Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iesvētīts ceļmalas krucifikss

Saturs atjaunots: 2.08.2011.

Krusts ceļmalā un ar to saistītās aktivitātes ir viena no senākajām un skaistākajām tradīcijām Latgalē. Kristus piemiņas un ciešanu zīme dzīvojusi cauri gadsimtiem, tā sniegusi paļāvību, mierinājumu un cerību. 23.jūlijā Aglonas novada Kundziniškos svinīgā sarīkojumā tika iesvētīts ceļmalas krucifikss, kas tika atjaunots pateicoties Broņislavas Sprūģes iniciatīvai un Artura Gražuļa finansiālajam atbalstam un darbam,  aicinot sev līdzi citus cilvēkus, kuri arī atsaucās un palīdzēja.

Šī pasākuma moto: Atceroties pagātni, strādājam tagadnē un veidojam  nākotni!

Kā cerību un paļāvības Dievam simbols kalpo  Kundzinišku ceļmalas krucifikss, kas pirmo atjaunotni piedzīvojis pirms 20 gadiem – 1991.gada jūnijā, bet tagad tas radis jaunu, mūsdienīgu  veidolu un būs gan kā lūgšanu, gan pārdomu  vieta, paužot vēlmi saglabāt Latgales kultūras, garīgās dzīves īpatnību un cerību.

Nevelti pirmo reizi krusts atjaunots 1991.gadā, laikā, kad Latvija atguva savu neatkarību, cilvēki domāja par to, kā dzīvos un veidos valsti, cerot par tās nākotni. Sava veida līdzība ir arī šajās dienās, kad tautai bija jādomā un jālemj, piedaloties referendumā par Saeimas atlaišanu. Un baltais ceļmalas krucifikss – dziesmām slavināts, cildinot un pielūdzot Dievu, atkal ir nākotnes simbols.

Iesvētīšanas sarīkojumā pie krusta atstāta kapsula ar vēstījumu nākotnes paaudzēm.

Krucifiksu iesvētīja Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis, kurš uzsvēra krucifiksu atjaunošanas nozīmīgumu,  kopīgu lūgšanu un Dieva godināšanas vietu ikdienā.

Priesteru Mariāņu Kongregācijas tēvs, Izvaltas draudzes prāvests Alberts Cimanovskis MIC (MIC ir saīsinājums no abreviatūras C.M.I.C. – Congregatio Marianorum Immaculatae Conceptionis, tulkojumā –  Bezvainīgās Ieņemšanas Mariāņu Kongregācija, ko pievieno Kongregācijas tēvu uzvārda beigās)  aicināja klātesošos būt vienotiem savā novadā, neķildoties un kopā veikt labus darbus.

Krucifiksa atjaunotāji iecerējuši šo vietu pozicionēt arī kā novada reliģiskās sadraudzības vietu, tāpēc uz iesvētīšanu bija aicināti novada pagastu iedzīvotāji – katoļi,  pareizticīgie un vecticībnieki. “Domājot par novadu, par izaugsmi un nākotni,  kopā esot, draudzīgi un saticīgi būsim spējīgi veikt lielus darbus,” pasākumā uzsvēra Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. Simbolisko vienotības ugunskuru iededza visu pagastu pārstāvji, apliecinot to, ka tieši ticība, cerība un saticība spēs vienot, palīdzēs dzīvot un strādāt kopā.

Vissirsnīgākos pateicības vārdus un tencinājumus izteica Broņislava Sprūģe, īpaši uzsverot uzņēmēja Artura Gražuļa palīdzību.

Pasākumā  skanēja Aglonas bazilikas jauktā kora vīru kopas un folkloras kopas “Olūteņš” balsis.

Krusts ir atslēga uz ticību, debesīm un nākotni.  Turēsim krusta zīmi cieņā, garām ejot, ikdienas darbus veicot, cieņā apstāsimies, pārkrustīsimies un godināsim Dievu, kas sniedz mums savu žēlsirdību!

Dievs dvēselēm dod veldzi
Un visos labos darbos vada;
Viņš dziedē katru sāpi, smeldzi,
Lai auglīgs kļūst gads pēc gada!
Ar lietu spirdzina Dievs druvas,
Un svētību pār dārziem sēj;
Un daudzas sirdis, kas nav tuvas,
Dievs  satuvināt spēj…