Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ielu un tiltu rekonstrukcija

Saturs atjaunots: 20.02.2013.

Aglonas novada dome veiksmīgi turpina realizēt Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-03-L32100-000084 “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” aktivitātes.

Pagājušā gada rudenī tika pabeigti darbi Šķeltovas pagastā. Tika uzklāts asfalta segums Skolas, Pasta un Dārzu ielās, rekonstruēts gājēju celiņš un ierīkots apgaismojums Daugavpils ielā. Kastuļinas pagastā tika rekonstruēta Liepājas iela.

2013. gada pavasarī tiek plānots atsākt rekonstrukcijas darbus Grāveru pagasta tiltam uz A/c G-33 Sakova – Akmeneica un Aglonas ciema Alejas ielā.

Projekta kopējās izmaksas – 313857,54 LVL

Projekta termiņš: 26.04.2011. – 31.07.2013.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact