Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izsludināts projektu konkurss vietējās teritorijas sakārtošanai un pakalpojumu pieejamībai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” no š.g. 5. septembra līdz 5. oktobrim izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību, jaunas izmantošanas iespējas utt.
Konkurss izsludināts MK noteikumu Nr.590 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”(5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību) 2.1. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
M2 stratēģijas mērķis ir veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošināt iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā, tā kopējais atbalsta apmērs – 611 149.01 EUR.
2. kārtas pieejamais finansējums -200 000 EUR.
Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %.
Atbalsta pretendenti ir juridiskas (tostarp biedrības un vietējās pašvaldības) vai fiziskas personas, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu (sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa).
Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu divi gadi:
1. ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
2. ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem – viens gads.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. – 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 – 1. kabinetā, Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu papīra formā (2 eksemplāros), tā elektronisko kopiju (ierakstīts ārējā datu nesējā) personīgi iesniedz no š.g. 5. septembra līdz 5. oktobrim Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā 7 – 1. kabinetā, Krāslavā.

Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā:
1. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā – https://eps.lad.gov.lv/login
2. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija pieejama ŠEIT

Avots: biedrība „Krāslavas rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv