Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Īpašuma Somersētas iela 33 izsole

Aglonas novada domes izsoles komisija izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli būvju īpašumam “Somersētas iela 33″, Aglona,  Aglonas pagasts, Aglonas novads, kadastra Nr.7642 504 0015. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 04.06.2013., plkst.10. Īpašumu var apskatīt un ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 9 līdz 13, iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573 (Aglonas novada domes kanceleja). Reģistrēšanās izsolei Aglonas novada domes kancelejā noteikta līdz 03.06.2013. plkst.12.

Reģistrācijas maksa ir 100,00 LVL, nodrošinājuma nauda ir 6 200,00  LVL, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Nosacītā cena ir 62 000,00 LVL.

Pirmpirkuma tiesības ir zemes īpašniecei Marijai Lazdānei.

Izsoles uzvarētājam 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums un 10 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu.

Nekustamais īpašums līdz 2023.gadam izmantojams tikai kā mazumtirdzniecības objekts, saglabājot darba vietas ne mazāk kā 12 Aglonas novada iedzīvotājiem.