Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izmaiņas likumdošanā

Saeima aizvadītajā gadā pieņēmusi virkni jaunu likumu, kas ietekmēs Latvijas iedzīvotāju ikdienu. Ar 2013.gada 1.janvāri spēkā stājušās šādas izmaiņas:

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme samazināta no 25 uz 24 procentiem. Likmes samazināšana likumā ir paredzēta arī nākamajos divos gados – no 2014.gada IIN likme tiks samazināta līdz 22 procentiem, bet 2015.gadā samazināsies līdz 20 procentiem.

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19734-saeima-samazina-pievienotas-vertibas-nodokla-un-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-likmes

 

Minimālais vecāku pabalsta apmērs pieaugs no 63 līdz 100 latiem, paredz grozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu». Minimālā vecāku pabalsta paaugstināšana ir daļa no plašāka pasākumu kopuma demogrāfijas situācijas risināšanā, kas paredz, ka minimālais atbalsts visiem vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, no nākamā gada būs 100 lati.

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20292-saeima-minimalo-vecaku-pabalstu-paaugstina-lidz-100-latiem

 

Mikrouzņēmumi papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem no nākamā gada varēs sagatavot saīsināto bilanci. Likumā noteikto informāciju par uzņēmumu varēs norādīt bilances vai saīsinātās bilances beigās piezīmju veidā ar skaitļiem, tekstā vai tabulās. Grozījumi Gada pārskatu likumā būs piemērojami pārskatiem par 2013.gadu.

No nākamā gada nebūs jāmaksā muitas nodoklis par importēto preču un komercpreču sūtījumiem no trešajām valstīm, ja to vērtība nepārsniegs 22 eiro līdzšinējo 10 eiro vietā.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20350-atvieglo-gramatvedibas-kartosanu-mikrouznemumiem

 

Turpmāk laulības varēs noslēgt arī muzejā vai brīvā dabā, laulības vairs netiks izsludinātas, dzimšanas un miršanas faktu turpmāk varēs reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Civillikuma Ģimenes tiesību daļa ievieš būtiskas izmaiņas laulības noslēgšanas un šķiršanas, laulāto mantisko attiecību, paternitātes, aizgādnības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20347-ievies-apjomigus-jauninajumus-gimenes-tiesibu-regulejuma

 

Ar jauno gadu tiek ieviesta atbildība mopēdu vadītājiem par braukšanu bez obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) – soda apmērs no 20 līdz 40 latiem. Savukārt sods par braukšanu ar transportlīdzekli, kam ir nepietiekams riepu protektora dziļums, tiks attiecināts uz jebkuru transportlīdzekli. Sods vadītājam – brīdinājums vai naudas sods no 10 līdz 40 latiem, lielāki sodi būs par transportlīdzekļa ekspluatāciju atbildīgajām personām un juridiskajām personām.

Naudas sods par nereģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē līdzšinējo 20 latu vietā būs no 40 līdz 100 latiem. Par braukšanu, ja papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, sods būs mazāks – mopēda vadītajam varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt sodu piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no 20 līdz 40 latiem.

Būs bargāki sodi par meža neatļautu atmežošanu – fiziskajām personām sods noteikts no 500 līdz 3000 latiem, bet juridiskajām personām – no 1000 līdz 7000 latiem. Naudas sods būs lielāks, ka pārkāpums izdarīts Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu aizsargjoslā, mikroliegumā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20351-maina-administrativos-sodus-par-parkapumiem-celu-satiksme-un-komercdarbiba

 

Rīcībspējas regulējums; valsts atsakās no pilnīgas rīcībspējas atņemšanas. Saskaņā ar jauno kārtību personai rīcībspēju varēs ierobežot tad, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā tiesa personai nodibinās aizgādnību. Jaunā Civillikuma redakcija paredz, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem nebūs ierobežojamas personiskajās nemantiskajās tiesībās – piemēram, laulību slēgšanā vai lēmumu pieņemšanā par veselību. Ar Civillikuma grozījumiem ieviesta arī iespēja taisīt nākotnes pilnvarojumu – tā ir iespēja laikus noteikt, kas pārstāvēs personas intereses gadījumā, ja tā zaudē spēju pati izteikt savu gribu. Līdz ar to nebūs nepieciešams iesaistīt tiesu vai bāriņtiesu, lai nodibinātu aizgādnību gadījumā, ja veselības traucējumu vai arī citu iemeslu dēļ persona nespēj saprast vai vadīt savu darbību.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20348-saeima-pienem-jaunu-ricibspejas-regulejumu

 

Nākamgad tiks samazināti ierobežojumi vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksai. Ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem līdzšinējo 11,51 lata vietā, tad maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksās piešķirtajā apmērā. Ja piešķirtā pabalsta apmērs pārsniegs 23,02 latus, tad par vienu kalendāro dienu izmaksās 23,02 latus un 50 procentus no summas, kas pārsniegs 23,02 latus.

Uz pusi (bet ne vairāk par 300 latiem) samazināts nekustamā īpašuma nodoklis ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam būs iespēja pašvaldībā saņemt asistenta pakalpojumus. Tie paredzēti, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Piešķirts finansējums, lai nodrošinātu brīvpusdienas ne tikai pirmo, bet arī otro klašu skolēniem.

Ar nākamo gadu visiem bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem pabalstu izmaksās deviņus mēnešus neatkarīgi no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža, kā arī vairs nebūs spēkā nosacījums, ka personai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir jābūt darba ņēmējam.

Turpmākajos gados paredzēts palielināt iemaksas otrajā pensiju līmenī, un sociālās apdrošināšanas iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā nākamgad un 2014.gadā plānota četru, 2015.gadā – piecu, bet no 2016.gada – sešu procentu apmērā. Patlaban iemaksu likme otrajā pensiju līmenī ir divi procenti.

No 2013.gada paredzēts palielināt atalgojumu noteiktām sabiedriskajā sektorā strādājošo kategorijām, tostarp vispārizglītojošo un kultūrizglītības iestāžu pedagogiem, sporta pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošajiem, tiesu un prokuratūras darbiniekiem, kā arī sociālās aprūpes centru darbiniekiem.

Papildu finansējumu prēmiju izmaksai nākamgad plānots piešķirt atsevišķu valsts institūciju darbiniekiem, ja viņu darbības rezultātā tiks būtiski uzlabota situācija ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, kā arī valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību.

Paredzēts no šobrīd noteiktajiem 20 uz 30 procentiem paaugstināt piemaksu par papildu darbu un par vakanta amata vai prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu, kā arī no 20 uz 30 procentiem no mēnešalgas paaugstināt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Tiek atcelti ierobežojumi atvaļinājuma pabalsta apmēram, un līdzšinējo 25 procentu vietā varēs izmaksāt līdz 50 procentiem no mēnešalgas. Tāpat paredzēts, ka nākamgad līdz 75 procentiem no mēnešalgas varēs izmaksāt prēmiju par ikgadējo darba novērtējumu.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20290-saeima-pienem-2013-gada-valsts-budzetu

 

 

Noslēdzoties pusgadu ilgajam pārejas periodam, no jaunā gada oficiālais izdevums «Latvijas Vēstnesis» iznāks tikai elektroniski – tas būs pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv.  Oficiālajā izdevumā elektroniski publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Oficiālā elektroniskā publikācija ir publiski ticama un saistoša.

http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19764-latvijas-vestnesis-no-nakama-gada-iznaks-tikai-elektroniski

 

 

Priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums pirms visām vēlēšanām tagad ir iekļauts vienā likumā. Jaunā kārtība nodrošinās vienādus priekšvēlēšanu aģitācijas apstākļus visiem vēlēšanu dalībniekiem un novērsīs administratīvo resursu izmantošanu. Viena no būtiskākajām izmaiņām – 30 dienas pirms vēlēšanām televīzijā būs aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20357-bus-vienots-prieksvelesanu-agitacijas-regulejums-pirms-saeimas-eiropas-parlamenta-un-pasvaldibu-vele

 

No jaunā gada administratīvajā procesā plašāk tiks izmantots rakstveida process. Pirmās instances tiesa lietu izskatīs rakstveidā, ja vien lietas dalībnieks neprasīs izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa uzskatīs, ka apelācijas procesā lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nav nepieciešama tiesas sēde, arī otrās instances tiesvedība būs rakstveidā. Arī kasācijas instances tiesa lietas izskatīs rakstveidā.

Lai mazinātu tiesas sēžu atlikšanu, plašāk tiks izmantotas videokonferenču sniegtās iespējas. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā varēs fiksēt, izmantojot skaņu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, un šādos gadījumos, taupot resursus, rakstāms saīsināts tiesas protokols.

Likuma grozījumi palīdzēs atvieglot tiesas sazināšanos ar iestādi, nosakot, ka dokumentus un aicinājumu uz tiesu varēs sūtīt arī uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu un nenoslēdzot vienošanos ar iestādi.

Tāpat pilnveidota valsts nodevu sistēma, ieviešot principu, ka vēršanās augstākas instances tiesā ir «dārgāka». Tas palīdzēs novērst gadījumus, kad sūdzības tiek iesniegtas, lai vilcinātu laiku.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20218-saeima-pienem-likuma-grozijumus-administrativa-procesa-modernizesanai

 

Materiālā izmantota TVNET un www.saeima.lv informācija.