Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izglītojoša izstāde

Laikā no 3. līdz 13. aprīlim Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā skatāma  Dabas aizsardzības pārvaldes  Latvijas aizsargājamo zivju ceļojošā izstāde. Centra vadītāja Inta Reča pauž gandarījumu, ka ikviens izstādes apmeklētājs uzzinās par zivju sugām, kas parasti nenonāk novada  makšķernieku lomos, kā arī par Latgales ezeros mītošiem repšiem, sīgām, Eiropas zuti, to dzīves ciklu un aizsardzību.   
Izstādē būs apskatāmi desmit izglītojoši stendi par lasi Salmo salar, taimiņu Salmo trutta, alatu Thymallus thymallus, paledi Alosa fallax, salati Aspius aspius, repsi Coregonus albula, sīgu Coregonus lavaretus,  kazi Pelecus cultratus, upes nēģi Lampetra fluviatilis un Eiropas zuti Anguilla Anguilla.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales  reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore  Regīna Indriķe  informē, ka bērni varēs ne tikai iepazīties ar izstādi, bet arī tikties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbiniekiem 13.aprīlī un piedalīties īpaši aizsargājamām zivīm veltītās nodarbībās.
Izstādes mērķis ir informēt Latvijas sabiedrību par ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamām zivju sugām un to aizsardzības nepieciešamību, tā mazinot informācijas trūkumu un neizpratni saistībā ar zivju aizsardzības jautājumiem. Izstādi Latvijas Zivju fonda finansētā projekta „Informatīvās ekspozīcijas izveide par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm” ietvaros veidojusi Dabas aizsardzības pārvalde.