Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunaglonas ciema iedzīvotājiem

Par attīrīšanas iekārtām

Nekustamais īpašums “Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas” atradās Viduslatgales Profesionālās vidusskolas bilancē līdz nodošanas brīdim Aglonas novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums tika nodots Aglonas novada pašvaldības īpašumā  2013. gada 31. maijā. Uz objekta nodošanas brīdi attīrīšanas iekārtas bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, tās nedarbojās jau daudzus gadus. Tāpēc šobrīd Aglonas pašvaldība organizē kanalizācijas izvešanu ar mucām katru dienu. Visa notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir novecojusi, akas ir sliktā stāvoklī, tās ir nosēdušās un vairs nav sākotnējais līmenis, tāpēc sistēma periodiski aizdambējas, grūti nodrošināt hermētismu.  Pašvaldībai nav detalizētas informācijas par attīrīšanas iekārtu un aku stāvokli. Objekta pieņemšana notika iepriekšējā sasaukuma laikā, Igora Reščenko vadībā, dokumentu, kuri apliecinātu NAI detalizētu tehnisko stāvokli nav. Valsts vides dienesta pārbaudes aktā tika norādīts, ka nav pildīti dienesta noteiktie pasākumi, kā izrādās tie tika uzdoti Viduslatgales Profesionālai vidusskolai. Šobrīd pašvaldība ir pieprasījusi Viduslatgales PV izsniegt dokumentu kopijas: rīkojumu par objekta pārņemšanu, Valsts vides dienesta pārbaudes aktu ar noteiktajiem pasākumiem, kurus ir jāveic. Šī ziema un pavasaris bija pirmie, kopš NAI apsaimnieko pašvaldība. Nostādīšanas akas aizsalšanas rezultātā radās aizdambējums un neliela noplūde, kuru neviens nevarēja paredzēt. 2014. gada marta beigās un aprīļa sākumā, kad beidzās sals un zeme sāka atkust, palu ūdeņi strauji ieplūda nostādīšanas akā, taču tālāk bija aizsalis un tāpēc sāka plūst pāri aizsalušās nostādināšanas akas malām. Ūdeņus  izsūknēt bija iespējams tikai tad, kad aka bija pilnīgi atkususi.  Uz doto brīdi aka ir pilnībā izsūknēta, ir pārbaudītas un sakārtotas arī akas, kuras atrodas tuvāk pie daudzdzīvokļu mājām, otrajā ceļa pusē, noplūde ir novērsta. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir nožogota, vietās, kur žogs bija salauzts, ierobežotas ar lentu, akām uzlikti vāki. Pašvaldība veica ezera ūdens analīzes, testēšanas rezultāti apliecina, ka ekoloģiskā katastrofa nedraud.

Situācija ar NAI ir kritiska, katru gadu pavasarī un rudenī tā saasinās, palu ūdeņiem nokļūstot sistēmā, tad arī komunālais dienests strādā pastiprināti. Ņemot vērā, ka attīrīšanas iekārtas Jaunaglonā nedarbojās, Aglonas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa izstrādāja un iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”.

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 2013. gada 29. maijā apstiprināja (lēmums Nr. 724) projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” un vienojās par kārtību projekta īstenošanai, projekta uzraudzību un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekts tiek īstenots 3. darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Vienošanās (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) starp Aglonas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās  attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu tika noslēgta 2013. gada 1. oktobrī. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Projekta mērķi: uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu reģionālo attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības jomā. Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas. Uz doto momentu ir beigusies iepirkuma procedūra būvniecības un būvuzraudzības darbiem, tiek slēgti līgumi un maijā tiks uzsākti būvdarbi projekta ietvaros.

Aglonas novada domes izpilddirektore  Ineta Poga