Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Īstenots projekts „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”

Saturs atjaunots: 14.01.2013.

Aglonas novada domē veiksmīgi ir īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”, kura mērķis – paaugstināt Aglonas novada administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti.. Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada  1.oktobra līdz 2013. gada 31. decembrim . Projekta kopējās izmaksas 18500 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.

Lai veiksmīgi īstenotu projektu  Aglonas novada dome projekta ietvaros konkursa kārtībā piesaistīja divus kvalifikācijai atbilstošus speciālistus ar augstāko izglītību: viena  štata vienība – sociālais darbinieks – darbam ar ģimeni un bērniem atbilstoši sociālās likumdošanas prasībām, otra štata vienība – Attīstības un plānošanas nodaļā speciālists teritorijas plānošanā. Speciālisti pieņemti darbā uz laiku 24 mēneši, saglabājot darbavietu 6 mēnešus pēc projekta noslēguma. Sociālajam darbiniekam un teritorijas plānotājam tika aprīkotas darba vietas, nomātu aprīkojumu un biroja tehniku. Speciālistiem tika dota iespēja kvalifikācijas paaugstināšanai apmācībās. Sociālais darbinieks piedalījās Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētajos kursos „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībās”. Teritorijas plānotājs piedalījās Rīgas tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta rīkotajās apmācībās saņemot sertifikātu  „Teritorijas izmantošanas un attīstības novērtēšanas metodes”, kā arī piedalījās mācību centra „Fabers” mācību seminārā par tēmu „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Katru mēnesi projektā piesaistītie speciālisti iesniedz atskaites struktūrvienību vadītājiem par veiktajiem pasākumiem.

Projekta sekmīga īstenošana ir veicinājusi gan Aglonas novada administratīvo kapacitāti, gan iedzīvotājiem saņemto pakalpojumu uzlabošanu. Sociālajā jomā ir sniegts sociālais atbalsts un palīdzība ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt un atrisināt savas dzīves grūtības un nesaņem pietiekošu atbalstu. Tika apsekotas sociālā riska ģimenes un izvērtēta materiālo pabalstu nepieciešamība. Regulāri notiek izbraukumi uz Aglonas novada pagastu pārvaldēm tikšanās ar bērniem no sociālā riska ģimenēm (dzīves vietas apsekojumi) nepieciešamo speciālistu pakalpojumu un sociālā rehabilitācija, tiek veikta dokumentu sagatavošana klientu lietās bāriņtiesai, sagatavoti iesniegumi un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

Aglonas novadā notiek plānošanas dokumentu izstrāde, kur procesam seko teritorijas plānotājs. Izstrādāta un apstiprināta Aglonas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam (vidējam termiņam), turpinās Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1. redakcijas pilnveidošana projekta „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Attīstības un plānošanas nodaļa 2013. gadā turpinās darbu pie teritorijas plānojuma un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, nosakot Aglonas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritātes. Lai sekmētu efektīvu projekta realizāciju teritorijas plānotājs veic plānošanas dokumentu procesa nodrošināšanu atbilstoši pastāvošai likumdošanai, konsultējas ar dažādu nozaru speciālistiem, gatavo publikācijas, vāc, apkopo un analizē informāciju, veido sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, Latgales plānošanas reģionu, sagatavo izziņas par atbilstību teritorijas plānojumam iedzīvotājiem un uzņēmējiem, piedalās plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, stratēģijas) izstrādē, organizē sabiedriskās apspriešanas novadā. Aglonas mājas lapā www.aglona.lv un vietējos preses izdevumos regulāri tiek ievietota informācija par plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, kā arī sagatavoti dokumenti ievietošanai mājās lapā.

Projekts ir devis iespēju sniegt Aglonas novada iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus un nodrošināt sekmīgu pašvaldības funkciju īstenošanu sociālajā un teritorijas plānošanas jomā, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.