Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

INFORMĀCIJA AGLONAS NOVADA UZŅĒMĒJIEM!

 Aglonas novada dome 2015. gada 12. novembrī plkst. 10.00, Aglonas novada Kultūras centra telpās (Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads), atkārtoti rīko Aglonas novada uzņēmēju apspriedi, kurā plānots pārrunāt Valsts un Eiropas Savienības atbalsta iespējas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības līdzfinansējums ir 10 %. Aglonas pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs – 900 000,00 EUR.

Aglonas pašvaldība sākotnēji piedāvā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veikt pārbūves darbussekojošiem grants autoceļiem:

1.Autoceļš  S13   Marhleviči-Zabalotki-Aksenova 0.000-2.680 km, S-8 Marhleviči – Prusaki 2.000 km -3.450 km (Aglonas novads, Šķeltovas pagasts).

2.Autoceļš  K2   Dunski-Deņeva –Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts).

3.Autoceļš  A7   Kundziniškas-Valaiņi–Biešoni 0.000-3.450 km (Aglonas novads, Aglonas pagasts).

4.Autoceļš  G3  Kovalevo–Mateļi–Raginski 0.000-3.820 km (Aglonas novads, Grāveru pagasts).

5.Autoceļš  K29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni 0.000-1.010 km (Aglonasnovads, Kastuļinas pagasts).

6.Autoceļu  A9  Jaunaglona – Voguļi 0.000 – 1.820 km (Aglonas novads, Aglonas pagasts).

Aglonas novada uzņēmēju aktīva līdzdalība apspriedē apliecinās grants ceļu pārbūves nozīmīgumu un nepieciešamību, kā arī sekmēs pamatotu lēmumu pieņemšanu!

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Teritorijas plānošanas speciāliste, projektu vadītāja, tālr. 29210088, e-pasts: lasma.strole@aglona.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv