Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija jauniešiem un biedrībām

Saturs atjaunots: 28.03.2014.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Aktīvais nodarbinātības pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek līdzfinansēts ar Eiropas sociālā fonda atbalstu projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros.
Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18-24 gadiem (ieskaitot), kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk-Aģentūra) kā bezdarbnieki;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas
Iesaistes ilgums pasākumā – līdz sešiem mēnešiem.
Atbalsta Pasākuma īstenotājiem t.i. biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) jāievēro šādi nosacījumi:
• ir reģistrēta/-s saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
• tam nav nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;
• nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process, maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka likums;
• apņemas organizēt Pasākumu, iesaistot jaunieti bezdarbnieku tādā bezatlīdzības darbā vai pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;
• pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta būtiski profesionālās darbības pārkāpumi attiecīgajā darbības nozarē, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību jomā (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetences institūcijas atzinumu);
• pretendents vai tā pārvaldes institūciju locekļi nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
• pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus (ja šāds līgums ar Aģentūru ir bijis noslēgts).
Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar atbalsta pasākumu īstenotājiem. Slēdzot līgumu Aģentūra ar biedrību vai nodibinājumu nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.
Pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.
Kad un kur pieteikties?
NVA Preiļu filiāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Tālr.65323100, e-pasts Vija.Jakimova@nva.gov.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv