Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grāveru ciema iedzīvotāju ievērībai

2015.gada aprīļa beigās tiks atsākti projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta” ietvaros paredzētie būvdarbi.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projekta ietvaros Grāveru ciemā plānots veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju (2220 m), kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšanu (750 m), spiedvada izbūvi (265 m) un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi (1 gab.).

Būvniecības darbus veic SIA „Apola – D”.

Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA „RS Property”, bet objekta autoruzraudzību veic SIA „C projekti”.

Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.

Projekta kopējais finansējums – 434665.37 EUR (ERAF – 85 %, Aglonas novada dome -15 %). Neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN – 75437.79 EUR.

 

Informāciju  iesniedza projekta vadītāja Lāsma  Strole – Krasovska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv