iesniegums par elektrības pievades ierīkošanu Aglonas pludmalē. UAC vadītājai uzdots izpētīt dažādas elektrības pievades iespējas un sagatavot priekšlikumus līdz augusta domes sēdei. Finanšu komitejas locekļiem tika sniegta informācija par ESTLATRUS projekta aktivitātēm – pludmaļu labiekārtošanu Aglonā, Grāveros un Šķeltovā. Nolemts sagatavot vēstuli projekta vadošajam partnerim, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, par objekta kvalitātes trūkumiem un nepabeigtajiem darbiem.
Pieņemts zināšanai ziņojums par dokumentu vadības sistēmu „Namejs”. Līdz domes sēdei Kancelejas vadītājai jāsagatavo atskaite par sistēmas lietošanu Aglonas pašvaldībā.
Apkopojot informāciju par novada automašīnu vienībām, kas tiek izmantotas visaktīvāk, domes sēdē tiks nolemts par transportlīdzekļu izsekošanas aprīkojuma (GPS) uzstādīšanu, kas ļaus veikt online izsekošanu un veiktā ceļa vēstures analizēšanu, interaktīvi pārskatīt transportlīdzekļa veikto maršrutu utt.
Izskatot Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes lūgumu par grīdas remonta veikšanu spēļu nojumēs, nolemts meklēt risinājumu.
Finanšu komitejā deputāti iepazinās ar vairāku projektu gaitu. Projektu darba grupām uzdots sagatavot atskaites par projektu īstenošanu.
Nolemts virzīt izskatīšani uz domes sēdi lēmumu par Aglonas pirts iznomāšanu.
Piešķirti 600,- Ls nekustamā īpašuma (Grāveru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārta) kadastrālajai uzmērīšanai un noformēšanai Zemesgrāmatā.
Uz domes sēdi novirzīts jautājums par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu, kā arī par Aglonas novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013.- 2037.gadam izstrādes gaitu.
Finanšu komiteja nolēma atbalstīt Aglonas novada jauniešu iniciatīvu 2013.gada 20.jūlijā sakopt un labiekārtot Aglonas Katoļu ģimnāzijai piederošo sporta laukumu. Pašvaldība piegādāja smiltis tāllēkšanas bedru ierīkošanai un piešķirs Aglonas un Latgales karogus, kā to vēlējušies jaunieši.
Sakarā ar D kategorijas autovadītāju trūkumu Aglonas novada pašvaldībā, komitejā nolemts segt darbinieku apmācību kursu izdevumus.
Komunālās saimniecības vadītājam līdz domes sēdei uzdots sagatavot ziņojumu par finansējuma iespējām Jaunaglonas ūdenstorņa dezinfekcijas veikšanai.
Komitejas deputāti nolēma uzsākt risināt jautājumu par jaunas administratīvās ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespējām būvniecību.
Nolemts veikt remontu nekustamajā īpašumā Daugavpils ielā 21, kuru līdz jaunas administratīvās ēkas uzcelšanai izmantot pašvaldības speciālistu darba vajadzībām.
Finanšu komiteja apstiprināja un novirzīja izskatīšanai domes sēdē Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumus.
Iniciatīvas grupai „Velomīļi” atļauts izmantot Aglonas novada infrastruktūru pasākumā „Ar veļiku pa Aglyunu”, kas notiks 17.augustā.
Novirzīts uz domes sēdi jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Neaizmirstule” projektam „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai Aglonas novadā”. Vairāk par projektu – http://www.aglona.lv/aktualitates/iedzivotaju-aktivitates-aglonas-novadam/#more-11278
Augustā tiks uzsākts darbs nolikuma izstrādei par Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu NVO.

Aglonas novada domes kārtējā sēde notiks 2013.gada 30.jūlijā plkst.10:00.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv